nr 10/2016 r.

Drogownictwo 10/2016

 Nr 10/2016 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Andrzej Jarominiak: Zabezpieczenie przed rozmyciem dna cieków przy filarach mostów.......................303

Sławomir Karaś, Rafał Miśkiewicz: Most w 3 miesiące i inne obiekty na budowanej drodze ekspresowej S19..................313

NOWE KSIĄŻKI: Andrzej Niemierko – Współczesne łożyska mostowe – teoria, projektowanie, badania...............322

Dariusz Godlewski, Andrzej Janowski: Wizualna ocena stanu technicznego nawierzchni przeznaczonych do naziemnego ruchu samolotów w zastosowaniu do systemów zarządzania nawierzchniami..........................323

Marta Wasilewska, Sylwia Zaśkiewicz, Krzysztof Błażejowski: Odporność na szok termiczny kruszyw grubych przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych............................327

Andrzej Stańczyk: Jedwabny Szlak z betonu...333

z żałobnej karty: Odeszła od nas jedna z najbardziej zasłużonych mgr inż. Danuta Lisińska (1934–2016) (oprac. Konrad Jabłoński)..........................336

Komunikat o LIX Technicznych Dniach Drogowych ...........................II s.okł.

 

STRESZCZENIA

 

Andrzej Jarominiak: Zabezpieczenie przed rozmyciem dna cieków przy filarach mostów. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 10, 2016, s. 303–312

Przedstawiono zasady i metody zabezpieczania przed rozmyciem filarów narzutem kamiennym. Szczegółowo omówiono wymagania w stosunku do materiałów stosowanych w narzucie kamiennym. Podano przykład wymiarowania narzutu kamiennego. Omówiono także inne innowacyjne sposoby ochrony. Źródłem podanych informacji są głównie badania sfinansowane przez FHWA.

Słowa kluczowe: rozmycie dna cieku, zabezpieczenie filara przed rozmyciem, narzut kamienny.

 

Sławomir Karaś, Rafał Miśkiewicz: Most w 3 miesiące i inne obiekty na budowanej drodze ekspresowej S19. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 10, 2016, s. 313–322

Artykuł nawiązuje do programu rozwojowo-badawczego „Most w 3 Miesiące”. dotyczy opisano przebieg budowy sprężonego wiaduktu betonowego o długości 88 m nad drogą S 17, która jest fragmentem obwodnicy Lublina. Monolityczną konstrukcję wiaduktu wzniesiono w ciągu 3 miesięcy. Podjęto dyskusję dotyczącą estetyki obiektu i ochrony środowiska w czasie budowy. Dodatkowo przedstawiono kilka obiektów w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19.

Słowa kluczowe: most, szybka budowa, obwodnica Lublina, monolityczna konstrukcja.

 

Dariusz Godlewski, Andrzej Janowski: Wizualna ocena stanu technicznego nawierzchni przeznaczonych do naziemnego ruchu samolotów w zastosowaniu do systemów zarządzania nawierzchniami. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 10, 2016, s. 323–326

W artykule przedstawiono ogólnie metodę oceny stanu nawierzchni PCI wykorzystywaną na lotniskach, charakteryzującą się badaniem reprezentatywnej próbki nawierzchni. Konsekwencje tego faktu wykraczają daleko poza określoną niepewność wyników. Badanie reprezentatywnej próbki nawierzchni staje się kłopotliwe, jeśli angażowane są zautomatyzowane metody inwentaryzacji uszkodzeń. Ponadto, jeśli ocena wizualna wykorzystywana jest w systemach zarządzania, skomplikowane staje się uwzględnianie zmian stanu o ograniczonym zasięgu i wyznaczanie zaktualizowanej oceny. Autorzy proponują modyfikację procedury, która usuwa wymienione trudności a jednocześnie zachowuje zgodność z wynikami uzyskiwanymi w metodzie oryginalnej.

Słowa kluczowe: ocena wizualna nawierzchni, system zarządzania nawierzchniami, utrzymanie nawierzchni lotnisk.

 

Marta Wasilewska, Sylwia Zaśkiewicz, Krzysztof Błażejowski: Odporność na szok termiczny kruszyw grubych przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 10, 2016, s. 327–332

W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na szok termiczny kruszyw grubych. Dodatkowo oznaczono ich nasiąkliwość, gęstość, odporność na rozdrabnianie i mrozoodporność w wodzie. Wykazano, że strata wytrzymałości VLA w przypadku poddanych szoku termicznemu kruszyw jest w zakresie od 0 do 10 %. Nie wykazano istotnej korelacji pomiędzy nasiąkliwością i mrozoodpornością a odpornością na szok termiczny. Zauważono natomiast różnice zachodzące na powierzchni kruszyw w wyniku poddawania ich oddziaływaniu wysokiej temperatury, które są związane z charakterystyką petrograficzną skał.

Słowa kluczowe: szok termiczny, kruszywa grube,mieszanka mineralno-asfaltowa.

 

Andrzej Stańczyk: Jedwabny Szlak z betonu. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 10, 2016, s. 333–335

Przedstawiono refleksje z podróży autora po Uzbekistanie z uwzględnieniem budowy betonowego odcinka słynnego Jedwabnego Szlaku. Opisano jak zmieniła się przyroda i stosunki wodne tego kraju po wprowadzeniu rewolucyjnego pomysłu inżynierów sowieckich, którzy biegi dwóch głównych rzek skierowali na tereny pustynne. W ten sposób nie zasilane wodą „morze” Aralskie – kiedyś czwarte jezioro w świecie wysycha szybkim tempie.

Słowa kluczowe: Jedwabny Szlak, Uzbekistan, budowa dróg, nawierzchnie betonowe.