nr 10/2015 r.

Nr 10/2015 do ściągnięcia (.zip)

DROGOWNICTWO 10/2015

 

SPIS TREŚCI

Jacek Alenowicz: 70-lecie urodzin profesora Józefa Judyckiego. Życiorys Jubilata............315

Józef Judycki, Piotr Jaskuła, Bohdan Dołżycki, Marek Pszczoła, Mariusz Jaczewski, Dawid Ryś, Marcin Stienss: Badania spękań niskotemperaturowych podbudów z AC WMS na nowobudowanej autostradzie A1 w Polsce. Część 1 – Badania terenowe i laboratoryjne .......................................321

Dawid Ryś, Józef Judycki, Piotr Jaskuła: Analiza obciążenia osi pojazdów ciężkich na podstawie danych z ważenia pojazdów w ruchu (WIM) .................................................328

Mariusz Jaczewski, Józef Judycki, Piotr Jaskuła: Lepkosprężyste modelowanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy długim czasie obciążenia za pomocą krzywych wiodących i jego ograniczenia.............336

Łukasz Mejłun, Józef Judycki, Bohdan Dołżycki: Analiza lepkosprężysta zachowania się konstrukcji nawierzchni drogowej w zależności od temperatury i warunków obciążenia .....341

Cezary Szydłowski, Józef Judycki: Badania odporności na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach półwalcowych        .............................................................................................. 348

LVIII Techniczne Dni Drogowe (oprac. Hanna Szary) ........ II s. okł.

 

STRESZCZENIA

 

Józef Judycki, Piotr Jaskuła, Bohdan Dołżycki, Marek Pszczoła, Mariusz Jaczewski, Dawid Ryś, Marcin Stienss: Badania spękań niskotemperaturowych podbudów z AC WMS na nowobudowanej autostradzie A1 w Polsce. Część 1 – Badania terenowe i laboratoryjne. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 10, 2015, s. 321-327

W artykule przedstawiono problem niskotemperaturowych spękań poprzecznych, które powstały na podbudowach z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS. Liczne spękania niskotemperaturowe powstały na analizowanych podbudowach AC WMS podczas okresu zimowego w 2012 r. zanim została zakończona cała konstrukcja nawierzchni. Spękania powstały zarówno na połączeniach technologicznych, jak i pomiędzy nimi. Problem taki nie wystąpił nigdy wcześniej podczas budowy nawierzchni drogowych w Polsce. Podjęte przez Politechnikę Gdańską prace badawcze obejmowały badania terenowe i laboratoryjne betonu asfaltowego o wysokim module sztywności wykorzystanego do budowy autostrady A1, a następnie analizę obliczeniową przyczyn i mechanizmów powstania uszkodzeń rozpatrywanych nawierzchni. Niniejszy artykuł jest pierwszą z dwóch części. W części 1 przedstawiono konstrukcję nawierzchni, najważniejsze wymagania dotyczące mieszanek AC WMS, wyniki oceny terenowej stanu spękań nawierzchni oraz opisano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na próbkach pobranych z nawierzchni.

Słowa kluczowe: beton asfaltowy o wysokim module sztywności, spękania niskotemperaturowe, spękania poprzeczne, naprężenia termiczne, twardy asfalt.

 

Dawid Ryś, Józef Judycki, Piotr Jaskuła: Analiza obciążenia osi pojazdów ciężkich na podstawie danych z ważenia pojazdów w ruchu (WIM). „Drogownictwo”, rok LXX, nr 10, 2015, s. 328-335

W artykule przedstawiono rozkłady obciążenia poszczególnych rodzajów osi pojazdów. Podstawą analizy były dane z ważenia 12 mln pojazdów ciężkich w okresie od roku do 3 lat na 10 stacjach ważenia pojazdów w ruchu, z ang. weigh in motion (WIM), w Polsce. Celem artykułu, oprócz przedstawienia rozkładów, jest ocena wpływu dopuszczalnego obciążenia osi na rzeczywiste obciążenia osi pojazdów ciężkich. Przedstawiono opis matematyczny funkcji rozkładu obciążenia osi jako rozkładu złożonego z dwóch rozkładów normalnych. Opisano procedurę i wyniki obliczeń parametrów funkcji rozkładów. Określono rozkłady średnie z rozróżnieniem dopuszczalnego obciążenia osi 115 kN i 100 kN. Stwierdzono, że rzeczywiste obciążenia osi są wyższe na drogach na których dopuszczalne obciążenie osi wynosi 115 kN.

Słowa kluczowe: ważenie pojazdów w ruchu, rozkład obciążenia osi, dopuszczalne obciążenie osi, ruch drogowy, pojazdy ciężkie, pojazdy przeciążone.

 

Mariusz Jaczewski, Józef Judycki, Piotr Jaskuła: Lepkosprężyste modelowanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy długim czasie obciążenia za pomocą krzywych wiodących i jego ograniczenia. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 10, 2015, s. 336-340

W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje teoretyczne o modelowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem krzywych wiodących. Zaprezentowano najpowszechniej stosowane modele krzywych wiodących (symetryczne oraz niesymetryczne) oraz modele współczynników przesunięcia.

Druga część przedstawia zastosowanie wybranych modeli krzywych wiodących oraz współczynników przesunięcia do opisu zachowania się mieszanki betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w przypadku długiego czasu obciążenia w niskiej temperaturze. Przy tak nietypowej kombinacji warunków obciążenia oraz temperatury występują trudności z możliwością bezpośredniego stosowania modeli teoretycznych. Omówiono zaobserwowane odstępstwa od teorii oraz zasygnalizowano kierunki dalszych prac, dzięki którym możliwe będzie ich modelowanie.

Słowa kluczowe: beton asfaltowy o wysokim module sztywności, modelowanie mieszanek mineralno-asfaltowych, lepkosprężystość mieszanek mineralno-asfaltowych, krzywe wiodące, badania lepkosprężystości, pełzanie.

 

Łukasz Mejłun, Józef Judycki, Bohdan Dołżycki: Analiza lepkosprężysta zachowania się konstrukcji nawierzchni drogowej w zależności od temperatury i warunków obciążenia. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 10, 2015, s. 341-347

Przedmiotem artykułu jest analiza lepkosprężysta podatnej konstrukcji nawierzchni drogowej w warunkach wysokich temperatur. W analizie wykorzystano model lepkosprężystości Burgersa warstw asfaltowych. Parametry modelu wyznaczono w oparciu o wyniki badania mieszanek mineralno-asfaltowych pod obciążeniem powtarzalnym. Analizowano wpływ rozkładu temperatury, ciężaru koła i prędkości ruchu na ugięcia powierzchni jezdni i odkształcenia spodu warstw asfaltowych.

Słowa kluczowe: analiza lepkosprężysta, podatna konstrukcja nawierzchni, model Burgersa.

 

Cezary Szydłowski, Józef Judycki: Badania odporności na pękanie mieszanek mineralno-asfaltowych na próbkach półwalcowych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 10, 2015, s. 348-352+III s. okł.

W artykule przedstawiono metodykę badań parametrów mechaniki pękania na próbkach półwalcowych, która jest stosowana na Politechnice Gdańskiej. Przedstawiono również wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej oraz dokonano klasyfikacji badanych materiałów pod kątem odporności na pękanie.

Słowa kluczowe: mechanika pękania mieszanek mineralno-asfaltowych, współczynnik intensywności naprężeń, całka J, odporność na pękanie.