nr 9/2014 r.

Nr 9/2014 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI 9/2014

PIOTR BURNOS: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 3: Czujniki nacisku stosowane w systemach Weigh In Motion (WIM) .....................................................................     275

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2013 roku     280

KAROL BRZEZIŃSKI, ARTUR ZBICIAK: Wpływ historii obciążenia na trwałość zmęczeniową gruntów związanych cementem ......................................................................288

SŁAWOMIR KARAŚ: Przyczynek do dyskusji nad Eurokodami ................................     293

DARIUSZ SYBILSKI,WOJCIECH BAŃKOWSKI, RENATA HORODECKA, KRZYSZTOF MIRSKI, PAWEŁ CZAJKOWSKI: Laboratoryjna ocena przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w mieszance AC WMS – część 2 – Badania mieszanek ............................     300

KRZYSZTOF GRADKOWSKI: Planarne zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych .....     306

Z DZIAŁALNOŚCI SITK: Konkurs „Budowa roku 2013 obiektu komunikacyjnego podkarpacia (drogi, mosty, koleje, lotniska)” (oprac. Katarzyna Noworól)                 3 s. ok.

STRESZCZENIA 9/2014

 

PIOTR BURNOS: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 3: Czujniki nacisku stosowane w systemach Weigh In Motion (WIM). „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 9, 2014, s. 275–279

Newralgicznym elementem każdego systemu ważenia dynamicznego pojazdów są zainstalowane w nawierzchni jezdni czujniki nacisku. Od ich właściwości metrologicznych zależą właściwości całego systemu. W trzeciej części artykułu omówiono najczęściej stosowane czujniki nacisku osi. Przedstawiono budowę, zasadę działania i właściwości metrologiczne czujników kwarcowych, pojemnościowych, polimerowych, płytowych i światłowodowych. W sposób syntetyczny zestawiono ich cechy, a w końcowej części artykułu koszty związane z budową i eksploatacją stanowiska ważącego.

Słowa kluczowe: ważenie pojazdów w ruchu, systemy WIM, czujniki nacisku osi.

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2013 roku. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 9, 2014, s. 280–287

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany na podstawie m.in. pomiarów cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych i ugięć. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów z 2013 roku jest następująca: klasa A i B – 66,1%, klasa C –21,4%, klasa D –12,5%.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, ocena.

 

KAROL BRZEZIŃSKI, ARTUR ZBICIAK: Wpływ historii obciążenia na trwałość zmęczeniową gruntów związanych cementem. „Drogownictwo”, rok LXIX,
nr 9, 2014, s. 288–293

Przedmiotem artykułu jest propozycja metody oceny wpływu historii obciążenia na trwałość zmęczeniową gruntów związanych cementem. Skupiono uwagę na matematycznym opisie metody. Wykorzystano wyniki badań doświadczalnych dostępne w literaturze. Posłużono się w pracy uogólnieniem pojęcia jednostkowej szkody zmęczeniowej, co pozwoliło na sformułowanie prostej w opisie i zastosowaniu hipotezy zmęczeniowej, uzależniającej trwałość zmęczeniową od historii obciążenia

Słowa kluczowe: drogi, podbudowy związane cementem, trwałość zmęczeniowa, hipotezy.

 

SŁAWOMIR KARAŚ: Przyczynek do dyskusji nad Eurokodami. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 9, 2014, s. 293–299

W związku z planowaną ponowną redakcją Eurokodów przeprowadzono krytyczną analizę niektórych treści dotyczących projektowania obiektów mostowych. Do analizy wykorzystano kryteria wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji. Uwzględniono także przydatność użytkową norm dla projektantów.

Słowa kluczowe: Eurokody, normy projektowania mostów.

 

DARIUSZ SYBILSKI,WOJCIECH BAŃKOWSKI, RENATA HORODECKA, KRZYSZTOF MIRSKI, PAWEŁ CZAJKOWSKI: Laboratoryjna ocena przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w mieszance AC WMS – część 2 – Badania mieszanek. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 9, 2014, s. 300–306

W publikacji przedstawiono drugą część badań laboratoryjnych nad oceną przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności, tym razem w zakresie badań mieszanek mineralno-asfaltowych. Zaplanowano badania mieszanki ACWMS 16 z dwoma asfaltami: 25/55-60 CR i 25/55-60. Program pracy obejmował badania podstawowych właściwości oraz dodatkowe cechy z uwzględnieniem wpływu starzenia krótkoterminowego STOA i długoterminowego LTOA

Słowa kluczowe: polimeroasfalt, asfalt modyfikowany polimerem, polimeroasfalt z dodatkiem gumy, miał gumowy, granulat gumowy, metoda terminalowa, beton asfaltowy o wysokim module sztywności, recykling.

 

KRZYSZTOF GRADKOWSKI: Planarne zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 9, 2014, s. 306–308

Artykuł przedstawia podstawowe mechanizmy wywołujące efekt wzmocnienia warstw gruntu zbrojonego geosyntetykami, a w szczególności geotekstyliami. Uzasadnia skuteczność wzmocnienia planarnego zbrojenia nośnych układów warstw gruntowych występujących w podłożach nawierzchni drogowych. Efekty wzmocnienia są specyfikowane na podstawie obserwacji i wyników pomiarów oraz obliczeń analitycznych podawanych w wielu publikacjach różnych ośrodków badawczych. W artykule są przedstawione również propozycje technicznego wykonywania planarnie zbrojonych gruntowych podłoży nawierzchni dróg samochodowych

Słowa kluczowe: podłoża gruntowe nawierzchni, geosyntetyki, zbrojenie planarne.