nr 2/2019 r.

DROGOWNICTWO 2/2019

 

SPIS TREŚCI

Andrzej Janowski, Karolina Pełczyńska: Skuteczność przenoszenia obciążeń – jak mierzyć, jak wykorzystywać na nawierzchniach podatnych i półsztywnych ..............           35

Wiktor Murawski: Nowa koncepcja wykonywania wałowanych warstw ścieralnych nawierzchni o dużym obciążeniu ruchem (HVA) ........................................................           43

Sławomir Karaś: Nowa koncepcja przejścia dolnego dla zwierząt                         50

Z działalności SITK: Podsumowanie przedsięwzięć i działań w 2018 roku ogłoszonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Rokiem inż. Ernesta Malinowskiego (opr. Andrzej Gołaszewski, Martyna Lis)                 58

Procedura recenzowania publikacji ........................ II s. okł.

STRESZCZENIA

 

Andrzej Janowski, Karolina Pełczyńska: Skuteczność przenoszenia obciążeń – jak mierzyć, jak wykorzystywać na nawierzchniach podatnych i półsztywnych. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 2, 2019, s. 35–42

W artykule analizowano pojęcie wskaźnika skuteczności przenoszenia obciążenia między płytami nawierzchni betonowych w zastosowaniu do pęknięć nawierzchni podatnych i półsztywnych. Omówiono potencjalne źródła błędu pomiaru i sposoby ich uniknięcia, korekty: temperaturową oraz geometryczną (ze względu na krzywiznę czaszy ugięcia nawierzchni). Jako dodatkowy parametr sterujący wyborem technologii napraw pęknięć pojedynczych zaproponowano i omówiono wskaźnik wskazujący na istnienie pustek w obszarze pęknięć.

Słowa kluczowe: nawierzchnia, przenoszenie obciążeń, mierzenie, skuteczność.

 

Wiktor Murawski: Nowa koncepcja wykonywania wałowanych warstw ścieralnych nawierzchni o dużym obciążeniu ruchem (HVA). „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 2, 2019, s. 43–49

W artykule przedstawiono nowy rodzaj warstwy ścieralnej z przeznaczeniem do wykonania nawierzchni dróg o ruchu ciężkim. Mieszanka oznaczona symbolem HVA, charakteryzuje się obniżoną zawartością asfaltu w stosunku do dotychczas stosowanych w Niemczech warstw typu zagęszczanego z betonu asfaltowego i mastyksu grysowego SMA, które odpowiadają wymaganiom przepisów (TL Asphalt–StB i ZTV Asphalt-StB). {Mieszanka HVA stanowi rezultat wieloletnich badań warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, zawierającej jedynie 5,4% asfaltu B80, natomiast uzyskany wskaźnik zagęszczenia warstwy jest znacznie powyżej 100%.}

Słowa kluczowe: nawierzchnia drogi, asfalt wałowany HVA, nowa koncepcja.

 

Sławomir Karaś: Nowa koncepcja przejścia dolnego dla zwierząt. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 2, 2019, s. 50–57

Przedmiotem artykułu jest nowa propozycja przejścia dolnego dla zwierząt, będąca jednocześnie rozwiązaniem proekologicznym oraz korzystnym w zakresie utrzymania mostu. Celem jest obniżenie śmiertelności zwierząt na drogach. Podstawowym elementem proponowanego rozwiązania jest zastosowanie ekranu półtunelowego w połączeniu z ciągłym monitoringiem ruchu zwierząt i sytuacji na drodze.

Słowa kluczowe: zielony most, przejście dolne dla zwierząt, ciągły monitoring ruchu zwierząt.

 

Z działalności SITK – Andrzej Gołaszewski, Martyna Lis: Podsumowanie przedsięwzięć i działań w 2018 roku ogłoszonym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Rokiem inż. Ernesta Malinowskiego. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 2, 2019, s. 58–64, III–IV s. okł.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników RP ustanowił rok 2018 Rokiem inż. Ernesta Malinowskiego. W 2018 roku podjęto wiele przedsięwzięć i działań Polsce o charakterze krajowym i regionalnym oraz w Peru. Działania te przybliżyły nowemu pokoleniu inżynierów i techników komunikacji sylwetkę wybitnego Polaka, który osiągnął międzynarodowy sukces, zdolności twórcze polskiego środowiska technicznego i stały się wzorem konstruktywnego podejścia do rozwiązywania, wydawałoby się nierozwiązywalnych problemów.

Słowa kluczowe: Rok inż. E. Malinowskiego, upamiętnienie osiągnięć, przedsięwzięcia i działania, upamiętnienie sukcesów, wnioski.