nr 12/2017 r.

Drogownictwo 12/2017

 Nr 12/2017 do ściągnięcia (.zip)

 SPIS TREŚCI

Włodzimierz Walerych: Zarządzanie drogami publicznymi w latach 1945–2017................................383

Marek Danowski: Nawierzchnie drenażowe – asfalt porowaty (drenażowy)....................................387

Tadeusz Suwara: Pożądane zmiany w przepisach technicznych dotyczących dróg.........................393

Lucjan Janas: Kilka uwag na temat obiektów mostowych z drewna klejonego............................397

Małgorzata Wutke: Przyczyny uszkodzeń warstw asfaltowych nawierzchni, lokalizacja osłabionych miejsc za pomocą systemu GPR.............................................401

Anna Wytrykowska: Projektowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych.....................................407

Z żałobnej karty: Jerzy Wędzicha 1951–2017 (oprac. Danuta Paluch, Bożena Bernasik)..........................412

Recenzenci artykułów nadesłanych do miesięcznika „Drogownictwo” w 2017 roku....................II s. okł.

Spis artykułów zamieszczonych w „Drogownictwie” w 2017 roku (oprac. Ewa Wojdyńska)....................III s. okł.

 

STRESZCZENIA

 

Włodzimierz Walerych: Zarządzanie drogami publicznymi w latach 1945–2017. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 12, 2017, s. 383–387

Na zarządzanie drogami należy spojrzeć przez pryzmat organizacji drogownictwa, która zmieniała się kilkakrotnie. Następowały centralizacje i decentralizacje. Obecnie sieć drogowa podzielona jest między cztery poziomy zarządzania: krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny. Każdy etap zmian organizacyjnych miał swoje słabe i dobre strony. Ostatecznie nastąpił znaczny postęp techniczny.

Słowa kluczowe: drogi, zarządzanie, zmiany organizacyjne, postęp techniczny.

 

Marek Danowski: Nawierzchnie drenażowe – asfalt porowaty (drenażowy). „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 12, 2017, s. 387–392

Asfalt porowaty powoduje obniżenie poziomu hałasu drogowego. Ponadto, jego zastosowanie ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez  lepsze odprowadzanie wody opadowej następuje wydatne zmniejszenie zjawiska tzw. mgły wodnej oraz eliminacja możliwości powstania zjawiska poślizgu wodnego. Z tych względów w wielu krajach wykonuje się odcinki nawierzchni zwanej nawierzchnią drenażową w szczególności lokalizowanych na drogach o dużym obciążeniu ruchem. Również w naszym kraju zrealizowano kilka odcinków doświadczalnych.

Słowa kluczowe: asfalt porowaty, poziom hałasu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, doświadczenia polskie.

 

Tadeusz Suwara: Pożądane zmiany w przepisach technicznych dotyczących dróg. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 12, 2017, s. 393–396

Przepisy techniczne dotyczące dróg opracowane były na podstawie doświadczeń sprzed dwudziestu lat. W tym czasie nastąpił znaczący postęp technologiczny zarówno w zakresie dróg jak i pojazdów. Nowe doświadczenia i badania naukowe wykonane w różnych krajach upoważniają nas do zrewidowania i uaktualnienia przepisów. W szczególności wydaje się pożądane zrewidowanie zapisów dotyczących odległości widoczności na zatrzymanie aby projekty drogowe uczynić tańszymi i bardziej efektywnymi.

Słowa kluczowe: drogi, przepisy techniczne, zmiany, odległość widoczności na zatrzymanie.

 

Lucjan Janas: Kilka uwag na temat obiektów mostowych z drewna klejonego. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 12, 2017, s. 397–400

W artykule krótko scharakteryzowano drewno klejone jako materiał przydatny do budowy obiektów mostowych. Przedstawiono kilka przykładów najnowszych kładek i mostów zbudowanych z użyciem tego materiału. Podkreślono, że konstrukcje mostowe zbudowane z drewna podlegają tym samym wymaganiom co konstrukcje zbudowane ze stali czy betonu. W artykule omówiono także ogólne zasady projektowania mostów drewnianych wg części 2 Eurokodu 5. Zwrócono uwagę na fakt, że projektując obiekty drewniane należy pamiętać nie tylko o spełnieniu stanów granicznych nośności i użytkowalności ale również o ochronie konstrukcji przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Słowa kluczowe: drewno klejone, kładki dla pieszych, mosty drogowe.

 

Małgorzata Wutke: Przyczyny uszkodzeń warstw asfaltowych nawierzchni, lokalizacja osłabionych miejsc za pomocą systemu GPR. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 12, 2017, s. 401–407

W artykule przedstawiono potencjalne przyczyny uszkodzeń warstw asfaltowych nawierzchni przed upływem okresu gwarancyjnego, określone na podstawie specjalistycznych badań: w trakcie realizacji kontraktu, terenowych oraz laboratoryjnych. Omówiono praktyczne zastosowanie metody GPR celem lokalizacji osłabionych miejsc warstw asfaltowych na podstawie map powierzchniowych stałych dielektrycznych.

Słowa kluczowe: GPR (georadar), stała dielektryczna, spękania nawierzchni, uszkodzenia nawierzchni, badania nieniszczące.

 

Anna Wytrykowska: Projektowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 12, 2017, s. 407–411

Oświetlenie przejść dla pieszych stanowi istotny element infrastruktury drogowej. Prawidłowo dobrane warunki oświetleniowe wpływają na poprawę widzialności sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych, a w efekcie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybór odpowiedniego systemu oświetlenia instalowanego na przejściu dla pieszych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu właściwych warunków oświetleniowych wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wiedza dotycząca istniejących warunków oświetleniowych w obszarze przejścia dla pieszych oraz właściwościach fotometrycznych danej oprawy może przyczynić się do zastosowana optymalnego rozwiązania. W artykule przedstawiono procedurę projektowania oświetlenia przejść dla pieszych. Zaprezentowane rozwiązanie spełnia wymagania fotometryczne i zapewnia prawidłowe warunki widoczności w porze nocnej.

Słowa kluczowe: piesi, przejście dla pieszych, oświetlenie.