nr 11/2016 r.

Drogownictwo nr 11/2016

 Nr 11/2016 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Karol Rożek: Ruch rowerowy w pasie drogowym .....................337

Adam Dąbrowski: Nawierzchnie na przejazdach kolejowo-drogowych .........................347

Marek Iwański: Wpływ rodzaju kruszywa na bezpieczeństwo asfaltowych nawierzchni drogowych..................356

Wojciech Bańkowski: Ocena mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltami WMA. Artykuł sponsorowany..................361

Jakub Maśkiewicz: Synteza Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich.................364

Tadeusz Suwara: Doświadczenia i problemy w projektowaniu infrastruktury drogowej.....................371

Dariusz Wróbel: Ochrona pasa drogowego ..........................375

 

STRESZCZENIA

 

Karol Rożek: Ruch rowerowy w pasie drogowym. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 11, 2016, s. 339–346

Infrastruktura rowerowa stała się nieodłącznym elementem pasa drogowego. Zastosowane standardy i rozwiązania techniczne podczas prowadzonych inwestycji komunikacyjnych powinny być ułatwieniem dla rowerzystów jako współużytkowników dróg. Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze poprzez stosowanie zasady równoważnego rozwoju wszystkich użytkowników ruchu, w tym ruchu rowerowego w miejscach jego skumulowania i znacznego natężenia. Mając na uwadze ciągły rozwój infrastruktury rowerowej należy w pasach drogowych uwzględniać ruch rowerowy poprzez dobór prawidłowych rozwiązań technicznych oraz komfortowych nawierzchni.

Słowa kluczowe: ruch rowerowy, drogi rowerowe, przepisy, doświadcznia.

 

Adam Dąbrowski: Nawierzchnie na przejazdach kolejowo-drogowych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 11, 2016, s. 347–355

Przedmiotem artykułu są nawierzchnie drogowe stosowane na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. Uwzględniono nawierzchnie zarówno już wbudowane i eksploatowane, jak i nawierzchnie pretendujące do dopuszczenia do eksploatacji z możliwością zastosowania na szerszą skalę w niedalekiej przyszłości. We wstępie autor podkreśla zauważalny postęp w dziedzinie stosowanych rozwiązań nawierzchni przejazdowych, a następnie przechodzi do omówienia przykładów nawierzchni czterech podstawowych technologii: bezpodsypkowych, z płyt gumowych, z płyt małogabarytowych oraz z płyt wielkogabarytowych. Jako podsumowanie referatu autor wskazuje ogólne zalety i wady każdej grupy technologicznej, bez wartościowania wyrobów poszczególnych producentów.

Słowa kluczowe: przejazdy kolejowe, nawierzchnie, utrzymanie, nowe technologie.

 

Marek Iwański: Wpływ rodzaju kruszywa na bezpieczeństwo asfaltowych nawierzchni drogowych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 11, 2016, s. 356–360

Cechą charakterystyczną kruszywa jest to, że oprócz właściwości mechanicznych oraz fizycznych różni się również barwą. Barwa odgrywa istotną rolę w zapewnieniu odpowiednich warunków ruchowych zwłaszcza w nocy przeciwdziałając zjawisku olśniewania kierowców przez pojazdy jadące z przeciwnego kierunku. Szczególne znaczenie mają właściwości mechaniczne kruszywa a zwłaszcza odporność na polerowanie oraz miażdżenie, które zapewniają wymaganą szorstkość nawierzchni decydującą o bezpiecznym poruszaniu się pojazdów. Dobierając w odpowiedni sposób rodzaj kruszywa jak również technologii wykonania nawierzchni asfaltowej można wpływać na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: nawierzchnia asfaltowa, kruszywo, bezpieczeństwo ruchu drogowego, technologia wykonania nawierzchni.

 

Wojciech Bańkowski: Ocena mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltami WMA. Artykuł sponsorowany. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 11, 2016, s. 361–363

 

Jakub Maśkiewicz: Synteza Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 11, 2016, s. 364–370

Artykuł zawiera informacje o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 i jego wynikach – na sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Omówione zostały kwestie związane z typami punktów pomiarowych, rodzajami pomiarów czy też terminami ich przeprowadzania. Jednocześnie zaprezentowano najważniejsze zmiany jakie wprowadzono w metodzie pomiaru w stosunku do pomiaru z roku 2010. W dalszej części, artykuł omawia wyniki GPR 2015, w tym m.in. SDRR w podziale funkcjonalnym i administracyjnym, a także strukturę rodzajową ruchu – wraz ze wskaźnikami zmian ruchu w okresie ostatnich 5 lat. Opracowanie zawiera także podstawowe informacje o ruchu w godzinach nocnych oraz w miesiącach letnich i zimowych. Na końcu przedstawione są najważniejsze wnioski wynikające z pomiaru oraz plany dotyczące przyszłych pomiarów generalnych.

Słowa kluczowe: drogi, pomiary ruchu, wyniki, 2015.

 

Tadeusz Suwara: Doświadczenia i problemy w projektowaniu infrastruktury drogowej. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 11, 2016, s. 371–374

Projektowanie infrastruktury drogowej jest procesem dość skomplikowanym. Wymaga licznych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, którym projektant poświęca coraz więcej uwagi i czasu. Do wniosków o decyzje żąda się załączania coraz obszerniejszych materiałów, decyzje często opóźniają się. W procedurze „projektuj i buduj” projektant musi zadowolić trzy strony, tj. wykonawcę, inwestora i niezależnego inżyniera, a strony mają często sprzeczne interesy. Wykonawca chce zbudować obiekt jak najtaniej, inwestor chce otrzymać jak najlepszy produkt a niezależny inżynier ma stać na straży dochowania przepisów i wiedzy inżynierskiej.

Słowa kluczowe: drogi, projektowanie, procedury, decyzje administracyjne, „projektuj i buduj”.

 

Dariusz Wróbel: Ochrona pasa drogowego. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 11, 2016, s. 375–376, III–IV s. okładki

Ochrona pasa drogowego to jedno z głównych praw i obowiązków każdego zarządcy drogi. Zadania wykonuje się  w oparciu o przepisy prawne a w szczególności ustawę o drogach publicznych. Czynniki mające wpływ na stan pasa drogowego możemy podzielić na te związane ściśle z działalnością człowieka oraz te pochodzenia naturalnego związane z negatywnym oddziaływaniem środowiska. Ochrona pasa drogowego ma na celu przeciwdziałanie tym negatywnym czynnikom, co przekłada się na wydłużenie żywotności technicznej drogi i jej wyposażenia.

Słowa kluczowe: droga, pas drogowy, ochrona, czynniki zewnętrzne.