nr 7-8/2014 r.

Nr 7-8/2014 do ściągnięcia (.zip)

Spis treści 7-8/2014

CEZARY SZYDŁOWSKI, JÓZEF JUDYCKI: Badania parametrów mechaniki pękania betonów asfaltowych konwencjonalnych i o wysokim module sztywności ...................219

DARIUSZ SYBILSKI, WOJCIECH BAŃKOWSKI, RENATA HORODECKA, MARCIN GAJEWSKI, PAWEŁ CZAJKOWSKI, AGNIESZKA KĘDZIERSKA: Laboratoryjna ocena przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w mieszance AC WMS – część 1 – Badania asfaltów .................................................................................226

KAZIMIERZ JAMROZ, WOJCIECH KUSTRA, STANISŁAW GACA: Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego   ....................................................................................................................................233

PIOTR BURNOS: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 2: Rodzaje i charakterystyka systemów Weigh In Motion ............................................................240

ŁUKASZ MALINOWSKI: Budowa drogi powiatowej nr 3396D jako regionalny czynnik rozwojowy     ........................................................................................................................................245

TOMASZ PIETROWICZ: Określenie doboru dysz i ich rozmieszczenia według obliczeń numerycznych w myjce ciśnieniowej ...................................................................252

ANDRZEJ NIEMIERKO: 10-lecie Konkursów Fotograficznych Związku Mostowców RP.................254

ANDRZEJ KULICZKOWSKI, MICHAŁ FUJAWA: Tunelowanie o przekroju prostokątnym      .........................................................................................................................................258

MAREK MISTEWICZ: Wspomnienia z odbudowy mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie odnalezione pod Nowym Jorkiem ........................................................................266

KRZYSZTOF KAPERCZAK, GRAŻYNA CZARNOWSKA: Pochylnia i … rury .............................270

Sprawozdanie Z XIV Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa Gliwice – Szczyrk, 8-9 maja 2014 r. (oprac. Tadeusz Suwara) .....................................................272

 

Streszczenia nr 7-8/2014

 

CEZARY SZYDŁOWSKI, JÓZEF JUDYCKI: Badania parametrów mechaniki pękania betonów asfaltowych konwencjonalnych i o wysokim module sztywności. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 219–225

W artykule przedstawiono przegląd literatury oraz podstawy teoretyczne wyznaczania krytycznej wartości współczynnika intensywności naprężeń KIC, oraz całki JC, charakteryzującej krytyczną prędkość uwalniania energii. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych parametrów mechaniki pękania betonów asfaltowych konwencjonalnych i o wysokim module sztywności. Na podstawie otrzymanych wyników dokonano próby oceny badanych mieszanek pod kątem odporności na pękanie.

Słowa kluczowe: mechanika pękania warstw asfaltowych, współczynnik intensywności naprężeń KI, całka J, konwencjonalny beton asfaltowy, beton asfaltowy o wysokim module sztywności, odporność na pękanie KIC

 

DARIUSZ SYBILSKI, WOJCIECH BAŃKOWSKI, RENATA HORODECKA, MARCIN GAJEWSKI, PAWEŁ CZAJKOWSKI, AGNIESZKA KĘDZIERSKA: Laboratoryjna ocena przydatności polimeroasfaltu z dodatkiem gumy do zastosowania w mieszance AC WMS – część 1 – Badania asfaltów. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 226–232

Wykorzystanie materiałów z recyklingu opon samochodowych w nawierzchni drogowych jest przedmiotem badań naukowych od wielu lat. W rafinerii LOTOS Asfalt opracowano  nowy typ polimeroasfaltu z dodatkiem granulatu gumowego. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki prac badawczych prowadzonych w IBDiM. Celem było przeprowadzenie ocenę laboratoryjnej lepiszcza 25/55-60 CR i oceny możliwości jego zastosowania do betonu asfaltowego o wysokim module (ACWMS). Artykuł podzielony na dwie części przedstawiona ocenę laboratoryjną przydatności asfaltu 25/55-60 CR do zastosowania w betonie asfaltowym o wysokim module sztywności ACWMS. W części I przedstawiono badania lepiszczy, podczas gdy druga część dotyczy mieszanek ACWMS.

Słowa kluczowe: Polimeroasfalt, asfalt modyfikowany polimerem, polimeroasfalt z dodatkiem gumy, miał gumowy, granulat gumowy, metoda terminalowa, beton asfaltowy o wysokim module sztywności, recykling.

 

KAZIMIERZ JAMROZ, WOJCIECH KUSTRA, STANISŁAW GACA: Koncepcja systemu automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 233–239

Istotnym czynnikiem wpływającym na powstanie zdarzeń niebezpiecznych (kolizji i wypadków) na drogach są niebezpieczne zachowania kierowców. Szczególnie niebezpiecznymi zachowaniami, wpływającymi na aktywizację poważnych wypadków (wypadków z ofiarami śmiertelnymi lub ciężko rannymi) są: jazda z prędkością niedozwoloną, wjazd pojazdu na skrzyżowanie przy czerwonym sygnale, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wymuszenie pierwszeństwa wobec pieszych, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, niestosowanie zabezpieczeń w pojazdach (kasków, pasów bezpieczeństwa), używanie telefonów komórkowych przez kierowcę podczas jazdy itp. W celu istotnego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych konieczne jest podejmowanie skutecznych i efektywnych działań kształtujących bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Do jednych z najlepszych praktyk należą systemy automatycznego nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego.

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję automatycznego nadzoru nad dwoma wybranymi niebezpiecznymi zachowaniami uczestnikami ruchu drogowego: jazda z niebezpieczna prędkością i wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym sygnale.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ruchu drogowego, drogi krajowe, niebezpieczne zachowania, automatyczny nadzór.

 

PIOTR BURNOS: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 2: Rodzaje i charakterystyka systemów Weigh In Motion. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 240–245

Tematami przewodnimi serii artykułów są: oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię jezdni, systemy ważące pojazdy samochodowe w ruchu (WIM), oraz aspekty techniczne związane procesem dynamicznego ważenia pojazdów.  Druga część artykułu zawiera podział i charakterystykę najczęściej stosowanych systemów ważących: wolno-przejazdowych (LS-WIM), szybko-przejazdowych (HS-WIM) oraz wieloczujnikowych (MS-WIM). Omówiono w niej cechy ww. systemów w kontekście zdolności do ograniczania wpływu składowej dynamicznej nacisku osi na dokładność wyników ważenia.

Słowa kluczowe: ważenie pojazdów w ruchu, systemy WIM, pojazdy przeciążone.

 

ŁUKASZ MALINOWSKI: Budowa drogi powiatowej nr 3396D jako regionalny czynnik rozwojowy. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 245–251

W artykule omówiony został proces budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy. Przedstawiono stopień realizacji, jej znaczenie dla rozwoju gospodarki i funkcjonalności miasta. W podsumowaniu pokazano również pozytywne efekty w postaci poprawy ochrony środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe: droga, obwodnica, Świdnica,  powiat, rozwój, budowa.

 

TOMASZ PIETROWICZ: Określenie doboru dysz i ich rozmieszczenia według obliczeń numerycznych w myjce ciśnieniowej. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 252–254

Artykuł opisuje badania przeprowadzone w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej nad strukturą przepływu strugi w dyszach myjki ciśnieniowej. Miały one na celu określenie optymalnych parametrów technicznych dysz oraz ich wzajemnego oddziaływania w przypadku pracy w  układzie wielodyszowym. W trakcie badań wykorzystano m.in. zalety modelowanie matematycznego.

Słowa kluczowe: dobór dysz, obliczenia numeryczne.

 

ANDRZEJ KULICZKOWSKI, MICHAŁ FUJAWA: Tunelowanie o przekroju prostokątnym. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 258–265

Przedstawiono metody budowy tuneli o przekroju prostokątnym. Skoncentrowano się na metodach bezwykopowych z uwagi na nieutrudnianie ruchu ulicznego. Przeanalizowano wybrane przykłady urządzeń tarczowych o przekrojach prostokątnych (wraz z kwadratowymi), a także zbliżonych do prostokątnych oraz zaprezentowano przykładowe realizacje tuneli z wykorzystaniem opisanych urządzeń.

Słowa kluczowe: tunele, budowa, przekrój prostokątny.

 

MAREK MISTEWICZ: Wspomnienia z odbudowy mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie odnalezione pod Nowym Jorkiem. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 266–269

Opisano wspomnienia i zdjęcia z lat 1946-1947 dotyczące historii mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie. Ich autorem jest inżynier, który kierował odbudową mostu ze zniszczeń wojennych, a wiosną 1947 r. uczestniczył w jego obronie przed pochodem lodów. Wspomnienia są przechowywane w Stanach Zjednoczonych A.P. przez syna nieżyjącego ich autora. W 1999 r. syn wysłał list oferujący ich udostępnienie. Odnalezienie po 14 latach listu i jego nadawcy umożliwiło opublikowanie fragmentów wspomnień i wzbogacenie wiedzy o powojennej historii mostu.

Słowa kluczowe: most przez Wisłę, Wyszogród, odbudowa mostu, wspomnienia mostowe.

 

KRZYSZTOF KAPERCZAK, GRAŻYNA CZARNOWSKA: Pochylnia i … rury. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 7-8, 2014, s. 270–272

Artykuł niniejszy poświęcony jest problemowi dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych – miejscowego dostosowania wejścia na kładkę nad torami kolejowymi. Na przykładzie remontu fragmentu chodnika pokazuje proces wyboru wariantu lokalizacji pochylni łączącej chodnik i kładkę.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, dostępność; niepełnosprawni.