nr 11/2015 r.

Nr 11/2015 do ściągnięcia (.zip)

DROGOWNICTWO 11/2015

 

 SPIS TREŚCI

Józef Judycki, Piotr Jaskuła, Bohdan Dołżycki, Marek Pszczoła, Mariusz Jaczewski, Dawid Ryś, Marcin Stienss: Badania spękań niskotemperaturowych podbudów z AC WMS na nowobudowanej autostradzie A1 w Polsce. Część 2 – Analiza przyczyn powstania spękań nawierzchni ..........................355

Dariusz Godlewski, Stanisław Szpinek: Diagnostyka nawierzchni jezdni w miejscach zdarzeń drogowych............. 362

Marcin Stienss, Józef Judycki: Badania laboratoryjne i terenowe mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji   .......................................................... 372

Mikołaj Bartkowiak, Mieczysław Słowik: Niepewność pomiaru gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej ..............................................380

list czytelnika: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni w świetle norm i wymagań technicznych (Zbigniew Mocek) ............................................................................................. 386

z żałobnej karty: Hania Zdziebło (1955–2015) (oprac. Janusz Olejnik).................388

Procedura recenzowania publikacji ........................ II s. okł.

z działalności sitk: SITK RP oraz VDEI podpisały umowę o współpracy (oprac. Tadeusz Kaczmarek)..............III s. okł.

STRESZCZENIA

 

Józef Judycki, Piotr Jaskuła, Bohdan Dołżycki, Marek Pszczoła, Mariusz Jaczewski, Dawid Ryś, Marcin Stienss: Badania spękań niskotemperaturowych podbudów z AC WMS na nowobudowanej autostradzie A1 w Polsce. Część 2 – Analiza przyczyn powstania spękań nawierzchni. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 11, 2015, s. 355–361

W artykule przedstawiono problem niskotemperaturowych spękań poprzecznych, które powstały na nowo budowanych podbudowach z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS. Liczne spękania niskotemperaturowe powstały na analizowanych podbudowach AC WMS podczas okresu zimowego w 2012 r., zanim cała konstrukcja nawierzchni została ukończona. Spękania powstały zarówno na połączeniach technologicznych, jak i między nimi. Problem taki nie wystąpił nigdy wcześniej podczas budowy nawierzchni drogowych w Polsce. Prace badawcze obejmowały zarówno badania terenowe i laboratoryjne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności wykorzystanego do budowy autostrady A1, a następnie również analizę obliczeniową przyczyn i mechanizmów powstania uszkodzeń rozpatrywanych nawierzchni. W artykule opisano przyczyny powstania spękań biorąc pod uwagę temperatury powietrza i nawierzchni, oszacowanie klasy PG lepiszcza bitumicznego, jednorodność nawierzchni i obliczenia naprężeń termicznych powstających w podbudowach z mieszanek AC WMS.

Słowa kluczowe: beton asfaltowy o wysokim module sztywności, spękania niskotemperaturowe, spękania poprzeczne, naprężenia termiczne, twardy asfalt.

 

Dariusz Godlewski, Stanisław Szpinek: Diagnostyka nawierzchni jezdni w miejscach zdarzeń drogowych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 11, 2015, s. 362–371

W artykule omówiono wybrane metody badań równości i poślizgowości nawierzchni jezdni, z jakich można korzystać w diagnostyce miejsc zdarzeń drogowych. Ogólnie opisano urządzenia i stosowane obecnie procedury pomiarowe w badaniach systemowych na sieci dróg. Na różnych przykładach pokazano niestandardowe sposoby przetwarzania zbiorów danych pomiarowych i opracowania wyników, które służą do rozpoznania miejsc osobliwych o skokowo zmiennych cechach nawierzchni jezdni, jakie mają znaczący wpływ na warunki i bezpieczeństwo ruchu pojazdów.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, diagnostyka, nawierzchnia, równość, poślizgowość, IRI, tarcie, pomiary, urządzenia, RSP, TWO, SRT-3

 

Marcin Stienss, Józef Judycki: Badania laboratoryjne i terenowe mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 11, 2015, s. 372–379

W artykule przedstawiono wybrane aspekty badań mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji, które wykonano w ramach programu badawczego zrealizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Omówione zostały najważniejsze etapy prac laboratoryjnych i terenowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych i terenowych oraz wskazano kierunki dalszych prac badawczych.

Słowa kluczowe: mieszanki mineralno-asfaltowe „na ciepło”, obniżanie temperatury mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatki WMA.

 

Mikołaj Bartkowiak, Mieczysław Słowik: Niepewność pomiaru gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 11, 2015, s. 380–386

Mieszanki mineralno-asfaltowe są materiałami cechującymi się pewnym stopniem niejednorodności, co jest jednym z powodów otrzymywania w niektórych przypadkach wyników pomiarów o znacznym rozrzucie i obarczonych dużą niepewnością. Wyniki takie są mało użyteczne i mogą prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. Można temu zapobiegać poprzez rzetelne analizy niepewności pomiaru stosowanych metod badawczych, które należy przeprowadzić przed przystąpieniem do realizacji badań. W artykule przedstawiono obliczenia niepewności pomiaru gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej różnymi metodami badawczymi, które dają zróżnicowane wyniki. Zaprezentowano przykłady zastosowania testów pozwalających na wyeliminowanie wartości odbiegających oraz związanych z nimi testów zgodności.

Słowa kluczowe: mieszanka mineralno-asfaltowa, gęstość objętościowa, zawartość wolnych przestrzeni, niepewność pomiarowa, połączone odchylenie standardowe.