nr 7/2015 r.

Nr 7/2015 do ściągnięcia (.zip)

Drogownictwo 7/2015

 

SPIS TREŚCI

RADOSŁAW OLESZEK, ANDRZEJ NIEMIERKO, WOJCIECH RADOMSKI: Wpływ modelu obliczeniowego przęseł betonowego wiaduktu drogowego na reakcje łożysk ............................207

Wacław Michalski: Szkodliwe reakcje zachodzące w betonie............216

JUBILEUSZ 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (oprac. Natalia Góralczyk).......223

Adam Liphardt, Karol J. Kowalski: Wpływ technologii i wybranych warunków pogodowych na wykonanie nawierzchni asfaltowych............................................................................. 225

Patrycja Wcisło, Michał Ryms, Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska: Materiały zmiennofazowe do stabilizowania temperatury nawierzchni asfaltowych ................231

NOWE KSIĄŻKI: Recenzja książki Asfalty drogowe autorstwa profesorów Ireny Gaweł, Marii Kalabińskiej i Jerzego Piłata (oprac. Bogusław Stefańczyk) .............................................240

LVIII Techniczne Dni Drogowe (oprac. Hanna Szary) ........ II s. okł.

XV Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa (oprac. Joanna Bzówka).....................IV s. okł.

 

Drogownictwo 7/2015

 

STRESZCZENIA

 

RADOSŁAW OLESZEK, ANDRZEJ NIEMIERKO, WOJCIECH RADOMSKI: Wpływ modelu obliczeniowego przęseł betonowego wiaduktu drogowego na reakcje łożysk. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 7, 2015, s. 207-215

Specyficzne zagadnienia związane z łożyskowaniem obiektów mostowych, usytuowanych w skosie lub zakrzywionych w planie są znane i opisane w literaturze technicznej. Rozdział obciążeń na łożyska warunkuje nie tylko geometria przęsła. Obecnie w analizach statycznych, rutynowo stosuje się oprogramowanie na bazie MES. Istotne jest to, że wartości sił przekazywanych z przęseł na łożyska zależą od klasy modelu obliczeniowego (stopnia dyskretyzacji) odzwierciedlającego rzeczywistą konstrukcję. Przedstawiono zależność między reakcjami łożysk a stopniem skomplikowania modelu numerycznego przykładowego skośnego wiaduktu pół-płytowego. Scharakteryzowano zagadnienia interakcji ustroju nośnego mostu z łożyskami. Przeanalizowano skutki podatności łożysk na wartości reakcji w punktach podparcia przęsła.

Słowa kluczowe: model obliczeniowy konstrukcji, przęsła mostowe w skosie, reakcje łożysk, podatność łożysk.

 

Wacław Michalski: Szkodliwe reakcje zachodzące w betonie. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 7, 2015, s. 216-223

Reakcje alkaliów, zawartych w cemencie i/lub wprowadzonych z otoczenia, z kruszywem w stwardniałym betonie (określane w normalizacji europejskiej skrótem AAR) są złożonymi reakcjami chemicznymi zachodzącymi w czasie eksploatacji nawierzchni z betonu cementowego. Powstający w wyniku reakcji chemicznych żel alkaliczno-krzemianowy wykazuje tendencję do pęcznienia jedynie w określonym przedziale zawartości tlenku wapnia (CaO). Z tego powodu korzystne jest stosowanie dodatków do cementu, które w trakcie przebiegających procesów hydratacji związków C3S oraz C2S, wiążą powstający wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 oraz są w stanie zapobiec szkodliwym reakcjom alkaliów z kwasem krzemowym. Konsekwentne stosowanie opracowanych metod badawczych, w szczególności badania zachowania się betonu w czasie tzw. badanie eksploatacyjne, stwarza możliwość wyeliminowania, a przynajmniej ograniczenia szkodliwych reakcji chemicznych AAR.

Słowa kluczowe: kruszywa, beton, reakcje alkalia-kruszywa w betonie, reakcje alkalia-krzemionka, reakcje alkalia-węglany.

 

Adam Liphardt, Karol J. Kowalski: Wpływ technologii i wybranych warunków pogodowych na wykonanie nawierzchni asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 7, 2015, s. 225-230

W artykule omówiono zagadnienia związane z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Szczególna uwaga poświęcona została procesowi zagęszczania warstwy asfaltowej. Przedstawione zostały m.in. czynniki kształtujące temperaturę rozkładanej mieszanki oraz mechanizm wychładzania warstwy. Przedstawiono również, przeprowadzoną przy pomocy programu komputerowego, analizę możliwości wydłużenia dostępnego czasu zagęszczania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej w wyniku zastosowania różnych rozwiązań technologicznych.

Słowa kluczowe: zagęszczanie warstw asfaltowych, warunki wykonywania nawierzchni, temperatura technologiczna, mieszanka mineralno-asfaltowa.

 

Patrycja Wcisło, Michał Ryms, Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska: Materiały zmiennofazowe do stabilizowania temperatury nawierzchni asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 7, 2015, s. 231-239

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania lekkiego kruszywa budowlanego modyfikowanego materiałem zmiennofazowym (PCM), jako dodatku do nawierzchni asfaltowej, w celu zwiększenia jej stabilności termicznej przy zachowaniu dotychczasowych właściwości mechanicznych. Cel ten może zostać osiągnięty przez nasączenie porowatych granulek lekkiego kruszywa odpowiednim materiałem zmiennofazowym, co umożliwi magazynowanie określonych ilości ciepła. Dzięki użyciu odpowiedniej ilości materiału PCM można stabilizować temperaturę nawierzchni asfaltowej na określonym poziomie. Przeprowadzono analizę termiczną wybranego materiału PCM (cerezyna) oraz zmodyfikowanego kruszywa (np. keramzyt, pollytag) za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Dzięki tej metodzie określono najważniejsze parametry termofizyczne tych materiałów.

Słowa kluczowe: nawierzchnia asfaltowa, materiały zmiennofazowe, cerezyna, lekkie kruszywo budowlane, pollytag, stabilizacja temperatury, wymiana ciepła.