nr 9/2015 r.

Nr 9/2015 do ściągnięcia (.zip)

Drogownictwo 9/2015

 

 

SPIS TREŚCI

Witold Zapaśnik: Przyczyny oraz przykłady występowania reakcji alkalia-kruszywa (AAR) w betonie, na podstawie doświadczeń amerykańskich i australijskich. Część 2. Przykłady reakcji alkalia-kruszywa (aar) w betonie                          279

Michał Klukowski: Wstępna ocena przydatności troktolitów z masywu Nowej Rudy jako źródła jasnych kruszyw do nawierzchni bitumicznych ..........................................         285

Andrzej Stańczyk: O konstrukcji i sposobie wykonania stacji na pierwszym odcinku II linii metra w Warszawie                 291

Andrzej Niemierko: Wyniki Konkursu Fotograficznego 2014 Związku Mostowców RP                       294

Ewa Błazik-Borowa, Sławomir Karaś, Maciej Kowal, Sebastian Łagowski, Zbigniew Szepietowski, Anna Wysocka: Pozyskanie zabytkowego 100-letniego mostu do celów dydaktycznych                     296

Grzegorz Waniek, Sławomir Kwiecień: Analiza współpracy przyczółka mostowego z nasypem drogowym posadowionym na podłożu gruntowym o małej sztywności .........................         302

Przemysław Nowak: Przeciwdziałanie pojazdom przeciążonym               306

Artur Juszczyk: Podstawy prawne przygotowania robót drogowych na terenach objętych ochroną konserwatorską                       311

LVIII Techniczne Dni Drogowe (oprac. Hanna Szary) ........ IV s. okł.

STRESZCZENIA

 

Witold Zapaśnik: Przyczyny oraz przykłady występowania reakcji alkalia-kruszywa (aar) w betonie, na podstawie doświadczeń amerykańskich i australijskich. Część 2. Przykłady reakcji alkalia-kruszywa (aar) w betonie. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 9, 2015, s. 279-284

W artykule przedstawiono przykłady uszkodzeń betonu w wyniku procesu reakcji alkaliów z krzemionką (ASR) lub alkaliów z węglanami (ACR), które mogą doprowadzić do uszkodzenia i zniszczenia jego struktury. Wizualne symptomy ekspansywnych procesów ASR i ACR oraz przykłady ich występowania zilustrowano zdjęciami.

Słowa kluczowe: kruszywa, beton, reakcje alkalia-kruszywa w betonie, reakcje alkalia-krzemionka, reakcje alkalia-węglany, uszkodzenia struktury.

 

Michał Klukowski: Wstępna ocena przydatności troktolitów z masywu Nowej Rudy jako źródła jasnych kruszyw do nawierzchni bitumicznych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 9, 2015, s. 285-290

Z uwagi na skład mineralny, teksturę i zabarwienie troktolity z masywu Nowej Rudy na Dolnym Śląsku stanowią potencjalne źródło jasnych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych. W artykule prezentowane są pierwsze, wstępne wyniki badań właściwości kruszyw uzyskanych z noworudzkuch troktolitów. Na podstawie uzyskanych wyników badań (MLA15, MDE10, WA241, FNaCl1) można stwierdzić, że kruszywa troktolitowe kwalifikują się do zastosowania na warstwy ścieralne nawierzchni.

Słowa kluczowe: troktolity, jasne kruszywa, WT-2 2014, nawierzchnie bitumiczne.

 

Ewa Błazik-Borowa, Sławomir Karaś, Maciej Kowal, Sebastian Łagowski, Zbigniew Szepietowski, Anna Wysocka: Pozyskanie zabytkowego 100-letniego mostu do celów dydaktycznych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 9, 2015, s. 296-301

W artykule przedstawiono starania o ocalenie stuletniego mostu żelbetowego, przypadkowo odnalezionego w nasypie drogowym w miejscowości Łabunie koło Zamościa. Zaangażowanie środowisk inżynierów drogowo-mostowych doprowadziło do przeniesienia mostu na tereny Politechniki Lubelskiej, gdzie będzie obiektem dydaktycznym i ozdobą uczelni. Przedstawiona działalność jest przykładem prawidłowych zabiegów o ochronę technicznego dziedzictwa narodowego.

Słowa kluczowe: mosty historyczne, most żelbetowy, ochrona zabytków.

 

Grzegorz Waniek, Sławomir Kwiecień: Analiza współpracy przyczółka mostowego z nasypem drogowym posadowionym na podłożu gruntowym o małej sztywności. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 9, 2015, s. 302-305

W przypadku przyczółków mostowych i dochodzących do nich nasypów, posadowionych w różny sposób na gruntach o małej sztywności, może dojść do nierównomierności ich osiadań. Stosowane na dojazdach płyty przejściowe mogą złagodzić ich występowanie tylko częściowo.

Przedstawiono wyniki analizy numerycznej w postaci deformacji stref przejściowych, występujących na styku przyczółek-nasyp drogowy, posadowionych na gruntach o małej sztywności i różnej wodoprzepuszczalności.

Słowa kluczowe: analiza numeryczna, konsolidacja podłoża, nasyp drogowy, przyczółek mostowy.

 

Przemysław Nowak: Przeciwdziałanie pojazdom przeciążonym. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 9, 2015, s. 306-310

Główną przyczyną znacznego skrócenia okresu użytkowania nawierzchni jest przekraczanie dopuszczalnych nacisków osi przez pojazdy ciężarowe, dlatego też Inspekcja Transportu Drogowego i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmują działania, w tym ważenie preselekcyjne, które w znacznym stopniu poprawią efektywność rozpoznawania pojazdów przeciążonych poruszających się po polskich drogach i zapobiegną ich dewastacji.

Słowa kluczowe: pojazdy przeciążone, inspekcja, wagi preselekcyjne.

 

Artur Juszczyk: Podstawy prawne przygotowania robót drogowych na terenach objętych ochroną konserwatorską. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 9, 2015, s. 311-312+III s. okł.

Wszystkie inwestycje przy zabytkach nieruchomych, jak również w ich otoczeniu, wymagają należytego przygotowania, zarówno pod względem formalnym, jak i logistycznym. Ma to szczególne znaczenie przy obiektach liniowych jakimi są drogi, gdzie zakres opracowania może obejmować tereny o zróżnicowanej charakterystyce. W artykule opisano przygotowanie formalne robót drogowych związane z konserwatorem zabytków oraz ważniejsze utrudnienia mogące wystąpić w tym zakresie. Przedstawiono również kwestię zmian prawa w przedmiotowej tematyce.

Słowa kluczowe: drogi, projektowanie, budowa, ochrona konserwatorska, pozwolenie na budowę.