nr 11/2014 r.

Nr 11/2014 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI

PIOTR JASKUŁA, Józef Judycki: Wpływ niszczącego oddziaływania wody i mrozu na trwałość zmęczeniową betonu asfaltowego ............347

Andrzej Pożarycki, Przemysław Górnaś: Zagadnienia liniowej normalizacji wartości ugięć nawierzchni jezdni poddanej obciążeniom ponadnormatywnym..................353

DAWID RYŚ, JÓZEF JUDYCKI, PIOTR JASKUŁA: Analiza rocznych zmian w ruchu ciężkim na podstawie danych ze stacji ważenia pojazdów (WIM) w Polsce..............361

Krzysztof Gasz: Nazewnictwo węzłów autostradowych na przykładzie autostrady A4 Jędrzychowice – Jaworzno ..........................................367

Jan Król, Piotr Włodarski, Łukasz Jackowski: Właściwości mieszanek mineralno asfaltowych ze zwiększoną ilością granulatu asfaltowego.......373

Informacja o targach infrastruktury (oprac. Marta Kowalczyk).......380

LVII Techniczne Dni Drogowe ............... 4 s. okł.

STRESZCZENIA

 

PIOTR JASKUŁA, Józef Judycki: Wpływ niszczącego oddziaływania wody i mrozu na trwałość zmęczeniową betonu asfaltowego. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 11, 2014, s.347–351

Artykuł przedstawia badania zmęczeniowe betonu asfaltowego poddanego niszczącemu oddziaływaniu wody i mrozu. Laboratoryjną symulację oddziaływania wody i mrozu oparto na oryginalnej i zmodyfikowanej procedurze normy AASHTO T283. Modyfikacja procedury polegała na wprowadzeniu zamiast 1 cyklu zamrażania i odmrażania 50 i 150 cykli. Badania zmęczeniowe betonu asfaltowego wykonano w aparacie NAT w schemacie pośredniego rozciągania. Próbki do badań z betonu asfaltowego przygotowano w laboratorium z i bez dodatku ciekłego środka adhezyjnego tj. aminy tłuszczowej. Zaobserwowano istotny wpływ niszczącego oddziaływanie wody i mrozu na beton asfaltowy.

Słowa kluczowe: beton asfaltowy, odporność na działanie wody i mrozu, moduł sztywności, trwałość zmęczeniowa.

 

Andrzej Pożarycki, Przemysław Górnaś: Zagadnienia liniowej normalizacji wartości ugięć nawierzchni jezdni poddanej obciążeniom ponadnormatywnym. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 11, 2014, s.353–361

Artykuł stanowi przegląd elementów oceny liniowości układu warstwowego, jaki tworzy nawierzchnia jezdni i jej podłoże. Do porównania wybrano trzy skrajne typy konstrukcji: nową nawierzchnię o podwyższonym module sztywności, nawierzchnię półsztywną po okresie 30-letniej eksploatacji oraz typową podatną nawierzchnię jezdni poddaną zabiegowi remontu. Przedstawione w artykule studium wpływu obciążeń ponadnormatywnych na liniową normalizację ugięć nawierzchni jezdni wykazało, że w zakresie obciążeń siłą do 90 kN, wartość błędów względnych nie jest większa niż umowna granica 10%.

Słowa kluczowe: liniowa normalizacja ugięć, obciążenia ponadnormatywne, degradacja zmęczeniowa, liniowość układu nawierzchni i podłoża, nawierzchnia jezdni.

 

DAWID RYŚ, JÓZEF JUDYCKI, PIOTR JASKUŁA: Analiza rocznych zmian w ruchu ciężkim na podstawie danych ze stacji ważenia pojazdów (WIM) w Polsce. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 11, 2014, s.361–367

W artykule przedstawiono wyniki analiz rozkładu ruchu ciężkiego w kolejnych miesiącach roku na dziesięciu wybranych polskich drogach krajowych. Pomiary przeprowadzono w latach 2010–2013 na stacjach ważenia pojazdów w ruchu WIM (ang. weighing in motion). Ważenie pojazdów w ruchu umożliwia prowadzenie ciągłego pomiaru ruchu i obciążeń osi pojazdów. Określenie rocznego rozkładu ruchu ciężkiego może znaleźć wiele praktycznych zastosowań m.in. do projektowania konstrukcji nawierzchni nowych i remontowanych, różnego rodzaju analiz ruchu oraz zarządzania transportem drogowym.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, pojazdy ciężkie, współczynniki równoważności obciążenia osi, miesięczne współczynniki korygujące, ważenie pojazdów w ruchu, WIM.

 

Krzysztof Gasz: Nazewnictwo węzłów autostradowych na przykładzie autostrady A4 Jędrzychowice – Jaworzno. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 11, 2014, s.367–372

W artykule poruszono kwestię nazewnictwa węzłów autostradowych na przykładzie autostrady A4 Jędrzychowice – Jaworzno. Przedstawiono krytyczną ocenę istniejącego oraz obowiązującego nazewnictwa węzłów autostradowych. Zaproponowano nowe zasady nazewnictwa węzłów autostradowych.

Słowa kluczowe: autostrady, węzły, nazewnictwo.

 

Jan Król, Piotr Włodarski, Łukasz Jackowski: Właściwości mieszanek mineralno asfaltowych ze zwiększoną ilością granulatu asfaltowego. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 11, 2014, s.373–379