nr 9/2018 r.

Drogownictwo 9/2018

 

SPIS TREŚCI

Marek Danowski: Utrzymanie nawierzchni betonowych na terenie Saksonii-Anhalt RFN..............267

Małgorzata Wutke: Charakterystyka technologii georadarowej i możliwe kierunki jej doskonalenia............276

Marzena Suchocka, Martyna Magdziak: Nawierzchnie wodoprzepuszczalne jako element wspomagający zrównoważony rozwój – ekorozwój na terenach zurbanizowanych .................281

Jakub Salach, Piotr Walas: Inteligentny system wizyjny sterowania sygnalizacją świetlną na wlotach skrzyżowań    ............288

Andrzej Stańczyk: Most przez dolinę rzeki Salgina we wschodniej Szwajcarii...................294

Andrzej Stańczyk: Prawdopodobna przyczyna zniszczenia wiaduktu „Polcevero” w ciągu autostrady A10 w Genui  ................296

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo”..................II s. okł.

STRESZCZENIA

 

Marek Danowski: Utrzymanie nawierzchni betonowych na terenie Saksonii-Anhalt RFN. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 9, 2018, s. 267–275

Administracja drogowa niemieckiego kraju związkowego Saksonia-Anhalt ma na swoim utrzymaniu 474 km autostrad, z czego 75% długości to autostrady o nawierzchni betonowej. Po okresie intensywnej rozbudowy sieci drogowej, obecnie utrzymanie stanowi główne zadanie dla administracji drogowej. Po latach wystąpiły problemy z trwałością nawierzchni betonowych odcinków sąsiadujących z nawierzchniami asfaltowymi, nawierzchni wykonanych z cementami alternatywnymi, a także z remontami koniecznymi z uwagi na dość powszechne występowanie zjawiska reakcji alkaliów z kwasem krzemowym (reakcje AKR), które doprowadziły do uszkodzeń nawierzchni. Doświadczenia niemieckie mogą być wykorzystane do budowy nawierzchni betonowych w Polsce.

Słowa kluczowe: nawierzchnia betonowa, utrzymanie, uszkodzenia, reakcje AKR.

 

Małgorzata Wutke: Charakterystyka technologii georadarowej i możliwe kierunki jej doskonalenia. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 9, 2018, s. 276–280

Technologia georadarowa (GPR) jest powszechnie stosowana do obrazowania obszarów podpowierzchniowych m.in. nawierzchni drogowych. Jest to metoda nieniszcząca, wykorzystująca do wykrywania sygnałów odbitych od konstrukcji podpowierzchniowych promieniowanie elektromagnetyczne w paśmie mikrofalowym. GPR transmituje do ziemi fale elektromagnetyczne, a gdy te uderzą w zakopany obiekt lub granicę materiałów o różnych stałych dielektrycznych, antena odbiorcza rejestruje zmiany w sygnale zwrotnym. Ważne jest, aby mieć podstawową wiedzę na temat działania georadaru, ponieważ jego możliwości, ale i ograniczenia są bezpośrednio skorelowane z nauką. W artykule charakteryzowano technologię georadarową ze zwróceniem szczególnej uwagi na ograniczenia stosowania metodologii. Opisuje możliwości zwiększenia efektywności pomiarów georadarowych i nowe obszary zastosowań.

Słowa kluczowe: georadar, GPR, stała dielektryczna, współczynnik odbicia, długość fali.

 

Marzena Suchocka, Martyna Magdziak: Nawierzchnie wodoprzepuszczalne jako element wspomagający zrównoważony rozwój – ekorozwój na terenach zurbanizowanych. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 9, 2018, s. 281–287

Sprawne i jednocześnie racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, również wodą, to podstawa zrównoważonego rozwoju. Kwestie te są szczególnie istotne na terenach współczesnych miast. W artykule zaprezentowano analizy na temat nawierzchni wodoprzepuszczalnych oraz możliwości ich wykorzystania jako elementów infrastruktury miejskiej w celu redukcji zjawiska spływu powierzchniowego, polepszenia warunków siedliskowych roślin i drzew oraz ogólnej poprawy stanu środowiska, a także podniesienia jakości życia mieszkańców miast. Stosowanie nawierzchni przepuszczalnych wodę przeanalizowane zostało pod kątem zastosowania jako jednej z dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju miast.

Słowa kluczowe: nawierzchnie porowate, nawierzchnie przepuszczalne, woda w mieście, zrównoważony rozwój, usługi ekosystemów.

 

Jakub Salach, Piotr Walas: Inteligentny system wizyjny sterowania sygnalizacją świetlną na wlotach skrzyżowań. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 9, 2018, s. 288–293

W artykule przedstawiono koncepcję systemu wizyjnego, którego rolą będzie zarządzanie sygnalizacją świetlną na podstawie natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz ich prędkości. Koncepcja będzie miała wpływ na elastyczną zmianę czasu trwania poszczególnych faz sygnalizacji. Na podstawie wykonanych pomiarów pokazano, że ciągła analiza danego wlotu przez system wizyjny może przynieść lepsze efekty w jego funkcjonowaniu, niż jak to jest obecnie, czyli poprzez detektory pętlowe (przejazdowe lub obecności). Porównano również metody detekcji pod względem niezawodności oraz ich wpływ na sterowanie.

Słowa kluczowe: system wizyjny, detekcja pojazdu, sygnalizacja świetlna.

 

Andrzej Stańczyk: Most przez dolinę rzeki Salgina we wschodniej Szwajcarii. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 9, 2018, s. 294–296

Każdy rozwój ma swoje „kamienie milowe”. W mostownictwie jednym z nich był most Salginatobel.

Słowa kluczowe: historia mostownictwa, mosty betonowe, Maillart.

 

Andrzej Stańczyk: Prawdopodobna przyczyna zniszczenia wiaduktu „Polcevero” w ciągu autostrady A10 w Genui. „Drogownictwo”, rok LXXIII, nr 9, 2018, s. 296, III s. okł.

Próba odkrycia przyczyn katastrofy wiaduktu „Polcevero” w Genui.

Słowa kluczowe: mosty, Morandi, katastrofa wiaduktu.