Streszczenia (Abstract) do numeru 10/2012 r.

Nr 10/2012 do ściągnięcia (.zip) 

ŁUKASZ MEJŁUN, JÓZEF JUDYCKI

Analiza konstrukcji nawierzchni asfaltowych oparta o teorię lepkosprężystości.

Przedmiotem artykułu jest analiza przykładowej konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej w oparciu o liniową teorię lepkosprężystości. Do symulacji pracy warstw asfaltowych wykorzystano model Burgersa, a obliczenia wykonano przy użyciu programu VEROAD (Visco Elastic Road Analysis Delft). Autor poddaje analizie odkształcenia na spodzie warstw asfaltowych oraz ich deformacje odwracalne i trwałe, a także bada wpływ temperatury.

Słowa kluczowe: analiza, nawierzchnia podatna, lepkosprężystość, model Burgersa, VEROAD.

Analysis of asphalt pavement structure based on the theory of elasticity.

This paper presents the analysis of a sample flexible pavement construction based on the linear theory of viscoelasticity. Author used Burgers model to simulate asphalt layers. The calculations were made using VEROAD program (Visco Elastic Road Analysis Delft). Author analyzes reversible deformations of the bottom asphalt layers and permanent kind of strains and displacements, and also investigates the influences of temperature.

Keywords: flexible pavement, viscoelastisity, Burgers model, VEROAD

JAN KRÓL, KAROLINA MATRASZEK

Właściwości wysokotemperaturowe lepiszczy asfaltowych w badaniu cyklicznego pełzania z odprężeniem (MSCR).

W artykule opisano metodę pomiaru właściwości wysokotemperaturowych asfaltów stosowaną do oceny rodzaju funkcjonalnego (PG) lepiszczy wg Superpave. Przedstawiono wyniki badań asfaltu drogowego i asfaltów modyfikowanych poddanych badaniu cyklicznego pełzania z odprężeniem (MSCR). Przeanalizowano wyniki badań, wskazując możliwości zastosowania oceny sprężystości oraz podatności lepiszcza do określania obecności modyfikatora typu elastomerowego w asfaltach modyfikowanych polimerami.

Słowa kluczowe: asfalt, cykliczne pełzanie, właściwości reologiczne.

Bitumen high temperature properties characterised by multiple stress creep recovery test (MSCR).

Method for characterised high temperature properties of bituminous binder apply for Superpave PG grade are described. Bituminous binder and polymer modified bitumen were tested by multiple stress creep recovery procedure (MSCR). Results of recovery and non-recoverable creep compliance were analysed in aspect to check sufficient modifier content.

Keywords: bitumen, multiple creep, rheological properties.

STANISŁAW SZPINEK

Statystyczna metoda rozpoznawania odcinków jednorodnych. Część I. Założenia teoretyczne.

W artykule przedstawiono założenia teoretyczne, ważniejsze terminy, model matematyczny i procedury badawcze, jakie zastosowano w statystycznej analizie zbiorów danych drogowych opisujących w równoodległych punktach stan techniczny nawierzchni jezdni. Istota problemu polega na tym, by przy zastosowaniu testu autokorelacyjnego von Neumanna wykryć i oddzielić od siebie składowe efektów stałych i losowych. Przedstawiona metoda rozpoznawania jednorodnych zbiorów obserwacji może być wykorzystana w systemowym zarządzaniu siecią dróg.

Słowa kluczowe: diagnostyka nawierzchni, równość podłużna, analiza statystyczna.

A statistical method for detection of homogeneous segments. Part I. Theoretical assumptions.

The article presents the theoretical assumptions, the most important terms, a mathematical model and the test procedures used in the statistical analysis of road data collections describing the technical state of equidistant points on the road surface. The essence of the problem consists in using the von Neumann autocorrelation test to detect and to separate the components of fixed and random effects. The presented method for detection of homogeneous collections of observations can be used in road network management system.

Keywords: surface diagnostics, longitudinal equality, statistical analysis.

MARZENA NOWAKOWSKA

Analiza typologiczna wypadków drogowych z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej Kohonena.

W artykule zaprezentowano wyodrębnienie wzorców wypadków drogowych na podstawie cech drogi i jej otoczenia w miejscu zdarzenia oraz cech zagrożenia wyrażonych przez zachowanie sprawcy, rodzaj zdarzenia oraz status wypadku. Analizowane dane poddano wielowymiarowej segmentacji wykorzystując metodę silnie skorelowaną z techniką komputerową jaką jest sztuczna sieć neuronowa bez nauczyciela – mapa Kohonena w wersji uczenia sekwencyjnego. Analiza typologiczna wypadków z udziałem jednego pojazdu wskazuje na istnienie wyraźnie wyodrębnionych wzorców wypadkowych. Najważniejszym atrybutem mającym znaczenie w procesie wyodrębniania tych wzorców jest status wypadku (cecha zagrożenia).

Słowa kluczowe: wypadki drogowe, cechy drogi, cechy zagrożenia, grupowanie pojęciowe, mapy Kohonena, profilowanie wypadków drogowych.

Typological analysis of road crashes using the Kohonen artificial neural network.

The objective of the paper is the identification of accident patterns. The patterns are defined on the basis of both road characteristics in the accident location and traffic safety threat features that describe the roadway hazard, i.e. driver's behaviour, accident type, and accident severity.

The analysed data were subject to multivariate segmentation by means of a method that is strongly connected with computer techniques, This is unsupervised artificial neural network – the Kohonen map in the version of sequential learning. The single-vehicle road accident typology analysis made it possible to identify distinct accident patterns. The analysis indicates that accident severity plays the most important role in the road accident profiling tasks.
Keywords: traffic accidents, road characteristics, threat features, conceptual grouping, Kohonen maps, road accident profiling.

TOMASZ WĄGROWSKI

Kapliczki i krzyże przydrożne widziane kątem oka.

Kapliczki i krzyże przydrożne są istotnymi elementami w kulturowym krajobrazie Polski. Są efektem ludowej twórczości, wykonane z drewna, kamienia lub metalu. Kapliczki i krzyże z ciekawymi inskrypcjami poświęcone są patronom, najczęściej świętym. Czasem związane są z historią i martyrologią.

Słowa kluczowe: rogi, kapliczki i krzyże, ludowa twórczość.

Roadside shrines and crosses looked at eye corner.

Roadside shrines and crosses are significant part of cultural landscape of Poland. They are effect of people's creativity, and made of timber, stone or iron. Roadside shrines and crosses with interesting inscriptions are devoted to patrons, mostly saints. Some of them are connected with history or martyrdom.

Keywords: roads, shrines and crosses, people's creativity.

MAREK MISTEWICZ

Pierwsza mapa drogowa Polski. „Drogownictwo", rok LXVII, nr 10, 2012, s. 345–3 s. okładki.

Podczas potopu szwedzkiego, jak nazwano wojnę w latach 1655–1658, została opracowana pierwsza mapa Polski pokazująca sieć drogową. Pierwszy szkic w ołówku i kolejny rysunek mapy w tuszu wykonał Szwed, Eryk Jöhnson Dahlbergh, dla potrzeb wojskowych. Mapę pokazującą najważniejsze drogi w obszarze zlewni Wisły włączono do księgi o dokonaniach króla Karola X Gustawa opublikowanej w Norymberdze przez Samuela von Pufendorfa w 1696 r.
Słowa kluczowe: mapy XVII-wieczne, mapa drogowa Polski.

The first road map of Poland.

During the Swedish Flood, how the war 1655–1658 was called, the first map of Poland showing road network was worked out. The first pencil sketch and then ink drawing were done for military needs by Swedish officer Eric Jöhnson Dahlbergh. Map showing the most important roads in Vistula basin area was included to the book on achievements of king Charles X Gustav and published in 1696 by Sir Samuel Pufendorf in Nuremberg.

Keywords: 17th century maps, road map of Poland.