nr 3/2016 r.

Drogownictwo 3/2016

 Nr 3/2016 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Tomasz Siwowski: Współczesne mosty Podkarpacia .....75

Krzysztof Błażejowski, Marta Wójcik-Wiśniewska: Nowe rozwiązania materiałowe i strukturalne podnoszące trwałość nawierzchni asfaltowych ..........................................83

Justyna Stróżyk-Weiss, Andrzej Pożarycki, Ireneusz Wyczałek, Michał Wyczałek, Ryszard Łuczak: Charakterystyka statycznych i inercyjnych metod pomiarowych stosowanych do oznaczania równości podłużnej nawierzchni jezdni ..................89

Wiesław Dąbrowski: Czas przeszły i przyszły nawierzchni betonowych w Polsce. Część 1. Wybrane zagadnienia dotyczące dotychczasowych doświadczeń w budowie i utrzymaniu ..................98

LVIII Techniczne Dni Drogowe – Sprawozdanie ............106

z żałobnej karty:

Wspomnienie o Zbigniewie Kozaczku .................... 107

Profesor Jan Kmita (1922–2015) ....................... III s. okł.

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo”...............II s. okł.

STRESZCZENIA

 

Tomasz Siwowski: Współczesne mosty Podkarpacia. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 3, 2016, s. 75–82

Przedstawiono nowoczesne mosty, które ostatnio powstały na Podkarpaciu. W ciągu ostatnich 10 lat dzięki funduszom UE zbudowano zasadniczą część dwóch głównych dróg regionu: autostrady A-4 oraz drogi ekspresowej S-19. Jednakże dużo bardziej interesujące obiekty mostowe powstały w dwóch głównych miastach: Rzeszowie i Przemyślu. Przedstawiono dwa mosty podwieszone, dwa obiekty łukowe typu network arch, dwie oryginalne kładki dla pieszych oraz pierwszy polski most z kompozytów FRP.

Słowa kluczowe: mosty łukowe, mosty podwieszone, mosty kompozytowe, Podkarpacie.

 

Krzysztof Błażejowski, Marta Wójcik-Wiśniewska: Nowe rozwiązania materiałowe i strukturalne podnoszące trwałość nawierzchni asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 3, 2016, s. 83–88

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące trwałości nawierzchni asfaltowych. Zwrócono uwagę na podstawowe problemy, z uwzględnieniem podziału tych problemów na materiałowe – dotyczące materiałów do pojedynczych warstw oraz strukturalne – wpływające na trwałość (rzeczywistą i obliczeniową) całej konstrukcji. Zaprezentowano przykładowe sposoby podniesienia trwałości nawierzchni asfaltowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania materiałowe i koncepcje strukturalne, które zdaniem autorów mogą w znaczący sposób wpływać na poprawę jakości budowanych dróg.

Słowa kluczowe: trwałość nawierzchni asfaltowych, asfalty wysokomodyfikowane, MSCR, nawierzchnia długowieczna.

 

Justyna Stróżyk-Weiss, Andrzej Pożarycki, Ireneusz Wyczałek, Michał Wyczałek, Ryszard Łuczak: Charakterystyka statycznych i inercyjnych metod pomiarowych stosowanych do oznaczania równości podłużnej nawierzchni jezdni. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 3, 2016, s. 89–98

Równość podłużna jest jednym z parametrów techniczno-eksploatacyjnych opisujących stan nawierzchni drogowej. Najczęściej do jej oceny wykorzystywany jest międzynarodowy wskaźnik równości IRI. W artykule opisano wyniki porównania równości podłużnej zdefiniowanej za pomocą wskaźnika IRI dla profilu nawierzchni pobocza utwardzonego pomierzonego przyrządami geodezyjnymi oraz z wykorzystaniem profilografu laserowego. W efekcie porównania wartości wskaźnika IRI obliczonych dla profili uzyskanych metodą statyczną i uzyskanych z pomiaru profilografem stwierdzono, że względna różnica między wartościami IRI może być mniejsza niż 2%.

Słowa kluczowe: równość podłużna, profil nawierzchni, wskaźnik IRI, statyczna metoda pomiarowa, profilograf laserowy.

 

Wiesław Dąbrowski: Czas przeszły i przyszły nawierzchni betonowych w Polsce. Część 1: Wybrane zagadnienia dotyczące dotychczasowych doświadczeń w budowie i utrzymaniu. „Drogownictwo”, rok LXXI,
nr 3, 2016, s. 98–105

Mobilność przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych, poprawy jakości życia oraz zmniejszenia bezrobocia. Dążenie do najniższych kosztów mobilności jest ważnym celem i obowiązkiem drogownictwa. Nawierzchnie z betonu cementowego jako „nawierzchnie sztywne” charakteryzuję się niskim współczynnikiem oporu toczenia. Dzięki temu, a także długotrwałej użyteczności technicznej i ekonomicznej, przyczyniają się do obniżenia społecznych kosztów mobilności. Budowa dróg o nawierzchniach betonowych w Polsce ma długoletnią i dobrą tradycję. W artykule przedstawiono syntezę wybranych zagadnień dotyczących dotychczasowych doświadczeń w zakresie budowy i utrzymania nawierzchni z betonu cementowego w Polsce. Synteza ta dała podstawę do sformułowania hipotezy, że „powrót do tradycji budowy dobrych nawierzchni betonowych w Polsce może być bardziej użyteczny społecznie niż się wydaje”.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie betonowe, beton wałowany, utrzymanie nawierzchni, teksturowanie nawierzchni, grinding, whitetopping.