nr 3/2014 r.

Nr 4/2014 do ściągnięcia (.zip)

spis treści 3-2014

JANUSZ CHODUR, MARIAN TRACZ: Specyfika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych poza terenem zabudowy ........................................................75

SYLWIA GOŁOSZ, JOANNA BZÓWKA: Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym ......................................................83

ANDRZEJ DUSZYŃSKI, WIKTOR JASIŃSKI, ANETA PRYGA-SZULC: Badanie wytrzymałości na ściskanie wybranych krajowych i zagranicznych surowców skalnych używanych do produkcji wyrobów galanterii drogowej ...................88

WOJCIECH SZPAKOWSKI: Przepustowość przepustu niezatopionego ..........................92

Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński, Leszek Kornalewski: Pomiar widoczności oznakowań poziomych dróg reflektometrem mobilnym.............................................96

MAREK MISTEWICZ: Przedwojenne dzieje mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie..............101

ANDRZEJ ROCH DOBRUCKI: Zmiany prawne wprowadzone podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji do „ustawy deregulacyjnej” pociągające za sobą negatywne skutki prawne i społeczne  ..........106

 

streszczenia 3-2014

 

JANUSZ CHODUR, MARIAN TRACZ: Specyfika skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zlokalizowanych poza terenem zabudowy. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 3, 2014, s. 75–82

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zlokalizowane poza terenem zabudowy mają wiele wyróżniających je cech zarówno w zakresie geometrii, organizacji ruchu, jak i sterowania. Jest to konsekwencją wyższych dopuszczalnych prędkości, specyficznych charakterystyk ruchu, a także zagospodarowania otoczenia. Badania identyfikacyjne umożliwiły wyspecyfikowanie zbioru cech charakterystycznych dla takich skrzyżowań. Wskazano potrzebę podjęcia prac umożliwiających aktualizację i uzupełnienie obecnych wytycznych projektowania skrzyżowań i rozporządzeń dotyczących sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

Słowa kluczowe:drogi, skrzyżowania, sygnalizacja świetlna, teren niezabudowany.

 

SYLWIA GOŁOSZ, JOANNA BZÓWKA: Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 3, 2014, s. 83–87

W artykule przedstawiono analizę zjawisk związanych ze współpracą wybranych rodzajów kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym pod nowobudowanym nasypem kolejowym. Jako metodę badawczą wybrano analizę numeryczną a do jej wykonania użyto programu Z_Soil 2011 Student v11.07. Prezentowane w pracy wyniki pozwoliły wyciągnąć wnioski ogólne dotyczące oceny analizowanych technik iniekcyjnych.

Słowa kluczowe:podłoże gruntowe, wzmocnienie kolumnami, techniki iniekcyjne.

 

ANDRZEJ DUSZYŃSKI, WIKTOR JASIŃSKI, ANETA PRYGA-SZULC: Badanie wytrzymałości na ściskanie wybranych krajowych i zagranicznych surowców skalnych używanych do produkcji wyrobów galanterii drogowej. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 3, 2014, s. 88–91

W artykule przedstawiono porównanie wyników badań wytrzymałości na ściskanie próbek surowców skalnych wyciętych z wyrobów galanterii drogowej (kostki, krawężniki i płyty) pochodzących z Polski i importowanych z Chin, Skandynawii, Ukrainy i Brazylii. Podjęcie niniejszego tematu wynika z rosnącego w ostatnich latach importu surowców skalnych i gotowych wyrobów.

Słowa kluczowe: surowce skalne, granitoidy, wytrzymałość na ściskanie.

 

WOJCIECH SZPAKOWSKI: Przepustowość przepustu niezatopionego. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 3, 2014, s. 92–96

Podczas przepływu w warunkach niezatopionego wlotu i wylotu w przewodzie przepustu woda tworzyć będzie swobodne zwierciadło. Przepływ bezciśnieniowy w przewodzie przepustu może wystąpić również w warunkach zatopionego wlotu. W pracy porównano wyniki obliczeń przepustowości całego przepustu i samego przewodu o przekroju kołowym i kwadratowym. W warunkach spokojnego ruchu wody, przy braku spiętrzenia na wylocie, o przepustowości obiektu decyduje konstrukcja jego przewodu. W przypadku ruchu rwącego wydatek przepustu zależy od hydraulicznych warunków na jego wlocie.

Słowa kluczowe: hydraulika przepustów, przepustowość przepustu.

 

Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński, Leszek Kornalewski: Pomiar widoczności oznakowań poziomych dróg reflektometrem mobilnym. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 3, 2014, s. 96–101

Widoczność oznakowania poziomego dróg mierzona jest ręcznym lub mobilnym reflektometrem. Instytut Badawczy Dróg i Mostów posiada mobilny reflektometr Delta LTL-M przystosowany do instalowania w samochodzie. Sensor reflektometru montowany jest na wysięgniku. Dane pomiarowe mogą być generowane w Google Earth w celu wizualizacji wyników

Słowa kluczowe: drogi, oznakowanie poziome, mierzenie widoczności.

 

MAREK MISTEWICZ: Przedwojenne dzieje mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 3, 2014, s. 101–105

W artykule opisano most przez rzekę Wisłę w Wyszogrodzie, zbudowany w 1916 r. i użytkowany do wybuchu wojny w 1939 r., na podstawie wzmianek w literaturze, dawnych pocztówek i fotografii oraz wiadomości prasowych. Most odegrał rolę w militarnych operacjach pierwszej wojny światowej oraz podczas wojny Polski ze Związkiem Sowieckim w 1920 r. Stalowa konstrukcja na drewnianych podporach doznała poważnych uszkodzeń z powodu pochodu lodów w 1924 r. i powodzi w 1934 r. Omówiono rozwiązania projektowe zastosowane w czasie budowy oraz podczas modernizacji mostu w latach 1925–1928.

Słowa kluczowe: mosty historyczne, mosty tymczasowe, mosty ruchome, Wyszogród.