nr 11/2017 r.

DROGOWNICTWO 11/2017

 

 Nr 11/2017 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Wystąpienie Janusza Dyducha – Prezesa SITK RP .......... II s.okł.

Rozmowa Tadeusza Suwary, Red. Nacz. miesięcznika „Drogownictwo” z Krzysztofem Kondraciukiem, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad .............................345

Marek Rolla: 60. Techniczne Dni Drogowe ........................349

Tomasz SIWOWSKI: Pierwsze polskie obiekty mostowe z kompozytów FRP....................352

Antoni Szydło, Piotr Mackiewicz: Nawierzchnie betonowe w Polsce - doświadczenia przy projektowaniu i eksploatacji ............................ 359

Marian Tracz: Kształtowanie otoczenia dróg krajowych klasy GP w programie przekształceń sieci drogowej................369

Andrzej Plewa: Wpływ ilości dodatku kopolimeru SBS i upłynniacza pochodzenia roślinnego na właściwości techniczne elastomeroasfaltów.................................... 375

Jerzy Kaczmarek: Pożądane zmiany w przepisach projektowania dróg i dokumentacji projektowej..............379

Program konferencji LX Technicznych Dni Drogowych.................... IV s.okł.

STRESZCZENIA

 

Marek Rolla: 60. Techniczne Dni Drogowe. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 11, 2017, s. 349–351

Techniczne Dni Drogowe w formie konferencji, wystaw i wycieczek technicznych organizowane są od 1957 roku przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz krajową administrację drogową. Coroczne imprezy przyciagają przedstawicieli administracji drogowych różnych szczebli, projektantów, wykonawców i naukowców. Jubileuszowe 60. Techniczne Dni Drogowe stwarzają również okazję do podsumowania dotychczasowej działalności.

Słowa kluczowe: Techniczne Dni Drogowe, organizacja, historia.

 

Tomasz SIWOWSKI: Pierwsze polskie obiekty mostowe z kompozytów FRP. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 11, 2017, s. 352–358

Pierwsza dekada XXI w. przyniosła znaczące upowszechnienie w budownictwie mostowym nowego materiału konstrukcyjnego, jakim są kompozyty włókniste FRP (ang. fibre reinforced polymers). Kompozyty charakteryzują się zdecydowanie lepszymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi niż drewno, beton czy stal, tradycyjne materiały budowlane. W artykule przedstawiono pierwsze polskie obiekty mostowe wykonane z kompozytów FRP.

Słowa kluczowe: mosty, kompozyty, polskie konstrukcje.

 

Antoni Szydło, Piotr Mackiewicz: Nawierzchnie betonowe w Polsce – doświadczenia przy projektowaniu i eksploatacji. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 11, 2017, s. 359–368

W publikacji autorzy zaprezentowali różne doświadczenia jakie wypracowano przy projektowaniu i budowie nawierzchni betonowych w Polsce w ciągu ponad 20 lat. Zwrócono uwagę na technologie wykańczania powierzchni oraz oddziaływania termiczne determinujące wymagania projektowe oraz reżim technologiczny. Na przykładzie katalogu zaprezentowano zasady doboru oraz rodzaje najczęściej stosowanych konstrukcji nawierzchni sztywnych z betonu cementowego.

Słowa kluczowe: nawierzchnie betonowe, budowa, konstrukcja nawierzchni.

 

Marian Tracz: Kształtowanie otoczenia dróg krajowych klasy GP w programie przekształceń sieci drogowej. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 11, 2017, s. 369–374

Koncentracja uwagi na najważniejszych inwestycjach drogowych, tj. na budowie autostrad i dróg ekspresowych powoduje, że procesy zachodzące na drogach klasy GP i w ich otoczeniu nie są dostrzegane. Konieczne jest zwrócenie uwagi na zagospodarowanie otoczenia tych dróg, co może być realizowane wspólnym wysiłkiem administracji drogowej oraz samorządowej. Ważna jest racjonalizacja dostępności do tych dróg przy wzięciu pod uwagę opisanych kryteriów dostępności i ochrony przed hałasem.

Słowa kluczowe: drogi klasy GP, otoczenie drogi, zagospodarowanie terenu, kryteria dostępności.

 

Andrzej Plewa: Wpływ ilości dodatku kopolimeru SBS i upłynniacza pochodzenia roślinnego na właściwości techniczne elastomeroasfaltów. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 11, 2017, s. 375–378

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz, na podstawie których dokonano oceny przydatności zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego do elastomeroasfaltów. Na podstawie wykonanych oznaczeń właściwości lepkosprężystych lepiszczy asfaltowych dokonano wyboru optymalnego rozwiązania lepiszcza asfaltowego pod względem rodzaju asfaltu bazowego, zawartości kopolimeru SBS i ilości dodatku upłynniacza roślinnego. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że dodatek upłynniacza roślinnego pozwala na obniżenie lepkości w zakresie temperatur produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, przez co uzyskuje się wymierne korzyści ekonomiczne. Dodatek upłynniacza roślinnego zwiększa penetrację asfaltów, powoduje obniżenie temperatury łamliwości, wpływając korzystnie na jego odporność na spękania w niskiej temperaturze. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepszymi właściwościami lepkosprężystymi charakteryzuje się lepiszcze otrzymane na bazie asfaltu 50/70 z dodatkiem 5% SBS i 10% upłynniacza roślinnego. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBIŚ/1/2015 i sfinansowane ze środków MNiSW.

Słowa kluczowe: asfalty, lepiszcza modyfikowane, kopolimer SBS, upłynniacze pochodzenia roślinnego.

 

Jerzy Kaczmarek: Pożądane zmiany w przepisach projektowania dróg i dokumentacji projektowej. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 11, 2017, s. 379–380, III s. okładki

Artykuł prezentuje zestaw pożądanych zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zmiany dotyczą elementów jezdni, poboczy utwardzonych, ścieżek rowerowych, oświetlenia, konstrukcji nawierzchni oraz odległości widoczności. Autor odnosi się również do problemów wynikających z systemu „projektuj i buduj”.

Słowa kluczowe: drogi, przepisy techniczne, problemy, zmiany.