nr 3/2015 r.

Nr 3/2015 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

ANDRZEJ NIEMIERKO: Mosty na Kubie – refleksje z Wyprawy Mostowej.................................75

DARIUSZ GODLEWSKI, STANISŁAW SZPINEK: Pomiary (nie)ciągłe współczynnika tarcia nawierzchni drogowych urządzeniem TWO.................................88

MALWINA SPŁAWIŃSKA, PIOTR ZIELIŃSKI: Wpływ natężenia ruchu pojazdów ciężkich na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej.................................98

ŁUKASZ FRANEK: Możliwości poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni ulicznej.................................105

STRESZCZENIA

 

ANDRZEJ NIEMIERKO: Mosty na Kubie – refleksje z Wyprawy Mostowej. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 3, 2015, s. 75-87

Przedstawiono historię budownictwa mostowego na Kubie od XIX w. do czasów współczesnych. Najwięcej ciekawych mostów, także kilka ponad
100-letnich jest w Matanzas. Budowa głównej drogi Carretera Central w końcu lat 20. ubiegłego wieku przyczyniła się do wprowadznia stypizowanych nowoczesnych konstrukcji mostowych. Są one nadal eksploatowane mimo ich złego stanu technicznego. W latach 50. ubiegłego wieku powstało kilka wyjątkowych obiektów z betonu sprężonego. Po rewolucji nastała stagnacja z przewagą ustrojów prefabrykowanych. Dopiero w ostatnich latach zaczęto stosować nowo-
cześniejsze konstrukcje: zespolone i sprężone oraz naprawiać istniejące. Artykuł zilustrowano wieloma przykładami obiektów, które wizytowano podczas
II Światowej Wyprawy Mostowej  Oddziału Warszawskiego ZMRP.

Słowa kluczowe: historia mostownictwa, mosty na Kubie.

 

DARIUSZ GODLEWSKI, STANISŁAW SZPINEK: Pomiary (nie)ciągłe współczynnika tarcia nawierzchni drogowych urządzeniem TWO. „Dro-
gownictwo”, rok LXX, nr 3, 2015, s. 88-97

W artykule zostały przedstawione oceny powtarzalności i odtwarzalności wyników pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni charakteryzujące zdolność pomiarową urządzenia TWO służącego do pomiarów ciągłych (i punktowych) przy niepełnym poślizgu opony testowej zgodnej z normą ASTM 155 w odniesieniu do takich samych ocen urządzenia SRT‑3 służącego do pomiarów punktowych przy pełnym poślizgu opony testowej typu PIARC. Dane do analizy porównawczej pochodzą z jednoczesnych badań, które zostały przeprowadzone na specjalnym odcinku kalibracyjnym. Jak wykazano, to porównywane dwa typy urządzeń pomiarowych nie różnią się pod względem precyzji mierzonych wielkości, przy czym dane z pomiarów ciągłych informują o stanie poślizgowości nawierzchni z wybraną rozdzielczością na całej długości badanego odcinka drogi, co w praktyce może być wykorzystane nie tylko w odbiorczej i systemowej ocenie stanu nawierzchni jezdni, ale także w badaniach jej poślizgowości w miejscach szczególnych, np. zdarzeń drogowych.

Słowa kluczowe: nawierzchnia, współczynnik tarcia, pomiary, TWO, SRT-3, poślizgowość, powtarzalność/odtwarzalność wyników.

 

MALWINA SPŁAWIŃSKA, PIOTR ZIELIŃSKI: Wpływ natężenia ruchu pojazdów ciężkich na trwałość konstrukcji nawierzchni drogowej. „Dro-
gownictwo”, rok LXX, nr 3, 2015, s. 98-104

Przedstawiono wpływ sezonowej zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich oraz różnych wartości temperatury ekwiwalentnej obowiązujących w Polsce, na trwałość zmęczeniową nawierzchni drogowej. Analizie poddano trzy rodzaje konstrukcji asfaltowych nawierzchni podatnych w odniesieniu do KR 4 (nawierzchnie z podbudową z kruszywa niezwiązanego, z betonu asfaltowego oraz z mieszanek MCE wykonanych w recyklingu na zimno). Określono również typowe profile sezonowej zmienności natężeń ruchu pojazdów ciężkich, które umożliwiają rozłożenie ruchu na poszczególne miesiące roku.

Słowa kluczowe: pojazdy ciężkie, zmienność natężeń ruchu, trwałość zmęczeniowa nawierzchni drogowej, analiza skupień.

 

ŁUKASZ FRANEK: Możliwości poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni ulicznej. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 3, 2015,
s. 105-108

Przestrzeń w miastach stanowi jeden z najbardziej deficytowych i zarazem pożądanych zasobów, pomimo tego w polskich warunkach występuje często znaczna dysproporcja funkcjonalna geometrii ulic, w której największą szerokość zajmuje jezdnia oraz miejsca do parkowania, przy jednoczesnym marginalizowaniu ciągów pieszych i rowerowych.

Tymczasem w obszarze zurbanizowanym, planowanie i projektowanie przestrzeni powinno być ukierunkowane na pieszego, a nie na przemieszczanie się pojazdów. W artykule przedstawiono przykłady działań mających na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej w miastach, jako działań pośrednich przy wprowadzaniu porządkowania parkowania, na przykład w ramach wdrażania strefy płatnego parkowania.

Słowa kluczowe: organizacja ruchu w mieście, strefy płatnego parkowania, bezpieczeństwo pieszych.