nr 6/2015 r.

Nr 6/2015 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

Marek Iwański: Działalność naukowo-badawcza Katedry Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach...............................167

Anna Chomicz-Kowalska: Zastosowanie recyklingu na zimno z asfaltem spienionym w regionie świętokrzyskim – Część 1............................................172

Małgorzata Linek, Piotr Nita: Ocena stanu technicznego nawierzchni betonowych w województwie świętokrzyskim  ....................177

Justyna Mrugała: Odporność betonu asfaltowego z asfaltem spienionym na deformacje trwałe................183

JUSTYNA STĘPIEŃ: Symulacja procesu wymiany pasażerów na miejskich przystankach autobusowych wykorzystywanych przez różnych przewoźników ......................................189

Przemysław Buczyński: Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie spoiw drogowych..........................195

Grzegorz Mazurek: Ocena reologicznych zmian w strukturze asfaltu spowodowanych dodatkiem wosku syntetycznego F-T........................................... 200

STRESZCZENIA

 

Marek Iwański: Działalność naukowo-badawcza Katedry Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 6, 2015, s. 167-171

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej jest jedną z najstarszych jednostek organizacyjnych, obchodzącej w bieżącym roku akademickim pięćdziesięciolecie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Odegrała ona istotną rolę w kształceniu kadr drogowych nie tylko w regionie świętokrzyskim, ale również w Polsce Południowo-Wschodniej. Oprócz działalności dydaktycznej zasłużyła się prowadząc badania naukowe w zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych, recyklingu konstrukcji nawierzchni oraz inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: Politechnika Świętokrzyska, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, technologia materiałów i nawierzchni drogowych, inżynieria ruchu, utrzymanie dróg.

 

Anna Chomicz-Kowalska: Zastosowanie recyklingu na zimno z asfaltem spienionym w regionie świętokrzyskim – Część 1. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 6, 2015, s. 172-176

W artykule opisano polskie doświadczenia w zakresie zastosowania asfaltu spienionego do wykonywania podbudowy w technologii recyklingu na miejscu metodą na zimno. Przedstawiono specyfikę technologii asfaltu spienionego i przybliżono parametry piany asfaltowej wytworzonej z ponaftowych asfaltów drogowych, jak również czynniki je kształtujące. Zaprezentowano ponadto polskie i zagraniczne wymagania dotyczące mieszanek z asfaltem spienionym oraz wykonanej warstwy podbudowy. Opisano wybrane realizacje z wykonawstwa podbudowy z mieszanki MCAS w województwie świętokrzyskim i potwierdzono użyteczność prezentowanej technologii podczas wzmocnień dróg obciążonych ruchem KR1-KR4 w polskich warunkach klimatycznych.

Słowa kluczowe: recykling na zimno, asfalt spieniony.

 

Małgorzata Linek, Piotr Nita: Ocena stanu technicznego nawierzchni betonowych w województwie świętokrzyskim. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 6, 2015, s. 177-182

W artykule przedstawiono propozycję analizy stanu nawierzchni w kontekście jej parametrów eksploatacyjnych na przykładzie dróg gminnych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Słowa kluczowe: betonowe nawierzchnie drogowe, utrzymanie dróg, drogi gminne.

 

Justyna Mrugała: Odporność betonu asfaltowego z asfaltem spienionym na deformacje trwałe. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 6, 2015, s. 183-188

W artykule przedstawiono wyniki wpływu dwóch czynników: ilość wosku syntetycznego F-T na powstawanie trwałych deformacji w betonie asfaltowym wytworzonym w technologii „na półciepło” (HWMA). Ponadto w celach porównawczych przeprowadzono badania mieszanki wykonanej w technologii „na gorąco” (HMA), która obecnie jest powszechnie stosowana do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Słowa kluczowe: technologia „na półciepło”, asfalt spieniony, wosk syntetyczny F-T, deformacje trwałe

 

JUSTYNA STĘPIEŃ: Symulacja procesu wymiany pasażerów na miejskich przystankach autobusowych wykorzystywanych przez różnych przewoźników. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 6, 2015, s. 189-194

Wskutek rozwoju motoryzacji i demonopolizacji transportu publicznego miejskie przystanki autobusowe coraz intensywniej są wykorzystywane przez różne grupy użytkowników. Spotyka się przystanki, z których wspólnie korzystają autobusy przewoźnika miejskiego, Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej PKS, różnorodni prywatni przewoźnicy, pojazdy taxi oraz samochody nieuprawnione. W artykule przedstawiono statystyczną analizę czasu zajęcia stanowiska wraz z czasem wymiany pasażerów przez pojazdy komunikacji zamiejskiej na miejskich przystankach autobusowych wykorzystywanych przez różnych przewoźników. Analizy przeprowadzono na podstawie pomiarów wykonanych na przystankach zlokalizowanych w Kielcach i Krakowie.

Słowa kluczowe: transport pasażerski, obszary miejskie,  przystanki atobusowe, wymiana pasażerów.