nr 12/2015 r.

Nr 12/2015 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Tomasz Rudnicki, Dawid Trzonkowski: Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rodzajów remontów nawierzchni drogowych ................................ 391

RADOSŁAW OLESZEK: Ocena sposobów obliczeń redystrybucji sił wewnętrznych w obiektach mostowych z belek prefabrykowanych w świetle zaleceń .......................................396

MARCIN KOZIEŁ, PIOTR BEDNARCZYK, PAWEŁ CZUBA, LESZEK GAWRYSIAK: Analiza środków ochrony środowiska w inwestycjach drogowych na obszarach Natura 2000 w Polsce ........406

Przemysław Nowak: Zastosowanie Architektury Frame w Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem..............415

Andrzej Stańczyk: Londyńskie kładki – małe, a fascynujące..............419

Procedura recenzowania publikacji ........................423

z żałobnej karty: Bogdan Stypułkowski (1929–2015) (oprac. Antoni Szydło)....................424

Recenzenci artykułów nadesłanych do miesięcznika „Drogownictwo” w 2015 roku................II s. okł.

Spis artykułów zamieszczonych w „Drogownictwie” w 2015 roku (oprac. Ewa Wojdyńska)...............III s. okł.

 

DROGOWNICTWO 12_2015

 

 

 

STRESZCZENIA

 

Tomasz Rudnicki, Dawid Trzonkowski: Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rodzajów remontów nawierzchni jezdni. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 12, 2015, s. 391-395+418

Remonty nawierzchni dróg są ważnym elementem utrzymania infrastruktury drogowej. Ich efektywność techniczna i ekonomiczna wpływa pozytywnie na komfort użytkowników dróg i budżet zarządców. Polska w związku z dynamicznym rozwojem sieci drogowej w ostatnich latach zmierzy się wkrótce z problemem rosnących potrzeb remontowych. Kluczowy będzie więc wybór możliwie najlepszych technologii, które pozwolą na maksymalne wydłużenie okresu eksploatacji przy jak najmniejszych kosztach.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, remonty, wybór technologii.

 

RADOSŁAW OLESZEK: Ocena sposobów obliczeń redystrybucji sił wewnętrznych w obiektach mostowych z belek prefabrykowanych w świetle zaleceń. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 12, 2015, s. 396-404

Dokładne określenie redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych z belek prefabrykowanych, wywołanych efektami reologicznymi w powiązaniu z technologią montażu, wymaga zaawansowanych narzędzi obliczeniowych. W artykule omówiono metody uproszczone, które można stosować w projektowaniu obiektów typowych, polegające na adaptacji rozwiązań katalogowych. Są one przedstawione w piśmiennictwie zagranicznym, pojawiają się w opracowaniach krajowych, a ostatnio również, w nieco zmodyfikowanej formie, w obowiązujących normach.

Słowa kluczowe: belki prefabrykowane, redestrybucja sił wewnętrznych, ciągłośc belki, reologia betonu.

 

MARCIN KOZIEŁ, PIOTR BEDNARCZYK, PAWEŁ CZUBA, LESZEK GAWRYSIAK: Analiza środków ochrony środowiska w inwestycjach drogowych na obszarach Natura 2000 w Polsce. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 12, 2015, s. 406-414

Polska jest obecnie największym placem budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej w Europie. Skala realizowanych i planowanych w Polsce inwestycji drogowych sprawia, że uniknięcie kolizji z obszarami Natura 2000 lub innymi obiektami przyrodniczo cennymi (w tym korytarzami migracyjnymi) nie zawsze jest możliwe. Wytypowanie „problemowych” obszarów pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z procesem inwestycyjnym oraz ułatwia podjęcie właściwej decyzji co do przebiegu najlepszego wariantu drogi, jak również uniknięcie błędów popełnianych na etapie projektowania drogi i infrastruktury towarzyszącej łagodzącej niekorzystny wpływ inwestycji. Autorzy publikacji, korzystając z narzędzi GIS oraz z danych z monitoringu zwierząt wykonali analizy środków i kosztów związanych z ochroną środowiska inwestycji drogowej na obszarze Natura 2000 w Polsce.

Słowa kluczowe:  drogi, środki ochrony środowiska, Natura 2000, priorytetowe gatunki i siedliska, GIS.

 

Przemysław Nowak: Zastosowanie Architektury Frame w Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 12, 2015, s. 415-418

W artykule przedstawiono Krajowy System Zarządzania Ruchem /KSZR/,  którego zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie procesu sterowania ruchem pojazdów na drogach krajowych. GDDKiA postanowiła stworzyć system na bazie istniejących już europejskich rozwiązań poprzez zastosowanie zintegrowanych usług ITS. Twórcy KSZR postanowili wdrożyć sprawdzone rozwiązanie oparte na modelu Europejskiej Ramowej Architektury ITS, znaną pod nazwą FRAME (ang. FRamework Architecture Made for Europe). Architektura FRAME pozwali GDDKiA na wdrażanie nowych komponentów oraz łatwą rozbudowę i integrację z innymi systemami. KSZR podniesie konkurencyjność polskiej infrastruktury, o ile głównym kryterium nie będzie cena lecz gwarancja jakości wykonanych modułów wdrożeniowych.

Słowa kluczowe: Krajowy System Zarządzania Ruchem, Architektura ITS, FRAME.

 

Andrzej Stańczyk: Londyńskie kładki – małe, a fascynujące. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 12, 2015, s. 419-423

Przez doki i kanały Londynu przerzucono liczne kładki o interesującej konstrukcji. Łączą one dość niskie brzegi, więc by zachować możliwość przepłynięcia – są wśród nich konstrukcje ruchome. Niektóre fascynują kształtami i sposobami usunięcia przęseł na czas przepływania łodzi i barek.

Słowa kluczowe: kładki w Londynie, kładki ruchome.