nr 7-8/2017 r.

DROGOWNICTWO 7–8/2017

 Nr 7-8/2017 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

 

MAREK PSZCZOŁA, MARIUSZ JACZEWSKI, CEZARY SZYDŁOWSKI, JÓZEF JUDYCKI , BOHDAN DOŁŻYCKI: Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym SBS i gumą . . . . . . . . . . 219

MAREK DANOWSKI: Nawierzchnie betonowe – historia dwóch odcinków ...................226

MARZENA SUCHOCKA, MARTA SIEDLECKA: Roślinność jako ważny element systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich ................... 236

SŁAWOMIR KARAŚ, BARTOSZ SKULSKI: Most 700-lecia Lublina – próbne obciążenie statyczne ................... 244

JULIA SŁOWY: Koncepcja przebudowy dróg rowerowych w Stargardzie Gdańskim ................... 253

Z DZIAŁALNOŚCI SITK: Obchody 40-lecia Oddziału SITK w Ostrowie Wielkopolskim ................... 262

GRZEGORZ NIERADKA: Produkcja innowacyjnych emulsji asfaltowych. Ryzyka i szanse rozwoju (artykuł sponsorowany) ................... 266

Wyniki Konkursu Fotograficznego ZMRP – 2017 im. Andrzeja Niemierki (oprac. Piotr Rychlewski)................... 271

Komunikat o LX Technicznych Dniach Drogowych ................... II s. okł.

STRESZCZENIA

 

MAREK PSZCZOŁA, MARIUSZ JACZEWSKI, CEZARY SZYDŁOWSKI, JÓZEF JUDYCKI , BOHDAN DOŁŻYCKI: Ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym SBS i gumą. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 7–8, 2017, s. 219–225

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w niskiej temperaturze dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych zaprojektowanych z użyciem asfaltów modyfikowanych miałem gumowym oraz polimerem SBS. Badania laboratoryjne zostały przeprowadzone dla dwóch rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej – mastyksu grysowego (SMA 8) i asfaltu porowatego (PA 8). Ponadto zaprezentowano wyniki następujących badań laboratoryjnych w niskiej temperaturze: badanie TSRST, pełzanie w 3-punktowym zginaniu, badanie wytrzymałości na pękanie oraz ocena twardnienia fizycznego. Stwierdzono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z użyciem asfaltu modyfikowanego SBS i gumą charakteryzowały się wysoką odpornością na pękanie we wszystkich przeprowadzonych badaniach. W niektórych przypadkach zastosowanie asfaltu modyfikowanego polimerem i gumą nawet zwiększyło odporność na pękanie w niskiej temperaturze w porównaniu z typowym asfaltem modyfikowanym jedynie polimerem SBS. Dodatkową zaletą jest to, że użycie miału gumowego pozwala zmniejszyć ilość dodawanego polimeru względem typowego asfaltu modyfikowanego polimerem SBS.

Słowa kluczowe: asfalt modyfikowany, badania w niskiej temperaturze, wyniki.

 

MAREK DANOWSKI: Nawierzchnie betonowe – historia dwóch odcinków. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 7–8, 2017, s. 226–235

W artykule przedstawiono w zarysie historię rozwoju wykonywania nawierzchni betonowych w Polsce, jak również kalendarium tworzenia dokumentów dotyczących tej technologii. Na przykładzie dwóch odcinków nawierzchni betonowych na terenie województwa mazowieckiego tzn. odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 w okolicy miejscowości Wilga i drogi krajowej nr 50 (Obwodnica Młodzieszyna) podano szereg spostrzeżeń dotyczących budowy, remontu oraz eksploatacji nawierzchni drogowych wykonanych w tej technologii.

Słowa kluczowe: nawierzchnie betonowe, wykonywania nawierzchni, przebudowa nawierzchni betonowych, historia.

 

MARZENA SUCHOCKA, MARTA SIEDLECKA: Roślinność jako ważny element systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 7–8, 2017, s. 236–243

Zarządzanie wodami opadowymi stało się dużym wyzwaniem, z którym jesteśmy zmuszeni zacząć sobie radzić w sposób inny niż te dotychczas nam znane. Ludzie w znaczący sposób wpłynęli na zmiany w procesie cyrkulacji wody opadowej. Procesy, które występują w środowisku naturalnym, na obszarach miejskich zostały zaburzone. Skalę problemu niedostatecznej przepuszczalności gruntu obserwować możemy na przykładzie Warszawy, gdzie stosunek powierzchni nieprzepuszczalnych, uszczelnionych do całkowitej powierzchni danej zlewni w centrum miasta wynosi 0,9 natomiast na obrzeżach miasta 0,4–0,7, co powoduje wiele problemów z eksploatacją i konserwacją urządzeń odprowadzających spiętrzony nadmiar wody. Nasila się zjawisko miejskiej wyspy ciepła, obniża poziom wód gruntowych i powierzchniowych, pogorsza się stan zieleni miejskiej a wszystkie te tendencje w znacznym stopniu wpływają na pogorszenie warunków życia mieszkańców. Drzewa i inna roślinność pełnią bardzo ważną rolę na terenach zurbanizowanych. W niniejszym artykule opisane zostały sposoby wykorzystania ich pracy, zwanej usługami ekosystemowymi, w poprawie funkcjonowania miasta, ze szczególnym uwzględnieniem małej retencji.

Słowa kluczowe: mała retencja, drzewa miejskie, wyspa ciepła, LID, zrównoważone budownictwo, usługi ekosystemów.

 

SŁAWOMIR KARAŚ, BARTOSZ SKULSKI: Most 700-lecia Lublina – próbne obciążenie statyczne. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 7–8, 2017, s. 244–252

W maju tego roku, w Lublinie oddano do użytku żelbetowy most łukowy o rozpiętości łuku 83,8 m i jest to najdłuższy most w mieście. Szerokość pomostu jest także znaczna i wynosi 31,36 m, co czyni go jednym z najszerszych mostów. Przeprowadzone statyczne próbne obciążenie odbiorcze wykazało jego przydatność w kontekście założeń projektowych. Z różnych przyczyn most nie był badany dynamicznie.

Słowa kluczowe: mosty łukowe, próbne obciążenie mostu, mosty w Lublinie.

 

JULIA SŁOWY: Koncepcja przebudowy dróg rowerowych w Stargardzie Gdańskim. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 7–8, 2017, s. 253–261

W artykule przedstawiono poznane narzędzia dotyczące planowania sieci dróg rowerowych, a następnie efekty ich wykorzystania do stworzenia globalnego planu budowy sieci dróg rowerowych w Starogardzie Gdańskim, ze wskazaniem na drogi rowerowe układu podstawowego oraz drogi układu uzupełniającego. W ramach przeprowadzonych analiz dokonano oceny przyjętych rozwiązań w zakresie najbardziej pożądanych połączeń wynikających z więźby podróży wewnętrznych. Jako główne kryterium oceny przyjęto bezpośredniość, co było możliwe dzięki porównaniu otrzymanych współczynników wydłużenia tras z wartościami granicznymi, w zależności od przyjętej klasy połączenia.

Słowa kluczowe: inżynieria transportu, drogi rowerowe, planowanie.