nr 4-5/2015 r.

Nr 4-5/2015 do ściągnięcia (.zip)

DROGOWNICTWO 4-5/2015

 

SPIS TREŚCI

KAZIMIERZ JAMROZ, LECH MICHALSKI: Inżynieria drogowa wbadaniach ikształceniu na Politechnice Gdańskiej ............111

KAZIMIERZ JAMROZ, MARCIN ANTONIUK, ŁUKASZ JELIŃSKI,KATARZYNA GRONOWSKA: Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego ......................117

MARCIN BUDZYŃSKI, KAZIMIERZ JAMROZ, MARCIN ANTONIUK, ŁUKASZ JELIŃSKI: Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego   .............................................................................................. 126

TOMASZ MACKUN, KAZIMIERZ JAMROZ, JOANNA ŻUKOWSKA, JUDYTA RYCHLEWSKA: Zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego stwarzane przez reklamy widziane z drogi ................................134

KAZIMIERZ JAMROZ, LUCYNA GUMIŃSKA, JUDYTA RYCHLEWSKA,TOMASZ MACKUN: Widoczność na przejściach dla pieszych..............142

JACEK OSKARBSKI, KAZIMIERZ JAMROZ,MARCIN ZAWISZA, KAROL ŻARSKI: Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach idrogach ekspresowych ...........................................150

KAZIMIERZ JAMROZ, WOJCIECH KUSTRA, ANNA GOBIS: Metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg ................155

NOWE KSIĄŻKI: Rekomendacja książki Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego (oprac. Kazimierz Jamroz)...............164

 

STRESZCZENIA

 

KAZIMIERZ JAMROZ, LECH MICHALSKI: Inżynieria drogowa w badaniach i kształceniu na Politechnice Gdańskiej. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 4-5, 2015, s. 111-116

W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić trzy okresy jej funkcjonowania: okres pod panowaniem pruskim, okres Wolnego Miasta Gdańsk i okres RP. W okresie swojego istnienia Uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury Uczelni opuściło ponad 110 tys. absolwentów. Inżynieria drogowa to jedna ze specjalności, która w różnym zakresie istnieje na Politechnice Gdańskiej od jej początku. W artykule przedstawiono krótką historię istnienia Politechniki Gdańskiej, zarys działalności naukowo – badawczej w dziedzinie inżynierii drogowej oraz charakterystykę kształcenia na w tej specjalności na Uczelni.

Słowa kluczowe: Politechnika Gdańska, historia, inżynieria drogowa, badania, dydaktyka.

 

KAZIMIERZ JAMROZ, MARCIN ANTONIUK, ŁUKASZ JELIŃSKI,KATARZYNA GRONOWSKA: Częstość i konsekwencje wypadnięcia pojazdu z drogi na przykładzie województwa pomorskiego. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 4-5, 2015, s. 117-125

Wypadnięcie pojazdu z drogi jest nadal jednym z nierozwiązanych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż skutkiem tego zdarzenia są wtórne wypadki kończące się: wywróceniem pojazdu lub uderzeniem pojazdu w obiekt znajdujący się w pobliżu drogi. Tego rodzaju zdarzenia wciąż stanowią ponad jedną czwartą część wypadków na drogach zamiejskich, a ich skutki są tragiczne, gdyż liczba ofiar śmiertelnych przekracza trzecią część ogółu zabitych użytkowników infrastruktury. Jednym z urządzeń zmniejszających prawdopodobieństwo i skutki wypadnięcia pojazdu z drogi są drogowe bariery ochronne.

W artykule podjęto próbę rozpoznania problemu związanego z wypadkami spowodowanymi wypadnięciem pojazdu z drogi. Przeprowadzono identyfikację skutków zdarzeń kończących się uderzeniem pojazdu w drogową barierę ochronną. Analizę przeprowadzono na przykładzie wybranych dróg krajowych w województwie pomorskim.

Słowa kluczowe: drogi, bezpieczeństwo ruchu drogowego, wypadnięcie z drogi, najechania na obiekt, drogowe bariery ochronne.

 

MARCIN BUDZYŃSKI, KAZIMIERZ JAMROZ, MARCIN ANTONIUK, ŁUKASZ JELIŃSKI: Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 4-5, 2015, s. 126-133

Drzewa bezpośrednio przy krawędzi jezdni, a za drzewami skarpy rowów odwadniających uniemożliwiają poruszanie się niechronionych użytkowników dróg poboczem. Brak zdefiniowanej w polskich warunkach technicznych strefy bezpieczeństwa drogi powoduje konflikty z organizacjami ekologicznymi przy próbie usunięcia drzew z bezpośredniego otoczenia dróg. W związku z tym należy poszukiwać kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego a względami ochrony środowiska i estetycznym odbiorem tras drogowych.

Ocena wpływu poszczególnych elementów związanych z drogą lub jej otoczeniem na bezpieczeństwo ruchu wymaga szczegółowych badań. Na przykładzie odcinków dróg krajowych i wojewódzkich zbudowano modele opisujące wpływ wybranych czynników drogowo - ruchowych na miary bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, otoczenie, źródła zagrożeń, działania naprawcze.

 

TOMASZ MACKUN, KAZIMIERZ JAMROZ, JOANNA ŻUKOWSKA, JUDYTA RYCHLEWSKA: Zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego stwarzane przez reklamy widziane z drogi. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 4-5, 2015, s. 134-142

Na podstawie przeprowadzonych audytów i ocen planowanych reklam w pobliżu miejsc krzyżowania się dużych potoków pojazdów zidentyfikowano problemy, które mają rozwiązywać zarządcy dróg. Scharakteryzowano podstawowe cechy fizyczne i psychomotoryczne oka ludzkiego i wskazano występujące reakcje bezwarunkowe pod wpływem ekspozycji otoczenia. Badania treści i parametrów świetlnych reklam dynamicznych LED w Gdańsku wskazują, że spoty reklamowe trwają zbyt długo, a jasność nośników LED w nocy przekracza wielokrotnie normy jasności przyjmowane dla znaków i sygnałów drogowych.

Słowa kluczowe: drogi, reklamy, zagrożenia w ruchu drogowym.

 

KAZIMIERZ JAMROZ, LUCYNA GUMIŃSKA, JUDYTA RYCHLEWSKA,TOMASZ MACKUN: Widoczność na przejściach dla pieszych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 4-5, 2015, s. 142-149

Przyczyną powstawania większości wypadków drogowych z udziałem pieszych są w Polsce błędy popełniane przez użytkowników dróg, a także błędy planistyczne i projektowe oraz bardzo często źle utrzymana infrastruktura drogowa. Jednym z istotnych czynników wpływających na wypadki z pieszymi przekraczającymi jezdnię są ograniczenia obszarów dobrej widoczności pieszych i pojazdów na przejściach dla pieszych. W Polsce ten problem jest niedoceniany. W artykule przedstawiono charakterystykę problemu ograniczonej widoczności na przejściach dla pieszych. Przedstawiono przykłady wyznaczania obszaru dobrej widoczności w wybranych krajach oraz podstawy teoretyczne wyznaczania obszaru dobrej widoczność na przejściach dla pieszych.

Słowa kluczowe: drogi, przejścia dla pieszych, widoczność, problemy z wyznaczaniem.

 

JACEK OSKARBSKI, KAZIMIERZ JAMROZ,MARCIN ZAWISZA, KAROL ŻARSKI: Systemy wykrywania zdarzeń niepożądanych na autostradach i drogach ekspresowych. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 4-5, 2015, s. 150-154

Pierwsze systemy automatycznego wykrywania zdarzeń niebezpiecznych pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W artykule przedstawiono przegląd metod wykrywania zdarzeń niepożądanych na odcinkach międzywęzłowych autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych ruchu przyspieszonego w przypadku braku zaburzeń, wynikających z zatłoczenia, powodowanego sygnalizacją świetlną. Przedstawiono ponadto koncepcję systemu zarządzania incydentami w ramach systemu ITS na Obwodnicy Trójmiasta.

Słowa kluczowe: Inteligentne systemy transportu, bezpieczeństwo ruchu, zarządzanie ruchem, telematyka transportu.

 

KAZIMIERZ JAMROZ, WOJCIECH KUSTRA, ANNA GOBIS: Metody identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 4-5, 2015, s. 155-163

W artykule przedstawiono metodę identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg bazującej na ryzyku, jako elemencie systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej na przykładzie sieci dróg krajowych. Przedstawiono doświadczenia zagraniczne identyfikacji miejsc niebezpiecznych i uwarunkowania prawne w Polsce wdrażające konieczność identyfikacji miejsc niebezpiecznych na sieci TEN-T. W ostatniej części zaprezentowano metodę klasyfikacji odcinków ze względu na: wypadki drogowe oraz bezpieczeństwo sieci dróg. Przedstawiono użyte miary, sposoby ich obliczania, granice klas ryzyka oraz wyniki prowadzonych prac na sieci dróg krajowych w latach 2010-2012.

Słowa kluczowe: klasyfikacja elementów sieci, ryzyko indywidualne, ryzyko społeczne, metoda oceny ryzyka, drogi krajowe.