nr 12/2013 r.

Nr 12/2013 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI 12-2013

 

ANDRZEJ JAROMINIAK: Rozmycia przy mostach i ich monitorowanie – część 1 .....355

LESZEK KORNALEWSKI, JACEK MALASEK, ZENON SZCZEPANIAK: Kategoryzacja pionowych znaków drogowych ..........................................................................361

JÓZEF JUDYCKI: Twardnienie fizyczne asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz jego wpływ na spękania niskotemperaturowe .......................................................................368

ANDRZEJ POŻARYCKI, TOMASZ GARBOWSKI: Automatyzacja inwentaryzacji uszkodzeń powierzchni jezdni z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych .....................................374

ERYK J. LIPIŃSKI: Wykorzystanie ścisłej integracji systemu lokalizacji GPS/GNSS i technologii inercyjnej w pomiarach drogowych ..............................................................................380

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty przez Garonnę w Bordeaux .................................385

 

Streszczenia 12-2013

 

ANDRZEJ JAROMINIAK: Rozmycia przy mostach i ich monitorowanie – część 1. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 12, 2013, s. 355–361

Rozmycia są najczęstszą przyczyną awarii mostów i powinny być monitorowane. Monitorowanie ma obecnie ograniczone możliwości i nie zapobiega awariom. Jest wiele przyrządów do monitorowania , w tym przenośne, stałe i geofizyczne, jak również wiele rodzajów instrumentów pomiarowych od tradycyjnych do satelitarnych. Systemy lokalizacji miejsc pomiarowych mają szeroki wachlarz dokładności.

Słowa kluczowe: mosty, rozmycia, monitorowanie, instrumenty pomiarowe.

 

LESZEK KORNALEWSKI, JACEK MALASEK, ZENON SZCZEPANIAK: Kategoryzacja pionowych znaków drogowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 12, 2013, s. 361–366

Zarządzanie ruchem drogowym, w związku z rozbudowywaniem sieci drogowej, stanowi niezbędny element zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu i efektywnego przemieszczania się pojazdów. Stosowanie znaków o zmiennej treści (zzt) jest nowoczesnym, stale rozwijającym się segmentem zarządzania ruchem drogowym. W artykule omówiono diodowe znaki i tablice o zmiennej treści, w szczególności predefiniowane i swobodnie programowane.

Słowa kluczowe: znaki drogowe, kategoryzacja, bezpieczeństwo.

 

JÓZEF JUDYCKI: Twardnienie fizyczne asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz jego wpływ na spękania niskotemperaturowe. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 12, 2013, s. 368–373

Artykuł przedstawia opis zjawiska twardnienia fizycznego asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz jego prawdopodobne przyczyny. Omawia wpływ tego zjawiska na spękania niskotemperaturowe nawierzchni. Krótko przedstawia badania przeprowadzone w tym zakresie na Politechnice Gdańskiej.

Słowa kluczowe: asfalt, mieszanki, twardnienie, spękania.

 

ANDRZEJ POŻARYCKI, TOMASZ GARBOWSKI: Automatyzacja inwentaryzacji uszkodzeń powierzchni jezdni z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 12, 2013, s. 374–379

Fundamentalną umiejętność tworzenia filarów wiedzy inżynierskiej stanowi zdolność uczenia się i formułowania wniosków w oparciu o zasoby nauki gromadzonej przez wiele lat. Łączenie tego czynnika z nowatorskim podejściem kreowanym przez rozwój technologii skutkuje pewnym i stabilnym rozwiązaniem. W artykule przedstawiono integrację doświadczeń z zakresu systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN) w zakresie wizualnej inwentaryzacji z teorią sztucznych sieci neuronowych (SSN). Łącząc interpretację wyników oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni w oparciu o wizualną inwentaryzację z możliwościami przekształceń obrazu cyfrowego buduje się hybrydowy system, który w sposób automatyczny i obiektywny, dane z fotorejestracji przekształca do jednolitego wskaźnika stanu spękań i stanu powierzchni, klasyfikując stan nawierzchni jezdni według prostych i jednoznacznych do interpretacji kryteriów.

Słowa kluczowe: uszkodzenia nawierzchni, wizualna inwentaryzacja, fotorejestracja uszkodzeń, wzorce uszkodzeń nawierzchni, zbiory treningowe, sztuczne sieci neuronowe.

 

ERYK J. LIPIŃSKI: Wykorzystanie ścisłej integracji systemu lokalizacji GPS/GNSS i technologii inercyjnej w pomiarach drogowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 12, 2013, s. 380–385

W artykule omówiono stosunkowo nowy system pozycjonowania – zestaw inercyjno-satelitarny ścisłej integracji opracowany przez kanadyjską firmę technologiczną NovAtel i funkcjonujący pod nazwą SPAN. System ma charakter hybrydowy i korzysta z synergii dwóch uzupełniających się technologii: satelitarnego pozycjonowania GPS/GNSS oraz nawigacji inercyjnej. Ponadto przedstawiono architekturę systemu oraz wyniki kilku przeprowadzonych prób w trzech polskich miastach. Próby wykazały, że SPAN, w porównaniu do tradycyjnego odbiornika GPS/GNSS, kontynuuje pracę w wysokiej zabudowie, w pobliżu ekranów akustycznych i pod wiaduktami. Umożliwia nawet kontynuowanie pomiarów w tunelach. Ponieważ zebrane dane w większości wypadków nie wymagają edycji ani powtórnego przejazdu, zastosowanie SPAN skraca wykonanie prac pomiarowych.

Słowa kluczowe: drogi, pomiary, systemy lokalizacji, integracja.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty przez Garonnę w Bordeaux. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 12, 2013, s. 385–4 str. okładki

W Bordeaux powstało wiele ciekawych konstrukcji mostów począwszy od mostów drewnianych poprzez kamienne, stalowe aż do nowoczesnych mostów wiszących. Najciekawsze są mosty wybudowane przez rzekę Garonnę, w tym most kolejowy z XIX wieku zbudowany przez Gustawa Eiffela oraz most drogowy z XXI wieku Gustawa Flauberta o wysokości przęsła środkowego 53 m.

Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje, historia.