nr 8/2015 r.

Nr 8/2015 do ściągnięcia (.zip)

Drogownictwo 8/2015

 

SPIS TREŚCI

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2014 roku.................243

Z DZIAŁALNOŚCI SITK: Spotkanie w Warszawskim Domu Technika NOT................254

Ewa Michta, Marta Kolankowska, Mateusz M. Iwański: Masa zalewowa z asfaltem wysokomodyfikowanym........255

Witold Zapaśnik: Przyczyny oraz przykłady występowania reakcji alkalia-kruszywa (AAR) w betonie, na podstawie doświadczeń amerykańskich i australijskich. Część 1. Przyczyny reakcji alkalia-kruszywa (aar) w betonie....................259

Jerzy Sękowski, Robert Musiał: Posadowienie ekranów akustycznych.................266

Z DZIAŁALNOŚCI SITK: XI edycja konkursu ERNESTY 2014 rozstrzygnięta (oprac. Hanna Kwiatkowska)                          269

ANDRZEJ Niemierko: Odbudowa mostu Łazienkowskiego po pożarze..................273

Mgr inż. Piotr Chodorowski (oprac. Antoni Szydło) .........................276

Z DZIAŁALNOŚCI SITK: Nienasycona sieć. Z prof. Januszem Dyduchem, prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, rozmawia Zygmunt Jazukiewicz ........................ III s. okł.

LVIII Techniczne Dni Drogowe (oprac. Hanna Szary) ........ IV s. okł.

 

STRESZCZENIA

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2014 roku. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 8, 2015, s. 243-254

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m.in. na podstawie pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych i ugięć. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów z 2014 roku jest następująca: klasa A i B – 63,1%, klasa C –24,3%, klasa D –12,6%.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, ocena.

 

Ewa Michta, Marta Kolankowska, Mateusz M. Iwański: Masa zalewowa z asfaltem wysokomodyfikowanym. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 8, 2015, s. 255-258

W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania asfaltu wysokomodyfikowanego do produkcji masy zalewowej o różnym zastosowaniu. Drugim składnikiem masy zalewowej był wypełniacz kamienny lub mieszany. Oba składniki mieszano ze sobą w różnych proporcjach (dodatkowo przy zmiennej ilości wapna hydratyzowanego), a otrzymane zaczyny badano pod względem ich przydatności do zastosowania jako masa zalewowa. W wyniku wykonanych prac badawczych otrzymano optymalny skład masy zalewowej spełniającej normatywne wymagania.

Słowa kluczowe: masa zalewowa, asfalt wysokomodyfikowany, wapno hydratyzowane.

 

Witold Zapaśnik: Przyczyny oraz przykłady występowania reakcji alkalia-kruszywa (AAR) w betonie, na podstawie doświadczeń amerykańskich i australijskich. Część 1. Przyczyny reakcji alkalia-kruszywa (aar) w betonie. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 8, 2015, s. 259-265

Artykuł  przedstawia mechanizm powstawania oraz czynniki sprzyjające zaistnieniu procesu reakcji alkaliów z krzemionką (ASR) lub alkaliów z węglanami (ACR) w betonie, co może z kolei doprowadzić do  uszkodzenia i zniszczenia jego struktury.

Słowa kluczowe: kruszywa, beton, reakcje alkalia-kruszywa w betonie, reakcje alkalia-krzemionka, reakcje alkalia-węglany.

 

Jerzy Sękowski, Robert Musiał: Posadowienie ekranów akustycznych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 8, 2015, s. 266-269

Przybliżono problematykę ekranów akustycznych, a w szczególności wymagania, które powinny spełniać, zwracając szczególną uwagę na ich poprawne posadowienie.  Ilustracją rozbieżności w obliczeniach, wynikających z przyjmowanych uproszczeń lub nadmiernej ostrożności projektantów jest przedstawiony przykład liczbowy. 

Słowa kluczowe: ekrany akustyczne, posadowienie, przykład obliczeniowy, analiza.

 

ANDRZEJ Niemierko: Odbudowa mostu Łazienkowskiego po pożarze. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 8, 2015, s. 273-275

Stwierdzone po pożarze uszkodzenia konstrukcji połowy 41-letniego mostu stalowego z ortotropową płytą pomostu wymusiły decyzję o jego wymianie. Ze względu na znaczenie mostu w komunikacji miejskiej Warszawy przyjęto bardzo krótki czas realizacji - 7 miesięcy. W celu dotrzymania tego terminu przyjęto oryginalną koncepcję wymiany konstrukcji. Rozbiórka segmentów starego mostu w przęśle środkowym odbywa się jednocześnie z obustronnym nasuwaniem nowych przęseł. Nowe przęsła są montowane na opuszczonych na podpory tymczasowe przęsłach skrajnych.

Słowa kluczowe: odbudowa mostu stalowego, pożar mostu, nasuwanie przęseł, płyta ortotropowa pomostu.