nr 6/2014 r.

Nr 6/2014 do ściągnięcia (.zip)

Spis treści 6-2014

STANISŁAW SZPINEK: Badania równości nawierzchni lotniskowych ...................................183

PIOTR BURNOS: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 1: Oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię ....................................................................................192

ANDRZEJ JAROMINIAK: Iniekcja pod stopy wielkośrednicowyh pali wierconych ........................ 196

Z DZIAŁALNOŚCI SITK: List do Walnego Zjazdu Delegatów SiTK RP (oprac. Andrzej Jarominiak)........206

ANDRZEJ STAŃCZYK: Dwa mosty przez Estuaria we Francji – dwie epoki mostów podwieszonych ...............208

KRZYSZTOF STYPUŁA, ALICJA KOWALSKA-KOCZWARA: Znaczenie inwentaryzacji uszkodzeń budynków w przypadku zmiany źródła drgań komunikacyjnych ...........................................................212

Targi Autostrada-Polska w Kielcach .................................................................215

Streszczenia nr 6/2014

 

STANISŁAW SZPINEK: Badania równości nawierzchni lotniskowych. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 6, 2014, s. 183–191

W artykule przedstawiono wybrane wyniki z badań podłużnych profili nierówności nawierzchni, jakie zarejestrowano profilografem laserowym na wybranych drogach i płaszczyznach przeznaczonych do naziemnego ruchu i postoju samolotów na jednym z lotnisk wojskowych. Zasadniczym celem tego eksperymentu było porównanie stosowanych współcześnie w odniesieniu do nawierzchni lotnisk i sieci dróg publicznych trzech różnych metod i skal oceny stanu zużycia nawierzchni pod względem równości, który opisuje się za pomocą: wielkości mierzonego prześwitu pod czterometrową łatą (stopień wadliwości, %), wysokości uskoku na krawędziach płyt betonowych (wskaźnik uskoku, mm/m) oraz wpływu profilu nierówności na komfort jazdy pojazdów (wskaźnik IRI, mm/m).

Słowa kluczowe: badania drogowe, nawierzchnie lotniskowe, równość podłużna, wskaźnik IRI.

 

PIOTR BURNOS: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 1: Oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 6, 2014, s. 192–195

Tematami przewodnimi serii artykułów są: oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię dróg, systemy ważące pojazdy samochodowe w ruchu (WIM) oraz aspekty techniczne związane procesem dynamicznego ważenia pojazdów. W pierwszej części artykułu przedstawiono problem niszczącego oddziaływania pojazdów najcięższych na nawierzchnię w świetle monotonicznego wzrostu natężenia ruchu. Wymieniono i scharakteryzowano liczne czynniki potęgujące efekt niszczący. Ponadto opisano działania podejmowane na arenie międzynarodowej w zakresie ochrony infrastruktury drogowej poprzez dynamiczne ważenie pojazdów.

Słowa kluczowe: Ważenie pojazdów w ruchu, systemy WIM, pojazdy przeciążone.

 

ANDRZEJ JAROMINIAK: Iniekcja pod stopy wielkośrednicowych pali wierconych. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 6, 2014, s. 196–205

Poprawne wykonana iniekcja wysokociśnieniowa pod stopę wielkośrednicowego pa-la wierconego znacząco zwiększa i sprawdza jego nośność. Rozpowszechnione w Pol-sce metody iniekcji to uniemożliwiają. Artykuł zawiera krytyczną ocenę tych metod, wynikającą także z doświadczenia autora oraz podaje zasady poprawnej technologii iniekcji, wraz z ich uzasadnieniem.

Słowa kluczowe: mosty, fundamenty, pale, iniekcja.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK: Dwa mosty przez estuaria we Francji – dwie epoki mostów podwieszonych. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 6, 2014, s. 208–211

Ujścia rzek na atlantyckich wybrzeżach Francji podlegają pływom oceanicznym o kilkunastometrowej różnicy wahań poziomu wód, co stwarza duże trudności budowniczym mostów na drogach wzdłuż wybrzeża. Przedstawiono tu dwa mosty podwieszone przez estuaria rzek, pochodzące z różnych epok budowy takich mostów.

Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, historia.

 

KRZYSZTOF STYPUŁA, ALICJA KOWALSKA-KOCZWARA: Znaczenie inwentaryzacji uszkodzeń budynków w przypadku zmiany źródła drgań transportowych. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 6, 2014, s. 212–215

W dobie coraz bardziej rozwijającej się infrastruktury drogowej oraz wzrostu świadomości mieszkańców budynków usytuowanych w pobliżu arterii komunikacyjnych może pojawić się problem szkodliwego oddziaływania drgań generowanych przez pojazdy. W niniejszym artykule podjęto temat inwentaryzacji uszkodzeń budowli jako zabezpieczenia dla inwestora, jak i dla właścicieli budynków znajdujących się w strefie wpływów drgań transportowych. Zwrócono także uwagę na potrzebę przeprowadzenia takiej inwentaryzacji w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, przy udziale ekspertów.

Słowa kluczowe: drgania transportowe, inwentaryzacja uszkodzeń budynków, karta inwentaryzacyjna obiektu budowlanego.