nr 5/2016 r.

Nr 5/2016 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Jakub Marek Maśkiewicz: Generalny Pomiar Ruchu 2015 – podstawowe informacje i wyniki..............147

Dariusz Godlewski, Stanisław Szpinek: Równość nierówności drogi, czyli co warto (po)wiedzieć o IRI.............155

Witold Zapaśnik: Metody pomiarowe i sprzęt stosowany do oceny szorstkości (współczynnika tarcia) nawierzchni sieci dróg w Norwegii  ...................... 165

Ewa Ołdakowska: Struktura kosztów wybranych rodzajów podbudów drogowych.................171

Wiesław Dąbrowski: Wizja Zero dla Polskich Alej. Wnioski z konferencji „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami” w Ożarowie Mazowieckim w dniach 3–4 grudnia 2015 r.................... 174

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo” ...................II s. okł.

 

STRESZCZENIA

 

Jakub Marek Maśkiewicz: Generalny Pomiar Ruchu 2015 – podstawowe informacje i wyniki. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 5, 2016, s. 147–154

Artykuł przedstawia podstawowe informacje o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (na sieci dróg krajowych) i jego wynikach. Omówione zostały kwestie związane z typami punktów pomiarowych, rodzajami pomiarów czy też terminami ich przeprowadzania. Jednocześnie zaprezentowano najważniejsze zmiany jakie wprowadzono w metodzie pomiaru w stosunku do pomiaru z roku 2010. W dalszej części, artykuł omawia podstawowe wyniki GPR 2015, w tym m.in. obciążenie ruchem w podziale funkcjonalnym, administracyjnym oraz przedziałach długości dróg, a także strukturę rodzajową ruchu. Na końcu przedstawione są najważniejsze wnioski wynikające z pomiaru.

Słowa kluczowe: Generalny Pomiar Ruchu 2015, Średni Dobowy Ruch Roczny, wyniki GPR 2015, ruch drogowy, drogi krajowe, pomiar ruchu drogowego.

 

Dariusz Godlewski, Stanisław Szpinek: Równość nierówności drogi, czyli co warto (po)wiedzieć o IRI. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 5, 2016, s. 155–164

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące procedury wyznaczania ocen równości nawierzchni drogowych wyrażonych poprzez wielkość IRI, w tym założenia metody badawczej, równania ruchu oraz przykłady ich rozwiązania dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W analizie oddziaływania „dużych nierówności” na jadące pojazdy, oprócz ocen równości, posłużono się współczynnikiem dynamiczności do kontroli siły nacisku koła na nawierzchnię i współczynnikiem niedogodności do określenia wielkości wstrząsu nadwozia. Uzyskane wyniki badań symulacyjnych i wnioski mogą być odniesione również do oceny innego typu nierówności nawierzchni jezdni.

Słowa kluczowe: diagnostyka, nawierzchnia, nierówność, równość, IRI, pomiary, urządzenia, profilograf.

 

Witold Zapaśnik: Metody pomiarowe i sprzęt stosowany do oceny szorstkości (współczynnika tarcia) nawierzchni sieci dróg w Norwegii. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 5, 2016, s. 165–170

W artykule przedstawiono kryteria i metodologię pomiarów szorstkości (współczynnika tarcia) na nawierzchniach dróg publicznych w Norwegii. Zaprezentowano sprzęt stosowany w przeszłości oraz jego najnowsze wersje, opracowane w kooperacji z innymi krajami z regionu Skandynawii.

Słowa kluczowe: kryteria oceny, poślizg koła, szorstkość nawierzchni, tekstura, współczynnik tarcia.

 

Ewa Ołdakowska: Struktura kosztów wybranych rodzajów podbudów drogowych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 5, 2016, s. 171–173

Podbudowy drogowe, które są decydującym elementem konstrukcji nawierzchni zapewniającym ich trwałość, muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne a także być opłacalne ekonomicznie. W artykule przedstawiono strukturę kosztów wykonania podbudowy na przykładzie podbudowy z mieszanki niezwiązanej i podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi. Stwierdzono, że największy udział w koszcie wykonania podbudowy związanej spoiwem hydraulicznym ma koszt pracy sprzętu, natomiast o koszcie wykonania podbudowy z kruszyw niezwiązanych decyduje cena materiału.

Słowa kluczowe: podbudowa drogowa, koszt wykonania, struktura kosztów.