Streszczenia (Abstract) do numeru 9/2012 r.

Nr 9/2012 do ściągnięcia (.zip) 

MARCIN GAJEWSKI, DARIUSZ SYBILSKI, WOJCIECH BAŃKOWSKI, ANDRZEJ WRÓBEL, KRZYSZTOF MIRSKI

Ocena odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie zaproponowanego parametru funkcjonalnego lepiszcza. Część 1. Badania lepiszczy.
Deformacje trwałe nawierzchni występujące w podwyższonej temperaturze prowadzą do powstawania kolein. Autorzy zaproponowali własne kryterium odporności na trwałe deformacje – parametr deformacji zdefiniowany jako iloraz odkształceń w powtarzalnym pełzaniu i długotrwałej relaksacji. Analiza odporności na trwałe deformacje mieszanki asfaltowej wykazała poprawność zaproponowanego parametru.
Słowa kluczowe: mieszanki mineralno-asfaltowe, odporność na deformacje, badania.

 

Evaluation of asphalt pavement resistance for deformations on the base of proposed binder functional parameter. Part 1. Binder tests.
Permanent deformations of asphalt pavement in slight temperature lead to ratting. The authors proposed their own criterion of resistance for permanent deformations – deformation parameter defined as a ratio of deformations in repeated creep and long term relaxation. Analysis of resistance for permanent deformations of asphalt mix indicated correctness of proposed parameter.
Keywords: asphalt mix, resistance for deformations, tests.

 

MARIA BOGACKA, HALINA SARLIŃSKA

 

ITSR – wielka loteria.
Po opublikowaniu zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzającego wymagania techniczne dotyczące nawierzchni asfaltowych WT-2 2010 laboratoria badające mieszanki mineralno-asfaltowe zaczęły sygnalizować problemy z uzyskiwaniem przez te mieszanki wymaganych kategorii odporności na wodę (ITSR). W artykule autorki przedstawiają napotykane w praktyce trudności z tym badaniem.
Słowa kluczowe: nawierzchnie asfaltowe, wymagania techniczne WT-2 2010, odporność na wodę, problemy.

 

ITSR – great lottery.
Following publication of instruction by General Director for Public Roads and Motorways introducing technical requirements related to asphalt pavement WT-2 2010 laboratories doing asphalt tests started to signal problems that asphalt mixes did not fulfil required resistance to water (ITRS). The authors present in the paper encountered practical difficulties with these tests.
Keywords: asphalt pavement, technical requirements WT-2 2010, water permeability, problems.

 

MAREK IWAŃSKI

 

Adsorpcja asfaltu przez kruszywo w mieszance mineralno-asfaltowej.
W artykule przedstawiono badania dotyczące adsorpcji asfaltu przez materiał mineralny w betonie asfaltowym, wykonanym z udziałem różnych kruszyw pod względem ich pochodzenia mineralogicznego. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, poddając mieszankę mineralno-asfaltową długotrwałemu procesowi oddziaływania wysokiej temperatury, następnie w czasie procesu technologicznego jej wytwarzania oraz po okresie eksploatacji w nawierzchni. Stwierdzono istotny wpływ kruszywa wapiennego i dolomitowego na ubytek zawartości wyekstrahowanego, rozpuszczalnego asfaltu spowodowanego adsorpcją asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej.
Słowa kluczowe: beton asfaltowy, adsorpcja, asfalt, kruszywo wapienne.

 

The bitumen adsorption by aggregates of the bituminous mixture.
In the article were presented the study of the bitumen adsorption by the mineral mix in the asphalt concrete with was made with different type aggregates in terms of their mineralogical origin. The experiments was carried out in the laboratory where the bituminous mixture was subjected to the short term aging and subsequently the long term aging process. It was found that the dolomite and the limestone aggregate has an influence on the mass of extraction loss, the soluble bitumen caused by the adsorption in bituminous mixture.
Keywords: asphalt concrete, adsorption, bitumen, limestone aggregate.

 

RENATA HORODECKA, WOJCIECH BAŃKOWSKI, KRZYSZTOF MIRSKI

 

Ocena przydatności prototypowego aparatu do badania wodoprzepuszczalności asfaltu porowatego.
Publikacja przedstawia wyniki badań wodoprzepuszczalności serii próbek sporządzonych z 4 mieszanek asfaltu porowatego, wykonanych prototypowym aparatem. Wymagana wysoka wartość wodoprzepuszczalności tej mieszanki gwarantuje dobre odprowadzenie wody oraz dobre właściwości przeciwhałasowe. Uzyskane wyniki potwierdziły poprawność działania urządzenia i przydatność metody.
Słowa kluczowe: wodoprzepuszczalność pionowa i pozioma, asfalt porowaty, redukcja hałasu, odprowadzenie wody.

 

Evaluation of usability of prototype apparatus for water permeability test of sand asphalt.
This publication presents results of an implementation of test method for water permeability for porous asphalt. This is the basic characteristic of this type of bituminous mixture, that guarantees proper water drainage and good noise reduction. Results confirm proper work of the equipment and suitability of the test method.
Keywords: vertical and horizontal water permeability, porous asphalt, noise reduction, water drainage.

 

ANDRZEJ J. KOSICKI

 

Obejście drogowe zapory Hoovera.
Jednym z najciekawszych drogowych projektów amerykańskich ostatnich lat jest obejście zapory Hoovera na granicy stanów Arizona i Nevada w południowo–zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Na szczególną uwagę zasługuje część mostowa projektu, a zwłaszcza przekroczenie kanionu rzeki Colorado mostem łukowym o długości 579 m (1900 ft.) spinającym brzegi kanionu i usytuowanym około 260 m powyżej jego dna. Drogowa część projektu wymagała budowy 6-kilometrowego odcinka autostradowego w trudnym pustynno-górzystym terenie.
Słowa kluczowe: obejście, most łukowy, projekt drogowy.

 

Hoover Dam Bypass.
One of the most interesting American highway projects of the last decade was the construction of the Hoover Dam Bypass. The project, which was located on the border of Arizona and Nevada, required a new crossing of the Colorado River. The new, 579 m long, bridge is a spectacular concrete arch with a composite concrete-steel superstructure. The highway portion project required a construction of a 6,3 km long section of a new freeway in a very dificult mountainous terrain.
Keywords: highway bypass, concrete arch bridge, highway project.