nr 2/2016 r.

DROGOWNICTWO 2/2016

 Nr 2/2016 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Marzena Nowakowska: Modele regresji Bayesa w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego ................39

Anna Chomicz-Kowalska: Zastosowanie technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym do wykonania podbudów drogowych – Część 2 .......................................46

Tadeusz Suwara: Wybrane aspekty odwodnienia dróg ............55

Marek Mistewicz: Historia mostów warszawskich przez Wisłę z początków XVIII wieku.............60

z działalności sitk: Wspieranie rozwoju w zawodach z dziedziny transportu. Atrakcyjność stowarzyszeń i organizacji zawodowych z dziedziny transportu ..................................66

Marek Skowron: Bruk żelazny w Warszawie ........... 71

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo” .............II s. okł.

STRESZCZENIA

 

Marzena Nowakowska: Modele regresji Bayesa w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 2, 2016, s. 39–45

W artykule przybliżono koncepcję modelu regresji Bayesa oraz przedstawiono wykorzystanie tego modelu w budowaniu statystycznego klasyfikatora ciężkości wypadku drogowego w zależności od cech kierującego – sprawcy. Modele Bayesa zostały wyznaczone na dużej i małej próbie treningowej z uwzględnieniem informatywnych i nieinformatywnych rozkładów a’priori parametrów strukturalnych oraz porównane z analogicznymi modelami klasycznymi MLE. Przedmiotowym klasyfikatorem statystycznym był model regresji logistycznej.

Słowa kluczowe: regresja Bayesa, aprioryczne rozkłady parametrów modelu, klasyfikator statystyczny, ciężkość wypadku drogowego, kierujący sprawca wypadku.

 

Anna Chomicz-Kowalska: Zastosowanie technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym do wykonania podbudów drogowych – Część 2. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 2, 2016, s. 46–54

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych i terenowych dotyczących stosowania technologii recyklingu głębokiego na zimno z asfaltem spienionym przy przebudowie istniejących konstrukcji nawierzchni obciążonych ruchem KR3-KR4. Na przykładzie zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2010–2011 zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, na których wbudowano mieszanki mineralno-cementowe z lepiszczem w postaci asfaltu spienionego, zaprezentowano procedurę projektowania składów tego rodzaju mieszanek, sprecyzowano metodykę badań oraz wymagania względem przetworzonego materiału, a także zasady wbudowywania i kontroli właściwości wykonanej warstwy. Wykazana została przydatność omawianej technologii wynikająca z możliwości przetwarzania zróżnicowanych materiałów, w celu uzyskania nośnej i trwałej konstrukcji nawierzchni. Dobry stan techniczny dróg z podbudową MCAS świadczy o skuteczności i zasadności stosowania tej technologii w krajowych warunkach klimatycznych.

Słowa kluczowe: recykling na zimno, asfalt spieniony.

 

Tadeusz Suwara: Wybrane aspekty odwodnienia dróg. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 2, 2016, s. 55–59

Woda pozostająca na drodze lub w jej otoczeniu obniża jej trwałość i powinna być skutecznie odprowadzona. Rampy drogowe, zwłaszcza na drogach o wielu pasach ruchu, należy tak kształtować aby woda szybko spływała z nawierzchni. Woda zwykle odprowadzana jest z drogi rowami przydrożnymi, kanalizacją deszczową lub drenami do rzek, rowów melioracyjnych lub zbiorników wodnych. Zaniedbania w utrzymaniu rowów melioracyjnych istotnie utrudniają odprowadzenie wody z dróg.

Słowa kluczowe: drogi, odwodnienie, rowy melioracyjne, zbiorniki wodne.

 

Marek Mistewicz: Historia mostów warszawskich przez Wisłę z początków XVIII wieku. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 2, 2016, s. 60–66

Na początku XVIII wieku podczas II wojny północnej wojska szwedzkie Karola XII kilkakrotnie zajmowały Warszawę. Król Polski August II został zdetronizowany, a w jego miejsce wybrano szwedzkiego kandydata Stanisława I Leszczyńskiego, przed którego koronacją Szwedzi zbudowali most. Na podstawie relacji z epoki i dawnych rycin omówiono lokalizacje, rozwiązania konstrukcyjne i okoliczności budowy sześciu pływających mostów przez Wisłę w Warszawie istniejących w latach 1702–1707.

Słowa kluczowe: historia mostów warszawskich, mosty pływające

 

Marek Skowron: Bruk żelazny w Warszawie. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 2, 2016, s. 71–72 i III–IV s. okładki

W artykule przedstawiono historię stosowania w Warszawie od drugiej połowy XIX w. nietypowego materiału do brukowania ulic – żeliwnych płyt ażurowych. Opisano parametry techniczne żeliwnych płyt, przybliżone ich zużycie w różnych okresach czasu oraz sposoby brukowania nimi ulic. Wymieniono także wady tego systemu, które doprowadziły do rezygnacji z jego stosowania.

Słowa kluczowe: ulice, historia, bruk żelazny.