nr 2/2017 r.

Drogownictwo 2/2017

 Nr 02/2017 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Józef Judycki: Nowa metoda obliczania niskotemperaturowych naprężeń termicznych w warstwach asfaltowych nawierzchni i przykłady jej zastosowań........................39

z żałobnej karty: Pożegnanie profesora Józefa Judyckiego (1945–2017) (oprac. Maciej Radzikowski)  ...................................45

Paweł Stachoń: BIAŁO NA CZARNYM czyli jakie cechy oznakowania poziomego jezdni są istotne i jak je ocenić? ........................46

Maciej Sandecki: Kształtowanie ramp na drogach dwujezdniowych..................52

Marta Siedlecka, Marzena Suchocka: Wodoprzepuszczalne nawierzchnie a zrównoważony rozwój terenów miejskich .................... 60

z żałobnej karty: Pożegnanie doktora Andrzeja Niemierki (1941–2017) (oprac. Wojciech Radomski i Redakcja).........................68

Andrzej Stańczyk: Most przez Bug w Broku...............71

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo” ..............II s. okł.

STRESZCZENIA

 

Józef Judycki: Nowa metoda obliczania niskotemperaturowych naprężeń termicznych w warstwach asfaltowych nawierzchni i przykłady jej zastosowań. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 2, 2017, s. 39–44

W artykule przedstawiono opis nowej metody obliczania naprężeń termicznych w warstwach asfaltowych nawierzchni opartej o teorię lepkosprężystości. Omówiono dwie istniejące starsze metody. Podano zastosowania nowej metody do różnych przypadków oddziaływania temperatury na nawierzchnie. Przedstawiono także weryfikację nowej metody według testu: Thermal Stress Restrained Specimen Test (TSRST).

Słowa kluczowe: nawierzchnie asfaltowe, naprężenia termiczne, niskie temperatury, przykłady.

 

Paweł Stachoń: BIAŁO NA CZARNYM czyli jakie cechy oznakowania poziomego jezdni są istotne i jak je ocenić? „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 2, 2017, s. 46–51

Wysokiej jakości oznakowanie poziome dróg wpływa bezpośrednio na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oddziaływujące wprost na bezpieczny czas reakcji podczas jazdy. Oznakowanie poziome stanowi część regulacji prawnych ruchu drogowego co więcej stosując kontrolę jego jakości zwiększamy bezpieczeństwo oraz wiedzę na temat systemu oznakowania poziomego .

Słowa kluczowe: nawierzchnie drogowe, oznakowanie poziome, kontrola jakości, ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Maciej Sandecki: Kształtowanie ramp na drogach dwujezdniowych. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 2, 2017, s. 52–59

Rampa drogowa jest geometrycznym przejściem między odcinkami drogi o przeciwnych pochyleniach poprzecznych. Niewłaściwe kształtowanie ramp, zwłaszcza na szerokich jezdniach dróg dwujezdniowych, może powodować słaby odpływ wody z jezdni i zagrażać bezpieczeństwu ruchu. Ma to szczególne znaczenie na odcinkach dróg o małym pochyleniu podłużnym. W artykule przedstawiono zasady projektowania ramp drogowych wynikające z przepisów i doświadczeń polskich i niemieckich.

Słowa kluczowe: drogi dwujezdniowe, rampy, projektowanie, odwodnienie, bezpieczeństwo.

 

Marta Siedlecka, Marzena Suchocka: Wodoprzepuszczalne nawierzchnie a zrównoważony rozwój terenów miejskich. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 2, 2017, s. 60–67

Głównym działaniem w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi powinno być ograniczenie spływu powierzchniowego, a więc stworzenie warunków wsiąkania wody jak najbardziej zbliżonych do tych występujących w środowisku naturalnym. W tym celu najlepiej sprawdzą się powierzchniowe systemy infiltracyjne, jak nawierzchnie wodoprzepuszczalne, umożliwiające natychmiastowe przesiąkanie i infiltrację wód deszczowych w miejscu opadu atmosferycznego. W ten sposób spływ powierzchniowy zmniejsza się i nadmiar wody nie musi być transportowany do kanalizacji burzowej, ani gromadzony w zbiornikach. W artykule przedstawione zostały przykłady wodoprzepuszczalnych nawierzchni, które warto wziąć pod uwagę podczas projektowania ciągów pieszych i rowerowych, dróg, placów, parkingów, boisk sportowych czy placów zabaw oraz wskazano szanse i problemy związane z ich zastosowaniem.

Słowa kluczowe: drogi, drzewa, retencja, poprawa mikroklimatu miasta, woda opadowa.

 

Andrzej Stańczyk: Most przez Bug w Broku. „Drogownictwo”, rok LXXII, nr 2, 2017, s. 71–72, III–IV s. okł.

Most przez Bug w Broku w ciągu drogi krajowej nr 50 zastąpił wcześniejszy, zbudowany po wojnie ze stalowych kratownic i blachownic zdemontowanych z kilku innych mostów i ustawionych tu na podporach z drewnianych pali. Most przekracza dolinę rzeczną sześcioma pięknymi przęsłami o łącznej długości 402 m, z wyglądu podobnymi do dawnych, przedwojennych przęseł mostu Poniatowskiego w Warszawie. Ze stalowym ustrojem nośnym współpracuje płyta betonowa pomostu, zespolona: wzdłuż mostu z pasami górnymi dźwigarów i podłużnicami, a w kierunku poprzecznym z poprzecznicami.

Słowa kluczowe: most w Broku, konstrukcja, układ nośny, stary most.