nr 2/2014 r.

Nr 2/2014 do ściągnięcia (.zip)

spis treści 2-2014

LESZEK RAFALSKI, JADWIGA WILCZEK, CEZARY KRASZEWSKI: Ochrona przeciwmrozowa podłoża gruntowego w nawierzchniach drogowych na przykładzie wybranych krajów .............39

ANDRZEJ POŻARYCKI, TOMASZ GARBOWSKI: Identyfikacja wartości wtórnego modułu odkształcenia na podstawie impulsowych testów dynamicznychw modelu nawierzchni drogowej.............46

ALEKSANDRA DYJAS, JOANNA BZÓWKA: Analizy numeryczne wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasyp kolejowy kolumnami wykonywanymi techniką wgłębnego mieszania ..................52

LESZEK KORNALEWSKI, ZENON SZCZEPANIAK: Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pracach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów /IBDiM/ ..........55

MAREK MISTEWICZ: Wspomnienia o powojennym moście przez Wisłę w Wyszogrodzie..........60

AGATA JAŹDZIK-OSMÓLSKA, ZBIGNIEW RAPCIAK: Wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć dróg powiatowych .....................................................................................................68

DAMIAN BĘBEN, WOJCIECH ANIGACZ: Najciekawsze mosty Nowego Jorku ............72

 

streszczenia 2-2014

 

LESZEK RAFALSKI, JADWIGA WILCZEK, CEZARY KRASZEWSKI: Ochrona przeciwmrozowa nawierzchni drogowych na przykładzie wybranych krajów. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 2, 2014, s. 39–45

W celu zapewnienia nośności i trwałości konstrukcji nawierzchni drogowej w okresie wiosennego rozmarzania, niezbędna jest ochrona przeciwmrozowa podłoża gruntowego.  W niniejszym artykule przeanalizowano przykłady różnych metod ochrony przeciwmrozowej nawierzchni drogowej stosowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Kanadzie. W wielu krajach, tak jak w Polsce, przyjęto zasadę ograniczonej ochrony przeciwmrozowej. Natomiast w niektórych krajach wprowadzono okresowe ograniczenia ruchu pojazdów, dodatkowe opłaty pojazdów ciężkich oraz ciągły monitoring nośności nawierzchni w okresie wiosennym.

Słowa kluczowe:podłoże gruntowe, konstrukcja drogowa, wysadzinowość, nośność, zabezpieczenie przeciwmrozowe.

 

ANDRZEJ POŻARYCKI, TOMASZ GARBOWSKI: Identyfikacja wartości wtórnego modułu odkształcenia na podstawie impulsowych testów dynamicznychw modelu nawierzchni drogowej. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 2, 2014, s. 46–51

W artykule przedstawiono zastosowanie teoretycznego modelu nawierzchni jezdni drogowej do komputerowych symulacji numerycznych badania płytą VSS na podstawie danych otrzymanych z badań ugięciomierzem dynamicznym typu FWD. Zawężając rozważania do analizy wartości wtórnego modułu odkształcenia (Ev2) do półprzestrzeni ograniczonej od góry warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykazano, że poprzez odpowiednie wykorzystanie wyników nieniszczących testów dynamicznych, symulacji testów statycznych oraz teoretyczno-numerycznych modeli nawierzchni jako składników matematycznej procedury odwrotnej, można otrzymać wiarygodne wartości tego parametru. Prezentowany eksperyment pozwala założyć, że proponowane tu procedury identyfikacji, pozwalają obliczyć wartość Ev2 z dokładnością zdeterminowaną pomiarem VSS na odcinku jednorodnym.

Słowa kluczowe:moduły odkształcenia wtórnego, analiza odwrotna, symulacja metody sztywnej płyty.

 

ALEKSANDRA DYJAS, JOANNA BZÓWKA: Analizy numeryczne wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasyp kolejowy kolumnami wykonywanymi techniką wgłębnego mieszania. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 2, 2014, s. 52–54

W artykule przedstawiono wybrane analizy numeryczne przeprowadzone dla podłoża gruntowego wzmocnionego kolumnami wykonanymi techniką wgłębnego mieszania pod nasyp kolejowy. Analizy przeprowadzono w programie Z_Soil dla podłoża bez wzmocnienia oraz dla czterech wariantów wzmocnienia. Dodatkowo modyfikacjom poddano materiał, z którego zbudowany jest nasyp oraz parametry geotechniczne podłoża gruntowego.

Słowa kluczowe: nasyp kolejowy, wzmocnienie podłoża gruntowego, kolumny wykonane w technologii wgłębnego mieszania (kolumny DSM).

 

LESZEK KORNALEWSKI, ZENON SZCZEPANIAK: Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pracach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów /IBDiM/. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 2, 2014, s. 55–59

W artykule przedstawiono pierwszą poważną próbę zdefiniowania i usystematyzowania zastosowań aktywnych pionowych znaków drogowych. Sformułowano wymagania dla lic i tarcz znaków, wymagania dla układu elektrycznego, parametry optyczne punktowych źródeł światła i ich rozmieszczenie. W oparciu o te wymagania w IBDiM opracowano i wydano Zalecenia, w których istotnie ograniczono zakres znaków formalnie dopuszczonych do stosowania. Przedstawiono także krytyczne uwagi odnośnie obecnie stosowanych aktywnych pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Słowa kluczowe: aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymagania do aktywnych pionowych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

MAREK MISTEWICZ: Wspomnienia o powojennym moście przez Wisłę w Wyszogrodzie. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 2, 2014, s. 60–67

Tymczasowy most przez rzekę Wisłę w Wyszogrodzie, odbudowany w 1946 i użytkowany do 1999 roku, opisano na podstawie wzmianek w literaturze, dawnych fotografii, wiadomości prasowych i wspomnień inżynierów zaangażowanych w proces jego utrzymania. Każdej wiosny most na drewnianych podporach był broniony przed pochodem lodów na Wiśle, ale pomimo tego doznał poważnych uszkodzeń w latach 1947, 1954, 1966, 1971, 1987 i po raz ostatni w 1993 roku. Omówiono rozwiązania projektowe zastosowane w wielokrotnych odbudowach i podczas modernizacji mostu w latach 1961–1967.

Słowa kluczowe: mosty historyczne, Wyszogród, dawne fotografie.

 

AGATA JAŹDZIK-OSMÓLSKA, ZBIGNIEW RAPCIAK: Wybrane wskaźniki charakteryzujące sieć dróg powiatowych w województwie małopolskim w latach 2004–2009. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 2, 2014, s. 68–71

Drogi powiatowe są ważnym elementem sieci drogowej w Polsce. W artykule omówiono niektóre wskaźniki charakteryzujące drogi powiatowe w województwie małopolskim. Na podstawie zgromadzonych danych do celów statystycznych, przedstawiono zmiany długości i powierzchni tych dróg w latach 2004–2009 oraz ich zużycie ogółem w 2005 roku.

Słowa kluczowe: droga powiatowa, zużycie sieci drogowej, wskaźniki charakteryzujące drogi.

 

DAMIAN BĘBEN, WOJCIECH ANIGACZ: Najciekawsze mosty Nowego Jorku. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 2, 2014, s. 72–4 strona okładki

Artykuł przedstawia najciekawsze mosty Nowego Jorku. Opisano mosty: Brooklyński, Manhattański, Verezzano-Narrows, Roosevelt Island Bridge, Ed Koch Queensboro i Williamsburg. Podano główne parametry geometryczne tych mostów, jak i historię ich powstania.

Słowa kluczowe: most, przęsło, budowa, projektant.