nr 1/2016 r.

DROGOWNICTWO nr 1/2016

Nr 1/2016 do ściągnięcia (.zip) 

SPIS TREŚCI

Witold Zapaśnik: Metody badań uszkodzeń betonu cementowego spowodowanych reakcjami AAR na przykładzie norm amerykańskich ............................................ 3

Procedura recenzowania publikacji ........................14

Damian Bęben, Łukasz Ocik: Rola zasypki w gruntowo-powłokowych obiektach mostowych...............15

Eugeniusz Nowocień, Marian Głażewski, Konrad Piechowicz: Umacnianie i zagospodarowanie w pasie drogowym skarp dewastowanych przez erozję wodną i wietrzną ...........22

Z żałobnej karty: Marian Pałys (1931–2015) ..........32

Andrzej Stańczyk: Mosty Dublina ....................33

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo” ...................II s. okł.

STRESZCZENIA

 

Witold Zapaśnik: Metody badań uszkodzeń betonu cementowego spowodowanych reakcjami AAR na przykładzie norm amerykańskich. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 1, 2016, s. 3–14

Artykuł nawiązując do poruszonych we wcześniejszych publikacjach [3] zagadnień, koncentruje się głównie na metodach identyfikacji uszkodzeń powstających w wyniku procesów ASR oraz ACR, a także opisuje normowe metody badań i identyfikacji kruszyw potencjalnie reaktywnych dla procesów obu tych typów. Dołączone zostały także tabele z normami regulującymi badania reaktywności typu ASR oraz typu ACR, obowiązujące obecnie w USA (w tekście są również odniesienia do obowiązujących norm kanadyjskich).

Słowa kluczowe: kruszywa, beton, badania, normy AASHTO, normy ASTM, reakcje alkalia-kruszywa w betonie, reakcje alkalia-krzemionka, reakcje alkalia-węglany, uszkodzenia struktury betonu.

 

Damian Bęben, Łukasz Ocik: Rola zasypki w gruntowo-powłokowych obiektach mostowych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 1, 2016, s. 15–21

Przedstawiono analizę numeryczną wpływu jakości zasypki na deformacje mostowych obiektów gruntowo-powłokowych. Obliczenia statyczne przeprowadzone programem Abaqus dotyczyły obciążeń mostu gruntowo-powłokowego o rozpiętości 12,315 m i wysokości powłoki 3,555 m, a naziom nad kluczem powłoki wynosił 1,0 m. Powłokę stalową wykonano z arkuszy blach falistych SC 380×140×7,1 mm. Celem pracy było przedstawienie wpływu jakości zasypki (kąta tarcia wewnętrznego, ciężaru objętościowego, modułu Younga) na wytężenie powłoki stalowej. Obliczenia dotyczyły rzeczywistego mostu, który wcześniej wszechstronnie przebadano doświadczalnie. Uzyskane wyniki obliczeń porównano z rezultatami doświadczeń. Dokonano oceny wpływu jakości zasypki na wytężenie powłoki stalowej. Podano, które parametry mają największe znaczenie na wytężenie powłoki oraz powody różnic w wynikach obliczeń i doświadczeń.

Słowa kluczowe: most gruntowo-powłokowy, zasypka, badania doświadczalne, modelowanie numeryczne.

 

Eugeniusz Nowocień, Marian Gałażewski, Konrad Piechowicz: Umacnianie i zagospodarowanie w pasie drogowym skarp dewastowanych przez erozję wodną i wietrzną. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 1, 2016, s. 22–32

Budowa autostrad, obwodnic oraz modernizacja dróg szybkiego ruchu pociąga za sobą drastyczną ingerencję w środowisko naturalne.

Liniowe drogowe budowle ziemne, w tym zwłaszcza skarpy drogowe są narażone na erozję powierzchniową w trakcie ich budowy (formowania) oraz późniejszego eksploatowania (gwarancja, rękojmia. Dlatego istotne jest, aby skutecznie chronić powierzchnie skarp przed działaniem czynników denudacyjnych. Wody opadowe z nawierzchni drogowych nie mogą bezpośrednio spływać na nie umocnione pobocza gruntowe i skarpy (rys.16). Skarpy muszą być umocnione techniczno-biologicznie wraz z wykonaniem podbudowy, natomiast wegetacja trawy na skarpach powinny być na etapie rozwoju trzeciego listka. Należy również systematycznie wykonywać zabiegi pratotechniczne (podsiewy, użyźnianie i koszenie).

Słowa kluczowe: erozja, skarpa, umacnianie skarp, hydroobsiew.

 

Andrzej Stańczyk: Mosty Dublina. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 1, 2016, s. 33–36,III–IV s. okł.

Mosty typy landmark są wizytówkami miejsc, gdzie je wzniesiono i zachętą do ich zwiedzenia. Dublin jest tego świetnym przykładem. Wśród wielu innych istnieją tu dwa mosty Calatravy, ale też i stalowe mosty ruchome o przęsłach przetaczanych po szynach – zaciekawiające nie mniej niż współczesne budowle tego kontrowersyjnego twórcy.

Słowa kluczowe: mosty Dublina, Santiago Calatrava, mosty ruchome.