nr 6/2016 r.

Drogownictwo 6/2016

 Nr 6/2016 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2015 roku...............179

Radim Čáp, Paweł Spryszak, Łukasz Szołucha: Poszerzenia mostu im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przez Wisłę w Warszawie..............................................................190

Elżbieta Trzaska: Badanie rozpadu kationowych emulsji asfaltowych................194

Adrian Ciołczyk, Paweł Szczepankiewicz: Warstwa nośna nawierzchni zwiększająca odporność na absorpcję kapilarną wody................................................................................ 197

Marzena Suchocka, Anna Niewiarowska: Wpływ ekosystemów odcinków dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego............................................................................. 200

Joanna Kędzielska, Marek Mistewicz: Wymagania formalnoprawne dotyczące wyrobów budowlanych stosowanych w inżynierii komunikacyjnej – obowiązujące od 2017 r. .............206

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo”.............II  s. okł.

z żałobnej karty:

Dr Henryk Komorowski – niezastąpiony serdeczny przyjaciel i kolega. Wspomnienie (opr. Stefan Sarna)...................III s. okł.

Mgr inż. Tadeusz Kowalczyk (1937–2016) (opr. Marek Rolla)..............IV s. okł.vv

STRESZCZENIA

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2015 roku. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 6, 2016, s. 179–189

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m.in. na podstawie pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych i ugięć. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów z 2015 roku jest następująca: klasa A i B – 61,8%, klasa C –24,7%, klasa D –13,5%.

Słowa kluczowe: drogi krajowe, nawierzchnie, ocena.

 

Radim Čáp, Paweł Spryszak, Łukasz Szołucha: Poszerzenia mostu im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przez Wisłę w Warszawie. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 6, 2016, s. 190–193

Poszerzenie mostu stalowego z 1981 r. było jedną z największych operacji tego typu w Europie i największą w historii polskiego mostownictwa. Zwiększono liczbę pasów ruchu z 8 do 10, oddzielając jednocześnie pasy drogi ekspresowej od pasów ruchu lokalnego. Zastępując stare wsporniki nowymi z dodatkowymi zastrzałami rurowymi oraz wzmacniając konstrukcję za pomocą sprężenia zewnętrznego dostosowano most do zwiększonych obciążeń normowych. Inwestycję realizowano bez przerywania ruchu na moście.

Słowa kluczowe: mosty stalowe, poszerzanie mostów, wzmacnianie konstrukcji mostowych.

 

Elżbieta Trzaska: Badanie rozpadu kationowych emulsji asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 6, 2016, s. 194–196

W artykule omówiono zmiany wprowadzone w projektach normach FprEN 13075-1:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym  oraz FprEN 13075-2:2015 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych, w stosunku do norm opublikowanych w 2009 r.

Słowa kluczowe: asfalty, lepiszcza asfaltowe, kationowe emulsje asfaltowe, indeks rozpadu.

 

Adrian Ciołczyk, Paweł Szczepankiewicz: Warstwa nośna nawierzchni zwiększająca odporność na absorpcję kapilarną wody. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 6, 2016, s. 197–199

Artykuł skupia się na ogólnym opisem możliwości uzyskiwania materiału drogowego o nowych właściwościach fizyko-mechanicznych poprzez proces stabilizacji na budowie. W dalszej kolejności opisane jest zagadnienie związane z obliczeniami mechanistyczno-empirycznymi konstrukcji nawierzchni drogowych wraz z spojrzeniem na dostępne na rynku programy przeznaczonych do takich obliczeń, a także ograniczenia i bariery z tym związane. W części końcowej zasygnalizowane zostaje zagadnienie korzyści, a czasem nawet potrzeby wykorzystywania nowoczesnych technik badawczych i pomiarowych w przypadku nowych materiałów i technologii drogowych.

Słowa kluczowe: podbudowa zasadnicza, stabilizacja dodatkami, OST D-04.12.01, trwałość zmęczeniowa, obliczenia mechanistyczno-empiryczne, absorpcja kapilarna.

 

Marzena Suchocka, Anna Niewiarowska: Wpływ ekosystemów odcinków dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 6, 2016, s. 200–205

Wnioski płynące z badań i analiz wskazują na konieczność objęcia ochroną alej przydrożnych jako przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa oraz istotnego elementu dobrostanu psychicznego współczesnych użytkowników dróg, którzy coraz więcej czasu spędzają w podróży. Obecny technologiczny stopień zaawansowania projektowania i realizacji inwestycji oraz zarządzania jakością dróg może być wykorzystany w celu poprawy bezpieczeństwa na zadrzewionych odcinkach dróg i obejmować wielowymiarowe podejście w zakresie doskonalenia jakość dróg, pojazdów, umiejętności kierowców oraz zmniejszenia ryzyka związanego z samymi drzewami przez odpowiedzialne gospodarowanie nimi. Oparta na tych założeniach koncepcja „Wizja Zero dla Polskich Alej” wpisuje się zarówno w koncepcję zrównoważonego rozwoju, jak i konieczność dostosowania terenów zurbanizowanych  do zmian klimatycznych.

Słowa kluczowe: alejowe odcinki drzew, drzewa przydrożne, korzyści, usługi ekosystemów, Wizja Zero dla Polskich Alej

 

Joanna Kędzielska, Marek Mistewicz: Wymagania formalnoprawne dotyczące wyrobów budowlanych stosowanych w inżynierii komunikacyjnej – obowiązujące od 2017 r. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 6, 2016, s. 206–212

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu na rynku krajowym wyrobów budowlanych nie podlegających oznakowaniu CE. W miejsce aprobaty technicznej wprowadzona będzie krajowa ocena techniczna dotycząca właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Krajową deklarację zgodności zastąpi krajowa deklaracja właściwości użytkowych. Artykuł prezentuje nowe wymagania oraz rozważa ich wpływ na rynek wyrobów budowlanych w kontekście obecnej praktyki.

Słowa kluczowe: wyroby budowlane, europejska ocena techniczna, krajowa ocena techniczna, jednostka oceny technicznej.