nr 5/2017 r.

DROGOWNICTWO 5/2017

 Nr 05/2017 do ściągnięcia (.zip)

 

SPIS TREŚCI

 

RADOSŁAW OLESZEK,WOJCIECH RADOMSKI: Wpływ sposobu modelowania przęseł wielodźwigarowych z belek prefabrykowanych na wartości reakcji .......................................147

Grzegorz Nowaczyk: Przystosowanie metody aashto do obliczeń nośności nawierzchni podatnych wykonanych z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności .........................153

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2016 roku.............162

Maria Jolanta Sulewska: Nowe normy badań w celu klasyfikacji gruntów........................174

Andrzej Stańczyk: Spektakularne sposoby budowy rygli pylonów mostowych..................178

z działalności zmrp: XXII Nadmorskie seminarium mostowe....................II s. okł.

z żałobnej karty: Odszedł od nas Profesor Politechniki Poznańskiej Andrzej Ryżyński (oprac. Witold Wołowicki) .............III s. okł.

 

STRESZCZENIA

 

 

RADOSŁAW OLESZEK,WOJCIECH RADOMSKI: Wpływ sposobu modelowania przęseł wielodźwigarowych z belek prefabrykowanych na wartości reakcji. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 5, 2017, s. 147–152

Specyficzne zagadnienia związane z łożyskowaniem obiektów mostowych są znane i opisane w literaturze technicznej. Rozdział obciążeń na łożyska warunkuje nie tylko geometria przęsła. Obecnie w analizach statycznych, rutynowo stosuje się oprogramowanie na bazie MES. Istotne jest to, że wartości sił przekazywanych z przęseł na łożyska zależą od klasy modelu obliczeniowego (stopnia dyskretyzacji) odzwierciedlającego rzeczywistą konstrukcję. Przedstawiono zależność między reakcjami łożysk a stopniem skomplikowania modelu numerycznego przęsła z belek prefabrykowanych.

Słowa kluczowe: przęsła mostowe, belki prefabrykowane, modelowanie, wartość reakcji.

 

Grzegorz Nowaczyk: Przystosowanie metody aashto do obliczeń nośności nawierzchni podatnych wykonanych z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 5, 2017, s. 153–161

W dokumentach normartywnych w Polsce do obliczeń konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności zastosowano kryteria z normatywu francuskiego EME, podczas gdy generalnie stosuje się metodę AASHTO 2004. Autor na podstawie obliczeń doszedł do wniosku, że metodę AASHTO 2004 można również stosować do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności ze współczynnikiem ilości spękań 10%.

Słowa kluczowe: konstrukcja nawierzchni, beton asfaltowy, wysoki moduł sztywności, metoda AASHTO 2004.

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2016 roku. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 5, 2017, s. 162–173

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m.in. na podstawie pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych i ugięć. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów z 2016 roku jest następująca: klasa A i B – 53,7%, klasa C – 30,2%, klasa D – 16,1%.

Słowa kluczowe: drogi krajowe, nawierzchnie, ocena.

 

Maria Jolanta Sulewska: Nowe normy badań w celu klasyfikacji gruntów. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 5, 2017, s. 174–177

W artykule zamieszczono zasady europejskiej, przyjętej przez Polskę klasyfikacji gruntów według normy PN-EN ISO 14688:2006 w porównaniu z zasadami poprzednio używanej w Polsce klasyfikacji gruntów według PN-B-02480:1986. Opisano zmiany w zasadach i klasyfikacji gruntów, w szczególności biorąc pod uwagę: frakcje, uziarnienie gruntów, wskaźniki uziarnienia, podział gruntów niespoistych, spoistych i organicznych, procedury badań makroskopowych, konsystencje gruntów drobnoziarnistych.

Słowa kluczowe: europejska klasyfikacja gruntów, zasady klasyfikacji, badania i opis gruntów, badania makroskopowe.

 

Andrzej Stańczyk: Spektakularne sposoby budowy rygli pylonów mostowych. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 5, 2017, s. 178–180

Budowa rygli pylonów mostowych stwarza trudności ze względu na wysokość kilkudziesięciu metrów oraz konieczność rozparcia pochylonych słupów pylonu. Na moście Siekierkowskim w Warszawie zastosowano rozpory i kratownicę stalową, na której oparto szalunki do ułożenia zbrojenia i betonu rygla. Przy słupach pionowych pylonu możliwe jest wykonanie rygla na dole, podniesienia go i przymocowania do pylonów.

Słowa kluczowe: mosty, rygiel pylonu, sposób wykonania.