nr 10/2017 r.

DROGOWNICTWO 10/2017

 Nr 10/2017 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Jerzy BĄK, Krzysztof GREJ, Radosław OLESZEK, Mirosław WYRZYKOWSKI: Niektóre aspekty obliczeniowe projektowania kolejowego mostu kratownicowego ..................311

Andrzej Jarominiak: Problemy budowlane Międzynarodowego Portu Lotniczego Kansai na sztucznych wyspach w Zatoce Osaka    ................................................322

Sebastian WITCZAK: Przegląd polskich dokumentów technicznych dotyczących badań współczynnika tarcia zestawem SRT-3.............................................331

Leszek Bukowski: Zagadnienia dotyczące współczynnika tarcia nawierzchni jezdni..................337

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo”.......................II s. okł.

Komunikat o LX Technicznych Dniach Drogowych ................... IV  s. okł.

STRESZCZENIA

 

Jerzy BĄK, Krzysztof GREJ, Radosław OLESZEK, Mirosław WYRZYKOWSKI: Niektóre aspekty obliczeniowe projektowania kolejowego mostu kratownicowego. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 10, 2017, s. 311–321

Nowelizacja Rozporządzenia „kolejowego” z czerwca 2014 roku wprowadziła konieczność stosowania systemu norm PN-EN w projektowaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz gradację klas obciążeń kolejowych za pomocą współczynnika obciążeń sklasyfikowanych αk według PN-EN 1991-2: Eurokod 1. Stosowanie metodyki projektowania zgodnej z PN-EN wiąże się ze zwiększeniem pracochłonności obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji oraz rozszerzeniem zakresu analiz o zagadnienia dynamiczne. W artykule omówiono wybrane aspekty projektowe i konstrukcyjne kratownicowego obiektu inżynieryjnego o rozpiętości 75,0 m. Zaprezentowano wnioski i spostrzeżenia wynikające z obliczeń na podstawie norm PN-EN. Skomentowano wybrane procedury obliczeniowe, wymagania i zalecenia Eurokodów w nawiązaniu do dotychczasowej krajowej praktyki projektowej.

Słowa kluczowe: mosty kolejowe, eurokody, klasy obciążeń, obliczenia.

 

Andrzej Jarominiak: Problemy budowlane Międzynarodowego Portu Lotniczego Kansai na sztucznych wyspach w Zatoce Osaka. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 10, 2017, s. 322–330

Międzynarodowy Port Lotniczy Kansai jest największym na świecie lotniskiem w całości wzniesionym na dwóch sztucznych wyspach. Lotnisko Kansai leży ok. 5 km od brzegów Zatoki Osaka w pobliżu Honsiu, największej wyspy Japonii. Z lądem lotnisko łączy najdłuższy na świecie dwupoziomowy kratownicowy most kolejowo-drogowy (3,75 km). Przyczynami, które złożyły się na budowę lotniska na morzu były m.in.: brak dostatecznej ilości miejsca w pobliżu wielkich miast, potrzeba radykalnego zlikwidowania problemu hałasu wokół lotniska Osaka. W miejscu budowy lotniska Kansai występują wyjątkowo trudne warunki: zatoka morska o głębokości 18–20 m. i bardzo ściśliwe grunty dna zatoki; występujące trzęsienia ziemi oraz tajfuny oceaniczne. Skala przedsięwzięcia i trudności w jakich było ono zrealizowane uważane są za cud współczesnej inżynierii budowlanej.

Słowa kluczowe: lotnisko, budowa na morzu, cud techniki.

 

Sebastian WITCZAK: Przegląd polskich dokumentów technicznych dotyczących badań współczynnika tarcia zestawem SRT-3. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 10, 2017, s. 331–336

Od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja dotycząca badań właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych. Obowiązujące dokumenty prawne i techniczne opisujące wymagania względem właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych od początku budziły i wciąż budzą wiele wątpliwości, zarówno co do wymaganych procedur pomiarowych, jak i możliwości spełnienia podanych w nich poziomów wymagań. W ostatnim czasie problem ten nabrał szczególnego znaczenia z uwagi na podniesiony poziom wymagań prawnych oraz wprowadzenie kontrowersyjnych zapisów kontraktowych, określanych jako nowe standardy jakości. Dodatkowym problemem jest bardzo skomplikowana sytuacja związana z wielokrotnymi zmianami opon pomiarowych w urządzeniu SRT-3, które za każdym razem skutkowały wyznaczaniem kolejnych uśrednionych współczynników przeliczeniowych.

Słowa kluczowe: właściwości przeciwpoślizgowe, SRT-3, makrotekstura, współczynnik tarcia, opona pomiarowa.

 

Leszek Bukowski: Zagadnienia dotyczące współczynnika tarcia nawierzchni jezdni. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 10, 2017, s. 337–344, III s. okł.

W artykule przedstawiono zagadnienia pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni w ujęciu analiz uzyskanych w ramach prac badawczych realizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W Polsce od wielu lat pomiary związane z oceną właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni wykonuje się zestawami SRT-3. W publikacji podano również przykłady innych urządzeń pomiarowych stosowanych w krajach europejskich. Omówiono zmiany zaproponowane w przepisach dotyczących oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni.

Słowa kluczowe: właściwości przeciwpoślizgowe, współczynnik tarcia, opona pomiarowa, zestaw pomiarowy.