nr 6/2017 r.

DROGOWNICTWO 6/2017

 Nr 06/2017 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Anna CHOMICZ-KOWALSKA, Władysław GARDZIEJCZYK, Mateusz M. IWAŃSKI: Właściwości betonu asfaltowego AC 8S wytwarzanego w obniżonej temperaturze w technologii asfaltu spienionego, w świetle wymagań WT-2 2010 i WT-2 2014.....................183

Dawid RYŚ, Józef JUDYCKI, Piotr JASKUŁA: Wpływ równości nawierzchni podatnych na ich trwałość.............194

Malwina Spławińska: Wybrane charakterystyki ruchu w godzinach szczytowych.................199

Dominika Gabriela Karkut: Bezpieczna droga do szkoły.........................206

 

STRESZCZENIA

 

Anna CHOMICZ-KOWALSKA, Władysław GARDZIEJCZYK, Mateusz M. IWAŃSKI: Właściwości betonu asfaltowego AC 8S wytwarzanego w obniżonej temperaturze w technologii asfaltu spienionego, w świetle wymagań WT-2 2010 i WT-2 2014. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 6, 2017, s. 183–193

W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów fizycznych i mechanicznych betonu asfaltowego (AC 8S) wytwarzanego w obniżonych temperaturach w technologii asfaltu spienionego, zagęszczanego w temperaturze 95ºC, rozszerzone o ocenę wrażliwości temperaturowej mieszanki mineralno-asfaltowej. W celach porównawczych zaprezentowano wyniki badań mieszanki referencyjnej, tj. produkowanej w tradycyjnej technologii „na gorąco”, zagęszczanej w temperaturze 140ºC. W referencyjnej mieszance AC 8S stosowano asfalt 50/70, natomiast w mieszane wytwarzanej w obniżonych temperaturach użyto asfaltu 50/70 modyfikowanego woskiem syntetycznym Fischera-Tropscha (FT). Na podstawie uzyskanych wyników dokonano porównania obu mieszanek w zakresie zawartości wolnych przestrzeni w próbkach, wrażliwości na oddziaływanie wody z jednym cyklem zamrażania (ITSR) zgodnie z krajowymi procedurami badawczymi zamieszczonymi w Wymaganiach Technicznych WT-2 z 2010 r. i WT-2 z 2014 r., oraz modułów sztywności (Sm) oznaczonych w schemacie pośredniego rozciągania (IT-CY) pomierzonych w temperaturze -10ºC, 0ºC, 10ºC i 25ºC. Ponadto, w ramach analiz potwierdzono zależności między zawartością wolnych przestrzeni a wybranymi parametrami mechanicznymi rozpatrywanych mieszanek mineralno-asfaltowych. Stwierdzono, że beton asfaltowy wytwarzany w innowacyjnym procesie z zastosowaniem asfaltu spienionego modyfikowanego woskiem FT, zagęszczany w 95ºC uzyskał porównywalne właściwości do tradycyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanej w temperaturze o 45ºC wyższej, spełniając przy tym krajowe wymagania.

Słowa kluczowe: asfalt spieniony, beton asfaltowy, technologia „na gorąco” HMA (Hot Mix Asphalt), technologia „na półciepło” HWMA (Half-Warm Mix Asphalt), moduł sztywności (Sm), odporność na działanie wody (ITSR), wosk syntetyczny Fischera-Tropscha (FT).

 

Dawid RYŚ, Józef JUDYCKI, Piotr JASKUŁA: Wpływ równości nawierzchni podatnych na ich trwałość. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 6, 2017, s. 194–198

Nierówności nawierzchni powodują odchylenia nacisków osi pojazdów będących w ruchu od nacisku statycznego. Dynamiczne oddziaływania kół pojazdów w większym stopniu przyspieszają degradację konstrukcji nawierzchni drogowej. Rozkład obciążeń dynamicznych ma kształt rozkładu normalnego i jest opisywany poprzez obciążenie statyczne oraz wskaźniki dynamiczne DI lub DLC. Wraz z pogorszeniem równości i zwiększeniem prędkości średniej pojazdów rosną maksymalne siły dynamiczne wywierane przez osie pojazdów, zwiększa się zatem ich oddziaływanie na konstrukcję nawierzchni. Celem artykułu jest dokonanie oceny, w jaki sposób oddziaływania dynamiczne pojazdów ciężkich wynikające z równości nawierzchni wpływają na trwałość zmęczeniową nawierzchni. W artykule wyprowadzono współczynniki dynamicznego oddziaływania pojazdów kd i podano je w funkcji równości nawierzchni i średniej prędkości ruchu pojazdów. Wykazano, że pogorszenie równości nawierzchni określone zmianą wskaźnika IRI do granicy klasy A, czyli do IRI = 2,0 w przypadku dróg klasy A,S i GP oraz do IRI = 3,0 w przypadku dróg klasy G, powoduje zmianę wartości współczynnika dynamicznego kd od 9% do 16%. Pogorszenie równości nawierzchni do granicy klasy B (stan zadowalający) powoduje spadek trwałości zmęczeniowej nawierzchni aż o 30%. Oznacza to, że nadanie dobrej równości początkowej nawierzchni oraz jej utrzymanie w trakcie eksploatacji może istotnie wydłużyć trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni.

Słowa kluczowe: współczynnik równoważności obciążenia osi, współczynnik obciążenia dynamicznego, wskaźnik równości nawierzchni IRI, oddziaływania dynamiczne, trwałość nawierzchni, ruch ciężki.

 

Malwina Spławińska: Wybrane charakterystyki ruchu w godzinach szczytowych. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 6, 2017, s. 199–205

W pracy przedstawiono wyniki analiz zmienności ruchu wewnątrz godziny dla szczytowych godzin w roku. Na tej podstawie określono średnią wartość wskaźnika zmienności ruchu k15 wynoszącą 0.90, która jest zbliżona do zalecanej przez HCM-2010 jako wartość typowa dla dróg zamiejskich, co wskazuje że może być także typową w warunkach Polskich. Wykazano także, że rozkład ruchu w grupie pasów jest stały w dniach od wtorku do piątku (ogół pojazdów) oraz od poniedziałku do niedzieli (pojazdy ciężkie) niezależnie od lokalizacji drogi oraz wielkości natężeń ruchu. Pozwoliło to na określenie typowego dla analizowanych przypadków rozkładu ruchu na poszczególne pasy ruchu.

Słowa kluczowe: drogi zamiejskie, wskaźnik zmienność ruchu w godzinie k15, zmienność natężeń ruchu, rozkład ruchu na pasy.

 

Dominika Gabriela Karkut: Bezpieczna droga do szkoły. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 6, 2017, s. 206–216

Podróż do szkoły jest codziennością każdego dziecka. Kilkulatkowie są odwożeni przez rodziców, starsze dzieci już same docierają do szkoły. [1] Różne sposoby przebycia drogi do szkoły generują liczne niebezpieczeństwa i problemy. Zakorkowane ulice nieopodal szkoły, nieostrożne przechodzenie dzieci przez jezdnie, brak wyrozumiałości kierowców to niektóre z nich. Projekt skupia się na próbie rozwiązania tych kłopotliwych sytuacji. Podstawą do zlokalizowania najbardziej niebezpiecznych miejsc były ankiety przeprowadzone w szkole. Jej wynik stał się fundamentem do dalszych działań. Na podstawie badań wybrano miejsca, które wymagają naprawy, innej organizacji. W pracy przedstawiono propozycję zmian z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i zmiany infrastrukturalne tworzące przyjazną pieszym bezkolizyjną infrastrukturę drogową.

Słowa kluczowe: dzieci, bezpieczeństwo, droga do szkoły.