nr 9/2016 r.

Drogownictwo 9/2016

Nr 9/2016 do ściągnięcia (.zip) 

 

SPIS TREŚCI

Maciej Radzikowski, Grzegorz Foryś: 40 lat diagnostyki sieci dróg krajowych w Polsce                     267

Karolina Nagórska: Ankietowe pomiary ruchu na drogach wojewódzkich                   277

Dariusz Godlewski, Andrzej Janowski: System zarządzania nawierzchniami na lotniskach w Polsce                          281

Krzysztof Gradkowski: Wpływ innowacji IT na technologie ziemnych budowli dróg lądowych                          288

Witold Zapaśnik: Remont nawierzchni z betonu cementowego metodą kruszenia udarowego (rubblizing                 292

Komunikat o LIX Technicznych Dniach Drogowych ..... IV s.okł.

Drogownictwo 9/2016

 

 

 

STRESZCZENIA

 

Maciej Radzikowski, Grzegorz Foryś: 40 lat diagnostyki sieci dróg krajowych w Polsce. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 9, 2016, s. 267–277

Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni w Polsce jest realizowana już ponad 40 lat. W tym okresie nastąpił znaczny rozwój technik pomiarowych oraz liczne aktualizacje dokumentów dotyczących zasad wykonywania badań oraz oceny parametrów techniczno eksploatacyjnych nawierzchni. W artykule, na wybranych przykładach, przedstawiono rozwój metod pomiarowych, sprzęt wykorzystywany obecnie do badań, kalendarium zmian dokumentów dotyczących diagnostyki oraz skrótowo przedstawiono zasady najaktualniejszych wytycznych diagnostyki stanu nawierzchni i jej elementów wykorzystywanych aktualnie w GDDKiA.

Słowa kluczowe: nawierzchnia, diagnostyka, rozwój, historia.

 

Karolina Nagórska: Ankietowe pomiary ruchu na drogach wojewódzkich. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 9, 2016, s. 277–280

Zastosowanie ankietowych pomiarów ruchu daje informacje o źródłach i celach ruchu, a także o wyborze tras drogowych.Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2014–2015 organizował pomiary ruchu o charakterze ankietowym, polegające na spisywaniu czterech ostatnich znaków z tablicy rejestracyjnej pojazdów, z uwzględnieniem podziału na samochody lekkie i ciężkie. Celem wykonania pomiarów było uzyskanie możliwie dużo informacji o ruchu, niezbędnych do przeprowadzenia analizy efektywności planowanej budowy obwodnic tych miejscowości.

Słowa kluczowe: drogi, ruch, pomiary ankietowe.

 

Dariusz Godlewski, Andrzej Janowski: System zarządzania nawierzchniami na lotniskach w Polsce. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 9, 2016, s. 281–287

System zarządzania nawierzchniami na terenie portów lotniczych wdrożony na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie to koncepcja łącząca ewidencję nawierzchni, optymalizację utrzymania, zasady badań stanu technicznego, katalog zabiegów naprawczych, zarządzanie sytuacjami niebezpiecznymi, itd. Realizacja funkcji systemu jest wspomagana programem komputerowym APEX, pozwalającym na prognozowanie zmian ewolucji stanu technicznego, opracowywanie optymalnego plan robót, badanie skutków różnych strategii utrzymania oraz prowadzenie elektronicznego archiwum dokumentów. System zawiera rozbudowany i elastyczny moduł raportowania umożliwiający przegląd wyników w postaci map, tabel lub wykresów.

Słowa kluczowe: nawierzchnie lotniskowe, system zarządzania nawierzchniami, optymalizacja utrzymania.

 

Krzysztof Gradkowski: Wpływ innowacji IT na technologie ziemnych budowli dróg lądowych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 9, 2016, s. 288–291

W artykule omówiono usprawnienia i korzystne zmiany w technologii wykonania budowli ziemnych dróg wywołane wdrożeniem innowacji technik informatycznych IT. Przedstawiono też możliwości zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstw budowlanych realizujących duże i średnie przedsięwzięcia w zakresie budownictwa transportowego, jak również możliwości zmian w organizacji budów.

Słowa kluczowe: budowle ziemne, innowacje IT, organizacja budowy.

 

Witold Zapaśnik: Remont nawierzchni z betonu cementowego metodą kruszenia udarowego (rubblizing). „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 9, 2016, s. 292–300 + III s. okładki

W artykule przedstawiono metodę kruszenia udarowego nawierzchni betonowych (rubblizing) jako sposób na ich szybkie i tanie remonty, zwłaszcza w przypadkach wystąpienia spękań odbitych w nawierzchniach sztywnych. Zaprezentowano wymagania i doświadczenia amerykańskie i brytyjskie, gdzie została opracowana i wdrożona przedstawiana technologia.

Słowa kluczowe: nawierzchnie betonowe, udarowe kruszenie nawierzchni, rubblizing, spękania odbite.