Streszczenia (Abstract) do numeru 11/2012r.

Nr 11/2012 do ściągnięcia (.zip) 

JÓZEF JUDYCKI, JACEK ALENOWICZ, BOHDAN DOŁŻYCKI, PIOTR JASKUŁA, MAREK PSZCZOŁA

Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

W artykule przedstawiono nieład i brak spójności w terminologii dotyczącej nawierzchni podatnych i półsztywnych, stosowanej w polskich dokumentach i przepisach technicznych począwszy od 1983 r. W kolejnych Polskich Normach, wytycznych i katalogach występują różne nazwy tych samych warstw nawierzchni. Jest to bardzo szkodliwe, ponieważ wymagane właściwości materiału do danej warstwy i jej parametry zależą ściśle od jej nazwy.
Słowa kluczowe: terminologia nawierzchni, nawierzchnie podatne, półsztywne.

Disorder and lack of consistancy in polish terminology of flexible and semi-rigid pavements. 

The paper presents disorder and lack of consistency in the terminology of flexible and semi-rigid pavements, used in Polish technical documents and specifications since 1983. Different names of the same pavement layers occur in subsequent Polish norms, guides and catalogues. It is very detrimental because required properties of material for a given layer and its characteristics are closely related to the name of this layer in pavement structure
Keywords: terminology of pavements, flexible pavements, rigid pavements.

STANISŁAW SZPINEK

Statystyczna metoda rozpoznawania odcinków jednorodnych. Część II. Przykłady zastosowań w badaniach równości nawierzchni.

W artykule, na przykładzie wybranych zbiorów danych drogowych pochodzących z czteroletnich, systemowych pomiarów podłużnej równości nawierzchni jezdni autostrady A2 w okresie eksploatacji poprzedzającym jej remont generalny, pokazano i porównano wielkości zmian stanu technicznego opisanego za pomocą zbioru obserwacji, zwyczajowo podzielonego na odcinki jednokilometrowe oraz na charakteryzujące się brakiem autokorelacji odcinki jednorodne. Jak wykazano, w wyniku zastosowania metody statystycznej otrzymano bardziej precyzyjne oszacowanie aktualnego stanu technicznego nawierzchni jezdni i jego prognozy. Przedstawiona metoda rozpoznawania jednorodnych zbiorów obserwacji może być wykorzystana w systemowym zarządzaniu siecią dróg.

Słowa kluczowe: diagnostyka nawierzchni, równość podłużna, analiza statystyczna.

A statistical method for detection of homogeneous segments. Part II. Examples of applications in studies of surface equality.

Based on selected road data collections coming from the four-year systemic measurements of equal longitudinal equality of A2 highway surface collected during its operation preceding the overhaul, the article shows and compares the size of the changes of the technical state described with use a collection of observations usually divided into one kilometer sections and uniform lengths characterized by lack of the autocorrelation. As was demonstrated a more precise estimate of the current technical condition of roads and its prediction was obtained by applying statistical method. The presented method for detection of homogeneous collections of observations can be used in road network management system.

Keywords: surface diagnostics, longitudinal equality, statistical analysis.

ZENON SZYPCIO, KATARZYNA DOŁŻYK

Wpływ infiltracji wody na stateczność nasypów zbudowanych z gruntów mało spoistych.

W artykule przedstawiono awarię nasypu drogi nr 63 przy granicy Łomży, spowodowaną infiltracją wód opadowych. Pokazano, że ilości wód opadowych infiltrujące w nasyp mogą być znaczne i znacząco zmieniać wytrzymałość gruntów mało spoistych wbudowanych w nasyp, prowadząc do utraty jego stateczności.

Słowa kluczowe: stateczność nasypów, infiltracja, awarie dróg.

Stability of road embankment built of low plasticity soils.

The present work discusses a failure of No. 63 road embankment. The failure is located near the border of the town of Łomża and was caused by the infiltration of rainfall water. It has been shown that the amount of rainfall water infiltrating into the embankment can be substantial and may significantly reduce the strength of low plasticity soils built into the embankment, which may result in the loss of embankment stability.

Keywords: stability of embankment, infiltration, failure of road.

KRZYSZTOF ŚLEDZIEWSKI

Nieniszczące badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach mostowych – metoda sklerometryczna.

Przedstawiono nieniszczące badania wytrzymałości betonu w odniesieniu do istniejących obiektów mostowych. Opisano procedurę przeprowadzania pomiarów wraz z ich interpretacją zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

Słowa kluczowe: mosty z betonu, metody nieniszczące badania betonu, wytrzymałość betonu na ściskanie.

Non-destructive strength of concrete testing in bridge structures – sclerometric method.

Non-destructive strength of concrete testing in relation to existing bridge structures was presented. Measurement procedures and their interpretation in accordance with current law was described in detail.

Keywords: concrete bridges, non-destructive testing of concrete, compression strength of concrete.

JAN KUKIEŁKA, JERZY KUKIEŁKA, PIOTR ZIEMIŃSKI

Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny.

Metoda modelowa daje obecnie największe możliwości prognozowania ruchu pojazdów. W tej metodzie niezbędna jest wiedza o liczebności podróży miedzy poszczególnymi źródłami i celami ruchu, rodzaju pojazdów oraz rozkładu ruchu na sieć. Takie informacje uzyskuje się z wywiadów na drogach oraz ze stacji ciągłych pomiarów ruchu i ważenia pojazdów w ruchu. W artykule przedstawiono analizę obciążeń nawierzchni drogowych ruchem oraz propozycje jego prognozy, głównie w aspekcie projektowania przebudowy dróg lub wzmacniania nawierzchni.

Słowa kluczowe: prognoza ruchu, pojazdy ciężkie, pomiary ruchu.

Present and future capabilities of traffic forecasting on national roads in Lubelszczyzna.

Model method of traffic forecasting gives presently biggest capability. In this method, knowledge on trip numbers between origins and destinations, types of vehicles and traffic assignment is necessary. These data come from interviews and from permanent traffic measurement stations, and from weighing in motion. In the paper, present analysis of traffic load on road pavement and proposals of load forecast, in aspect of design of road reconstruction and pavement strengthening, is presented

Keywords: traffic forecast, heavy vehicles, traffic measurements.

MAREK MISTEWICZ

Most księcia Adama Ponińskiego w Warszawie.

Historia użytkowania i utrzymania XVIII-wiecznego mostu przez Wisłę w Warszawie, zbudowanego przez księcia Adama Ponińskiego, opisano na podstawie źródeł ikonograficznych i pisanych. Myto za przekroczenie mostu zrewaloryzowano i porównano z przeciętnymi cenami w tamtych czasach. W 1795 r. w moście prawdopodobnie zastosowano hybrydową konstrukcję, złożoną z pomostu na podporach stałych i pływających.

Słowa kluczowe: mosty historyczne, mosty pływające, historia Warszawy.

Prince Adam Poniński bridge in Warsaw.

History of operation and maintenance of the 18th century bridge over Vistula in Warsaw, built by Prince Adam Poniński, was described on the basis of iconographic sources and written accounts. Tolls paid for passing the bridge were revaluated and compared with average prices at that time. The hybrid structure that consisted of a deck on floating and fixed supports, was probably implemented for this bridge in 1795.

Keywords: historical bridges, floating bridges, Warsaw history.