nr 4/2014 r.

Nr 4/2014 do ściągnięcia (.zip)

spis treści 04-2014

MARIAN TRACZ, AGNIESZKA MICHALIK: Powstanie nowej obwodnicy w ocenie kierowców i sektora biznesu ....................111

JAN SZCZERBIŃSKI, MAREK ANTOSZ: Automatyczny system zapobiegania gołoledzi .........117

MICHAŁ WYCZAŁEK, ANDRZEJ POŻARYCKI: Koncepcja urządzenia do mobilnej inwentaryzacji uszkodzeń nawierzchni jezdni i urządzeń odwodnienia ...............................124

MAREK MISTEWICZ: Most przez Wisłę w Wyszogrodzie w latach 1939–1942 ...............130

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty nad jeziorem Kunming – ostatnie mosty cesarskich Chin ..................137

Z ŻAŁOBNEJ KARTY: mgr inż. Władysław Nyzio ........................................................141

Z SERWISU GDDKA: Ruszyły przetargi na 57 km autostrady A1 (oprac. Tadeusz Suwara).....143

LIST CZYTELNIKA: Gminy w lepszym świetle ................................................................143

streszczenia 4-2014

 

MARIAN TRACZ, AGNIESZKA MICHALIK: Powstanie nowej obwodnicy w ocenie kierowców i sektora biznesu. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 4, 2014, s. 111–116

Autorzy przedstawiają problemy wykonywania badań ankietowych, których wyniki mogą być pomocnym narzędziem w planowaniu przyszłej obwodnicy przez władze samorządowe i administrację drogową. Ich celem jest poznanie opinii wybranych grup odbiorców inwestycji. Wcześniej należy zidentyfikować tych odbiorców, czyli grupy celowe i właściwie skonstruować ankiety. W przypadku budowy obwodnicy grupami tymi są: mieszkańcy domów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy oraz wzdłuż starego przebiegu, użytkownicy drogi (kierowcy, przechodnie) oraz właściciele sklepów i firm prowadzący działalność w strefie oddziaływania drogi. We wcześniejszym artykule autorów (Drogownictwo 11/2013) przedstawiono ocenę potrzeby realizacji takich badań w grupie mieszkańców. W tym artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych kierowców i osób z sektora biznesu. Wpływ na ten sektor nie jest zazwyczaj uwzględniany w analizach ekonomicznych dotyczących małych miast.

Słowa kluczowe:droga, obwodnica, badania socjologiczne, skutki społeczno-ekonomiczne.

 

JAN SZCZERBIŃSKI, MAREK ANTOSZ: Automatyczny system zapobiegania gołoledzi. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 4, 2014, s. 117–123

W artykule przedstawiono zasady działania systemu FAST (ang. Fixed Automated Spray Technology) służącego do automatycznego zapobiegania powstawaniu oblodzenia na newralgicznych odcinkach dróg takich jak mosty, tunele, podjazdy etc., poprzez spryskanie nawierzchni środkiem odladzającym. Autorzy opisali techniczną stronę działania tego typu systemów, ze szczególnym naciskiem na różnorodność docelowych rozwiązań i miejsca ich stosowania. Ponadto przybliżono walory ekonomiczne i ekologiczne stosowania systemów FAST oraz ich funkcjonalność i wpływ na bezpieczeństwo. Odniesiono się także do rozwiązań alternatywnych oraz do praktyki stosowania tych systemów w Polsce. W związku z niewielką znajomością zagadnienia w Polsce, autorzy podjęli uzasadnioną próbę przybliżenia przedmiotowych rozwiązań i wskazali na wytyczne i inne źródła standaryzacyjne mogące pełnić funkcję rekomendacyjną.

Słowa kluczowe:zimowe utrzymanie dróg, FAST ( stacjonarny system zapobiegania gołoledzi), most, tunel, meteorologia drogowa.

 

MICHAŁ WYCZAŁEK, ANDRZEJ POŻARYCKI: Koncepcja urządzenia do mobilnej inwentaryzacji uszkodzeń nawierzchni jezdni i urządzeń odwodnienia. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 4, 2014, s. 124–129

Rodzaj uszkodzeń nawierzchni jezdni i urządzeń drogowych w połączeniu z wizualną inwentaryzacją to najbardziej bezpośredni wskaźnik, zarówno samych uszkodzeń, jak i ich genezy. Mimo to, w wielu przypadkach zaawansowane technicznie rozwiązania do inwentaryzacji uszkodzeń są trudno dostępne dla mniej zamożnych zarządców dróg, wykonawców czy zespołów biur projektowych. W artykule przedstawiono koncepcję i testy urządzenia typu tablet, które z powodzeniem może wypełnić tę lukę. Kierując się wynikami konfrontacji wizualnej inwentaryzacji i testów porównawczych stwierdzono, że parametry dostępnych na rynku urządzeń typu tablet mogą być wykorzystane do wsparcia profesjonalnych analiz uszkodzeń nawierzchni.

Słowa kluczowe: urządzenia mobilne, inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni, inwentaryzacja wizualna, rzeczywistość rozszerzona.

 

MAREK MISTEWICZ: Most przez Wisłę w Wyszogrodzie w latach 1939–1942. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 4, 2014, s. 130–136

Na podstawie wzmianek w literaturze i dawnych fotografii opisano historię zburzenia mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie podczas II wojny światowej w 1939 r. Most zbudowany w 1916 r. dla armii niemieckiej był utrzymywany przez 20-lecie międzywojenne. Świadkami zniszczenia mostu byli m.in. pilot lekkiego bombowca PZL-23 „Karaś” i załoga ścigacza rzecznego KU-30. Wydobycie konstrukcji stalowej mostu z koryta Wisły opisano na podstawie fotografii wykonanych przez żołnierzy niemieckich oraz historii holownika „Lubecki” użytego przez Niemców do wywozu wraków mostu.

Słowa kluczowe: mosty historyczne, Wyszogród, dawne fotografie, druga wojna światowa.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty nad jeziorem Kunming – ostatnie mosty cesarskich Chin. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 4, 2014, s. 137–140

Mosty nad jeziorem Kunnang zachowują obraz tradycyjnych form budownictwa mostowego w Chinach przed wiekami. Największym jest most Siedemnastu Łuków łączący brzeg jeziora z wyspą wykonany z marmuru i ozdobiony pięciuset  kamiennymi rzeźbami zwierząt. Inne mosty znacznie krótsze mają wyniesione niwelety i również są bogato zdobione.

Słowa kluczowe: mosty, Chiny, architektura, historia.