nr 11/2013 r.

Nr 11/2013 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI 11-2013

MARIAN TRACZ, AGNIESZKA MICHALIK: Badania ocen społecznych efektów budowanych obwodnic na przykładzie Żyrardowa ..........................................................323

ANDRZEJ NIEMIERKO: Mosty w Chinach. Część III. Mosty Szanghaju i okolicy ..........331

Adam Zofka, Dominika Maliszewska, Maciej Maliszewski, Dariusz Sybilski: Wpływ zastosowania maszyn podających mieszankę na jakość nawierzchni asfaltowej ..................339

MARIUSZ JACZEWSKI, ŁUKASZ MEJŁUN: Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym............................................344

EWA GRALLA, SŁAWOMIR KWIECIEŃ: Analiza możliwości zastosowania do budowy nasypów drogowych gruntów niespoistych ulepszonych cementem ................................350

LIST CZYTELNIKA ...................................................................................3 s. okł.

 

STRESZCZENIA 11-2013

 

MARIAN TRACZ, AGNIESZKA MICHALIK: Badania ocen społecznych efektów budowanych obwodnic na przykładzie Żyrardowa. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 11, 2013, s. 323–330

Autorzy zwrócili uwagę na potrzebę oceny realizacji badań socjologicznych efektów inwestycji drogowych jako uzupełnienia procesu konsultacji społecznych, na przykładzie skutków budowy obwodnic małych miejscowości i ich wpływu na lokalną społeczność. Konsultacje społeczne i badania opinii społeczności lokalnych w polskich warunkach są stosunkowo nowymi elementami procesu inwestycyjnego dla wszystkich ich uczestników. Brak aktualnych badań oraz zainteresowania tematem przez socjologów, uzasadnia podjętą przez autorów próbę identyfikacji zagadnienia, oceny jego znaczenia, technik realizacji i znaczenia uzyskiwanych wyników.

Słowa kluczowe: drogi, inwestycje, by-passes, badania socjologiczne, ocena społeczna.

 

ANDRZEJ NIEMIERKO: Mosty w Chinach. Część III. Mosty Szanghaju i okolicy. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 11, 2013, s. 331–338

Mosty jednej z największych chińskich aglomeracji. Most podwieszony Sutong (1088 m) do niedawna największy w świecie. Mosty kamienne w „chińskiej Wenecji” miastach Suzhou i Luzhi. Pierwszy w świecie most podwieszony z ciągłym pomostem zespolonym (Nanpu – 1991 r.). Stalowy most łukowy Lupu (2003 r.) o rozpiętości 550 m – drugi w świecie. Mosty oceaniczne: przez zatokę Hangzhou (prawie 36 km długości) i na archipelag Zhousan (most Jintang – ponad 26 km długości). Drugi największy most wiszący świata Xihoumen z przęsłem 1650 m rozpiętości.

Słowa kluczowe: mosty Szanghaju, kamienne mosty historyczne, mosty oceaniczne.

 

Adam Zofka, Dominika Maliszewska, Maciej Maliszewski, Dariusz Sybilski: Wpływ zastosowania maszyn podających mieszankę na jakość nawierzchni asfaltowej. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 11, 2013, s. 339–344

W artykule przedstawiono zasady działania maszyn typu MTV (ang. Material Transfer Vehicle) podających mma ze środka transportowego do rozkładarki. Przybliżono ogólne zalety ich zastosowania, takie jak zmniejszenie zjawiska segregacji materiałowej i termicznej mieszanki podczas transportu i wbudowywania, łatwiejsze wykonywanie robót asfaltowych w miejscach o ograniczonym dostępie, itd. Pokazano wpływ zastosowania maszyny MTV na cechy techniczne nawierzchni w monitorowanych odcinkach.

Słowa kluczowe: maszyna podająca mieszankę mineralno-asfaltową, jakość nawierzchni asfaltowej, segregacja termiczna, odcinki doświadczalne.

 

MARIUSZ JACZEWSKI, ŁUKASZ MEJŁUN: Wyznaczanie parametrów lepkosprężystego modelu Burgersa mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie badania pod obciążeniem dynamicznym. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 11, 2013, s. 344–348

Metoda wyznaczania parametrów reologicznych lepkosprężystego modelu Burgersa dla mieszanek mineralno-asfaltowych wykorzystująca wyniki badania pełzania pod obciążeniem statycznym bywa często kłopotliwa. Autorzy artykułu przedstawiają, stosowaną przez nich, metodę wyznaczania tych parametrów na podstawie wyników badania próbek pod obciążeniem dynamicznym przy wykorzystaniu programu komputerowego VEROAD. Metoda wykorzystująca wyniki badania dynamicznego nie jest nowym pomysłem. Po raz pierwszy jednak w Polsce, a drugi w Europie do tego celu autorzy wykorzystali aparat AMPT/SPT firmy IPC Global.

Słowa kluczowe: model Burgersa, parametry reologiczne, pełzanie pod obciążeniem dynamicznym, VEROAD, AMPT/SPT.

 

EWA GRALLA, SŁAWOMIR KWIECIEŃ: Analiza możliwości zastosowania do budowy nasypów drogowych gruntów niespoistych ulepszonych cementem. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 11, 2013, s. 350–3 str. okładki

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych gruntu niespoistego ulepszonego (stabilizowanego)  cementem oraz wyniki analiz numerycznych oceny wpływu stabilizacji na stateczność nasypu drogowego w określonych warunkach gruntowych.

Słowa kluczowe: ulepszanie (stabilizacja) gruntu cementem, parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe podłoża, stateczność nasypu drogowego.