nr 10/2014 r.

Nr 10/2014 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI 10/2014

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo” ............................................................................2 s. okł.

Józef Judycki: Badania niskotemperaturowego twardnienia fizycznego betonu asfaltowego i mieszanki SMA...................................................311

Władysław Gardziejczyk, Paweł Gierasimiuk, Marek Motylewicz: Hałaśliwość nawierzchni betonowych – przykładowe wyniki badań ..........................................319

Bolesław Kłosiński, Przemysław Kamiński: O racjonalnych wymaganiach wobec betonów do fundamentów głębokich ...................................................................327

RADOSŁAW OLESZEK: Wpływ ukształtowania konstrukcji ukośnego wiaduktu zintegrowanego na fundamenty ....................................................................................................332

Piotr Olaszek, Lucjan Janas, Marek Salamak, Andrzej Matysek: Badania porównawcze przyspieszeń i przemieszczeń konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem dynamicznym ................................................................................................339

Damian Bęben, Wojciech Anigacz: Most Lupu
w Szanghaju – przykład nowoczesnego budownictwa mostowego
............................344

 

Streszczenia nr 10 /2014

 

Józef Judycki: Badania niskotemperaturowego twardnienia fizycznego beto-
nu asfaltowego i mieszanki SMA.
„Drogownictwo”, rok LXIX, nr 10, 2014, s.311–318

Artykuł przedstawia badania twardnienia fizycznego w czasie izotermicznego przechowywania betonu asfaltowego AC i mieszanki SMA w temperaturze –20°C. Stwierdzono wyraźny wzrost modułu sztywności i brak zmian wytrzymałości na pośrednie rozciąganie w przypadku obu mieszanek. Proces twardnienia fizycznego różnił się dla AC i SMA.

Słowa kluczowe: twardnienie fizyczne, beton asfaltowy, mieszanka SMA, moduł sztywności, wytrzymałość na pośrednie rozciąganie, spękania niskotemperaturowe.

 

Władysław Gardziejczyk, Paweł Gierasimiuk, Marek Motylewicz: Hałaśliwość nawierzchni betonowych – przykładowe wyniki badań. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 10, 2014, s.319–326

W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań hałaśliwości nawierzchni betonowych i porównano je z wynikami badań na nawierzchniach asfaltowych. Badania przeprowadzono metodą SPB w ciągu dróg krajowych nr 8 i 50 w pięciu przekrojach z nawierzchnią z betonu cementowego oraz w trzech z nawierzchnią asfaltową. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że nawierzchnie betonowe z odkrytym kruszywem o grubej teksturze są porównywalne pod względem hałaśliwości do nawierzchni asfaltowych typu SMA. Najwyższe wartości maksymalnych poziomów dźwięku spośród badanych nawierzchni otrzymano: w kategorii pojazdów osobowych – na nawierzchni betonowej z odkrytym kruszywem o bardzo grubej teksturze, natomiast w przypadku kategorii wieloczłonowych pojazdów ciężarowych – na nawierzchni betonowej teksturowanej tkaniną jutową. W czterech przekrojach badawczych dodatkowo wykonano pomiary równoważnego poziomu dźwięku. Otrzymane wyniki potwierdziły, że nawierzchnia betonowa z odkrytym kruszywem o grubej teksturze jest porównywalna pod względem hałaśliwości do nawierzchni asfaltowej typu SMA.

Słowa kluczowe: nawierzchnia betonowa, nawierzchnia asfaltowa, poziom dźwięku.

 

Bolesław Kłosiński, Przemysław Kamiński: O racjonalnych wymaganiach wobec betonów do fundamentów głębokich. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 10, 2014, s.327–331

Mieszanka betonowa w palach lub ścianach szczelinowych jest układana pod zawiesiną bentonitową i nie jest zagęszczana Powinna spełniać specjalne wymagania, wynikające z technologii, odmienne niż w innych konstrukcjach. Nie mogą być stosowane wymagania dotyczące tzw. betonów mostowych. Nowa wersja normy EN 206:2013 „Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” zawiera Załącznik D (normatywny) „Wymagania dodatkowe dotyczące specyfikacji i zgodności betonu do specjalnych robót geotechnicznych” regulujący właściwości betonów do robót fundamentowych. Są one w sprzeczności z Rozporządzeniem z 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie, które podaje nieracjonalne wymagania. Jest ono przestarzałe i wymaga aktualizacji.

Słowa kluczowe: mieszanka betonowa, betony „fundamentowe”, wymagania, norma EN 206:2013.

 

RADOSŁAW OLESZEK: Wpływ ukształtowania konstrukcji ukośnego wiaduktu zintegrowanego na fundamenty. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 10, 2014, s.332–338

Specyfika zintegrowanych obiektów mostowych polega na zastosowaniu podatnych podpór, które odkształcają się wraz z gruntem. Przedstawiono zagadnienia związane z analizą przykładowego wiaduktu zintegrowanego. Scharakteryzowano metodologię obliczeń ustroju współpracującego z ośrodkiem gruntowym i schematy obciążeń. Szczególną uwagę zwrócono na obciążenie parciem gruntu oraz zastosowane modele numeryczne konstrukcji i podłoża. Oceniono wpływ przyjętego przekroju poprzecznego wiaduktu drogowego usytuowanego w skosie na rozkład sił wewnętrznych w fundamentach. Przeanalizowano skutki oddziaływań termicznych, obciążeń stałych oraz ruchomych.

Słowa kluczowe: mosty zintegrowane, fundamenty mostowe, mosty w skosie.

 

Piotr Olaszek, Lucjan Janas, Marek Salamak, Andrzej Matysek: Badania porównawcze przyspieszeń i przemieszczeń konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem dynamicznym. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 10, 2014, s.339–343

Zbadano możliwość porównywania wyników pomiarów wykonywanych różnym sprzętem przez cztery laboratoria. Zaprezentowano metody pomiaru przemieszczeń zapewniające dużą zgodność wyników. Zwrócono uwagę na znaczenie filtracji przy pomiarach przyspieszeń. Wartości przyspieszeń bez informacji o zastosowanej filtracji lub o rejestrowanym widmie częstotliwości mają małą wartość porównawczą. Dotyczy to nie tylko porównywania wyników pomiarów, ale i porównywania ich z wynikami obliczeń.

Słowa kluczowe: konstrukcje mostowe, badania dynamiczne, pomiar przyspieszeń, pomiar przemieszczeń.

 

Damian Bęben, Wojciech Anigacz: Most Lupu w Szanghaju – przykład nowoczesnego budownictwa mostowego. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 10, 2014,
s.344–3 s. okł.

Przedstawiono opis konstrukcji stalowego mostu łukowego w Szanghaju nad rzeką
Huangpu. Jest to drugi pod względem rozpiętości przęsła stalowy most łukowy na świecie. Opisano sposób budowy oraz montażu łuku mostu i dźwigarów pomostu. Podano także sposób rozwiązania posadowienia z uwagi na trudne warunki gruntowe.

Słowa kluczowe: Most Lupu, stalowy most łukowy, konstrukcja wsporcza, budowa.