nr 2/2015 r.

Nr 2/2015 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

ANDRZEJ NIEMIERKO: Historia współczesnych łożysk mostowych. Łożyska garnkowe, soczewkowe i specjalne.................................39

MALWINA SPŁAWIŃSKA, PIOTR BUCZEK: Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu.................................46

RAFAŁ PIECH, JADWIGA WILCZEK, CEZARY KRASZEWSKI: Ocena zawartości drobnych cząstek w kruszywach drogowych na podstawie wskaźnika piaskowego.................................53

Ewelina Arnold, Krzysztof Śledziewski: Wpływ zawartości asfaltu na sztywność podbudów z betonu asfaltowego.................................57

JERZY LEJK: Wybrane problemy i ryzyka techniczne występujące przy budowie odcinka centralnego II linii metra w Warszawie.................................62

Damian BĘBEN, Wojciech ANIGACZ: Budowa najdłuższego tunelu drogowego w Japonii.................................68

Z DZIAŁALNOŚCI SITK: Powstaje pomnik Józefa Nowkuńskiego (oprac. Dorota Przybyła).................................70

Uchwała końcowa z LVII Technicznych Dni Drogowych 19–21.11.2014 r. Krynica Zdrój.................................2 s. okł.

NOWE KSIĄŻKI: Recencja książki Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie (oprac. Redakcja „Drogownictwa”).................................3 s. okł.

STRESZCZENIA

 

ANDRZEJ NIEMIERKO: Historia współczesnych łożysk mostowych. Łożyska garnkowe, soczewkowe i specjalne. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 2, 2015, s. 39–45

Począwszy od lat 50. i 60. ubiegłego wieku zaczęto stosować w budownictwie mostowym nowatorskie rozwiązania łożysk. W artykule opisano historię rozwoju konstrukcji oraz wdrażania łożysk garnkowych, soczewkowych za granicą i w Polsce, a także łożysk specjalnych takich jak blokujące i prowadzące. W kraju wiodącym ośrodkiem badawczym w tej dziedzinie był Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Słowa kluczowe: łożyska mostowe, historia łożysk, łożyska garnkowe, łożyska soczewkowe, łożyska specjalne.

 

MALWINA SPŁAWIŃSKA, PIOTR BUCZEK: Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 2, 2015, s. 46–52

W artykule przedstawiono wpływ odpowiedniego doboru profili zmienności natężeń ruchu, na drogach krajowych, na poziom dźwięku w punkcie odbioru. Określono także wskaźniki przeliczeniowe, które umożliwiają szybkie wyznaczenie natężenia miarodajnego do analiz hałasu w oparciu o SDR. Wykazano również, że słuszne jest podejście obliczania poziomu dźwięku w oparciu o SDR.

Słowa kluczowe: średni dobowy ruch w roku (SDR), zmienność natężeń ruchu, równoważny poziom dźwięku , długookresowy średni poziom dźwięku, hałas drogowy.

 

RAFAŁ PIECH, JADWIGA WILCZEK, CEZARY KRASZEWSKI: Ocena zawartości drobnych cząstek w kruszywach drogowych na podstawie wskaźnika piaskowego. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 2, 2015, s. 53–56

Wprowadzenie do zbioru PKN normy PN EN 933-8 dotyczącej oznaczania wskaźnika piaskowego dla kruszyw, a następnie jej nowelizacja w 2012 r.  spowodowało sporo niejasności i niejednoznaczności. Dotychczas oznaczaliśmy wskaźnik piaskowy SE, natomiast zgodnie z wprowadzoną w normie metodyką oznaczać możemy wskaźnik SE4 lub SE(10). Autorzy artykułu przeanalizowali wyniki oznaczeń SE4 i SE(10) dla różnych rodzajów kruszyw, wykazując wyraźne różnice w uzyskanych wynikach, co może być przyczyną niewłaściwej oceny pyłów.

Słowa kluczowe: wskaźnik piaskowy, wysadzinowość,  mieszanka niezwiązana, pyły, kruszywo.

 

Ewelina Arnold, Krzysztof Śledziewski: Wpływ zawartości asfaltu na sztywność podbudów z betonu asfaltowego. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 2, 2015, s. 57–61

Tematem artykułu jest analiza wpływu zawartości asfaltu na sztywność betonów asfaltowych do warstw podbudowy. Przedstawiono wyniki oraz wnioski uzyskane podczas prowadzenia badań doświadczalnych, dotyczących opisywanego zagadnienia.

Słowa kluczowe: moduł zespolony mieszanek, beton asfaltowy, podbudowa, asfalt.

 

JERZY LEJK: Wybrane problemy i ryzyka techniczne występujące przy budowie odcinka centralnego II linii metra w Warszawie. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 2, 2015, s. 62–67

Szczegółowe prace studialne dla II i III linii warszawskiego metra powstawały w latach 2000-2002. Podstawą były regulacje dotyczące II linii metra zawarte w „Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” – zatwierdzonym przez Radę Warszawy w 1992 roku. Prace kontynuowano w 2005 roku, przeprowadzając „Analizę obsługi metrem obszaru śródmiejskiego”. W celu określenia ryzyk związanych z realizacją budowy centralnego odcinka drugiej linii metra przeprowadzono w 2007 prace studialne i analityczne. W opracowaniu doradczym „Ryzyka związane z budową odcinka centralnego drugiej linii metra” wytypowano potencjalne ryzyka mogące mieć wpływ na realizację projektu.

Słowa kluczowe: metro warszawskie, budowa, problemy, ryzyka.

 

Damian BĘBEN, Wojciech ANIGACZ: Budowa najdłuższego tunelu drogowego w Japonii. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 2, 2015, s. 68–69

Przedstawiono budowę najdłuższego tunelu drogowego w Japonii. Podano główne założenia projektowe i technologiczne. Długość tunelu wynosi 8,4 km. Tunel tworzą dwie nitki w środkowej części i cztery w strefach łącznikowych. Tunele główne mają średnicę 12,3 m, a łącznikowe 9,7 m. Opisano systemy bezpieczeństwa i wentylacji. Scharakteryzowano także główne trudności występujące podczas budowy.

Słowa kluczowe: tunel drogowy, budowa tunelu, bezpieczeństwo w tunelach, wentylacja tuneli.