nr 3/2017 r.

Drogownictwo 3/2017

 SPIS TREŚCI

  Nr 03/2017 do ściągnięcia (.zip)

Andrzej Pożarycki, Jakub Fengier, Michał Wyczałek, Przemysław Skrzypczak, Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha: Analiza wyników metody fotogrametrycznej w świetle właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (artykuł dyskusyjny)...............75

Karol Brzeziński, Maciej Maślakowski, Artur Zbiciak, Kazimierz Józefiak: Koncepcja procedury walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie ........................................85

Włodzimierz Walerych: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych i mostowych .............92

INFORMACJA z LIX Technicznych Dni Drogowych: Problemy w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji drogowych (oprac. Mariusz Kozera) ...............................96

Krzysztof Gasz: Tablice przeddrogowskazowe na autostradach (artykuł dyskusyjny)...........................98

Piotr Burnos, Janusz Gajda, Ryszard Sroka: Implementacja administracyjnych systemów Weigh-In-Motion (WIM) w Polsce (informacja techniczna)....................................................103

z działalności sitk: Konferencja w Ostrowie Wielkopolskim ......................105

Wnioski z LIX Technicznych Dni Drogowych (Cedzyna 23–25 listopada 2016 r.).................107

z żałobnej karty: Odeszli od nas dwaj Profesorowie Politechniki Gdańskiej (oprac. Kazimierz Jamroz, Jacek Alenowicz)....... 108

STRESZCZENIA

 

Andrzej Pożarycki, Jakub Fengier, Michał Wyczałek, Przemysław Skrzypczak, Mariusz Wesołowski, Krzysztof Blacha: Analiza wyników metody fotogrametrycznej w świetle właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (artykuł dyskusyjny). „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 3, 2017, s. 75–84

W artykule opisano wyniki badań właściwości przeciwpoślizgowych odcinków nawierzchni zanieczyszczonych. Pomiar tych wielkości zrealizowano przy użyciu technologii z kołem pomiarowym, które w sposób stały i kontrolowany jest dociskane do nawierzchni w czasie pomiarów. Mając na uwadze, że oznaczone właściwości przeciwpoślizgowe odcinków nawierzchni o różnym stopniu zabrudzenia, tworzą zbiór zgodnych wyników otrzymanych przy użyciu dwóch różnych i niezależnych urządzeń, do diagnozy stanu technicznego warstw przypowierzchniowych nawierzchni przywołano definicję chropowatości powierzchniowej. Wykazano, że przy użyciu metody fotogrametrycznej zmianę właściwości przeciwpoślizgowych na odcinkach nawierzchni zanieczyszczonych, można kontrolować za sprawą uproszczonej postaci wskaźnika chropowatości. Warunkiem jednak poprawnej oceny, jest właściwy punkt odniesienia, który w przypadku opisanych badań stanowi nawierzchnia bez zanieczyszczeń. Próba korelacji właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni i wskaźnika chropowatości powierzchniowej może być podejmowana wyłącznie pod warunkiem określenia wartości referencyjnych oznaczonych w przypadku nawierzchni umownie nowych lub umownie czystych. Dzięki opisanej metodzie fotogrametrycznej, definicji nawierzchni umownie czystej będzie można nadać kryteria inżynierskie.

Słowa kluczowe: właściwości przeciwpoślizgowe, nawierzchnia, analiza obrazu, chropowatość powierzchni jezdni, testy in situ.

 

Karol Brzeziński, Maciej Maślakowski, Artur Zbiciak, Kazimierz Józefiak: Koncepcja procedury walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 3, 2017, s. 85–91

W artykule przedstawiono koncepcję procedury walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Walidacja metod badawczych jest jednym z elementów projektu nowej instrukcji badań podłoża gruntowego. Po dokonaniu przeglądu metod stwierdzono, że w zależności od doświadczeń w ich dotychczasowych zastosowaniach walidacja może zostać przeprowadzona na podstawie danych literaturowych, archiwalnych wyników badań lub dodatkowych badań wykonanych na poligonach testowych.

Słowa kluczowe: rozpoznanie podłoża gruntowego, instrukcja GDDKiA, metody geofizyczne, sondowania.

 

Włodzimierz Walerych: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych i mostowych. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 3, 2017, s. 92–96

Inspektor nadzoru, zgodnie z prawem budowlanym, jest uczestnikiem procesu budowlanego. W inwestycjach drogowo-mostowych wykonuje funkcję strażnika interesu publicznego w dziedzinie jakości, nowoczesności, trwałości, bezpieczeństwa i oszczędności wydatków społecznych. Zdaniem autora inwestorzy państwowi i samorządowi w zamówieniach publicznych nakładają na inspektorów nadzoru nadmierne obowiązki. Z tego powodu zespoły nadzorów inwestorskich są coraz liczniejsze a prace biurokratyczne przeważają nad merytorycznymi.

Słowa kluczowe: inwestycje publiczne, inspektor nadzoru, wymagania inwestorów.

 

Krzysztof Gasz: Tablice przeddrogowskazowe na autostradach (artykuł dyskusyjny). „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 3, 2017, s. 98–102

Artykuł prezentuje charakterystykę tablicy przeddrogowskazowej na autostradzie (tablice E-1a). Przedstawiono krytyczną ocenę tego znaku. Pokazano na przykładzie rozwiązań zagranicznych wiele ciekawych informacji pomocnych kierowcy przy podejmowaniu decyzji o kierunku dalszej jazdy. Zaproponowano nową treść znaku zawierającą więcej przydatnych informacji dla kierowców.

Słowa kluczowe: autostrada, węzły, oznakowanie drogowskazowe.

 

Piotr Burnos, Janusz Gajda, Ryszard Sroka: Implementacja administracyjnych systemów Weigh-In-Motion (WIM) w Polsce (informacja techniczna). „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 3, 2017, s. 103–105