nr 10/2013 r.

Nr 10/2013 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI 10-2013

 

ANDRZEJ NIEMIERKO: Mosty w Chinach. Część II. Mosty na Jangcy od Zhongxian do Jiangyin ....291

EUGENIUSZ ZAWISZA, MARCIN LIS: Wpływ nawodnienia na wytrzymałość na ścinanie odpadów powęglowych i ich mieszanek z popiołami lotnymi ...............................................................................300

Jacek Boratyński, Artur Kostrzewa Piotr Przedpełski: Bmin w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz dokładność oznaczania lepiszcza rozpuszczalnego metodą ekstrakcji.......................................305

STEFAN FIRLEJ, AGNIESZKA WOSZUK: Metoda uwzględniania wartości ugięć poza zakresem nomogramu przy projektowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni..............................................................314

Z SERWISU GDDKIA: Po drodze na weekend – województwo łódzkie ............................................318

STEFAN REWIŃSKI: Nawierzchnia z betonu cementowego z odsłoniętym kruszywem – doświadczenia krajowe. Część 2. Usterki, uszkodzenia i technologia napraw .............................................................................319

 

STRESZCZENIA nr 10-2013

 

ANDRZEJ NIEMIERKO: Mosty w Chinach. Część II. Mosty na Jangcy od Zhongxian do Jiangyin. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 10, 2013, s. 291–299

Mosty nad największą chińską rzeką, widziane głównie z pokładu statku. Wśród nich betonowy most łukowy Wanxian o największej w świecie rozpiętości 420 m, kratowy most łukowy Wushan w systemie CFST rozpiętości 460 m, mosty w Wuhan: ciągły kratowy – pierwszy na Jangcy z 1957 r., Erqi – najdłuższy w świecie podwójny podwieszony 2 × 616 m, Yingwuzhou – podwójny wiszący 2 × 850 m, mosty w Nankinie: imponujący 6-torowy 6 przęsłowy kratowy most kolejowy z 2 przęsłami po 336 m czy położone niżej 3 mosty wiszące o rozpiętości bliskiej 1 500 m, sklasyfikowane w pierwszej 10-tce świata.

Słowa kluczowe: nowe mosty chińskie, mosty na Jangcy, rekordowe konstrukcje.

 

EUGENIUSZ ZAWISZA, MARCIN LIS: Wpływ nawodnienia na wytrzymałość na ścinanie odpadów powęglowych i ich mieszanek z popiołami lotnymi. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 10, 2013, s. 300–304

Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ścinanie odpadów powęglowych z KWK Rydułtowy-Anna, popiołów lotnych z Elektrowni Skawina oraz mieszanek odpadów powęglowych z 10, 20 i 30%(wag.) dodatkiem popiołu. Do badań zastosowano aparat standardowy bezpośredniego ścinania (popiół lotny) oraz aparat średniowymiarowy (odpady powęglowe oraz mieszanki odpadów z popiołem). Badania wykonano na próbkach o wilgotności optymalnej i wskaźniku zagęszczenia Is = 0,95, nawodnionych przed ścinaniem. W analizie wyników uwzględniono wcześniejsze badania na tych samych materiałach lecz nienawodnionych. Stwierdzono, że parametry wytrzymałościowe badanych materiałów były stosunkowo duże, zależne od warunków wodnych, a w przypadku mieszanek również od dodatku popiołu.

Słowa kluczowe: odpady przemysłowe, odpady powęglowe, popioły elektrowniane, właściwości geotechniczne, wytrzymałość na ścinanie.

 

Jacek Boratyński, Artur Kostrzewa, Piotr Przedpełski:
Bmin w mieszankach mineralno-asfaltowych oraz dokładność oznaczania lepiszcza rozpuszczalnego metodą ekstrakcji. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 10, 2013,
s. 305–313

W artykule przedstawiono szczegółową definicję oraz interpretację parametru Bmin charakteryzującego mieszanki mineralno-asfaltowe (mma) pod względem zawartości w nich lepiszcza. Określono wpływ różnych czynników na oznaczenie zawartości lepiszcza w mma wg metody ekstrakcji oraz wynikający z tych czynników przedział niepewności pomiaru.

Słowa kluczowe: mieszanka mineralno-asfaltowa, asfalt, ekstrakcja, badanie typu, niepewność pomiarowa.

 

STEFAN FIRLEJ, AGNIESZKA WOSZUK: Metoda uwzględniania wartości ugięć poza zakresem nomogramu przy projektowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 10, 2013, s. 314–318

Jedną z metod projektowania wzmocnienia nawierzchni jest metoda ugięć. Jak się jednak okazuje sposób ten nie zawsze jest możliwy do zastosowania. W artykule przedstawiono metodę określania grubości nakładki wzmacniającej, na podstawie ugięć, gdy szukana grubość warstwy tłucznia znajduje się poza granicznymi krzywymi na nomogramie.

Słowa kluczowe: nomogram, ugięcie, wzmocnienie.

 

STEFAN REWIŃSKI: Nawierzchnia z betonu cementowego z odsłoniętym kruszywem – doświadczenia krajowe. Część 2. Usterki, uszkodzenia i technologia napraw. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 10, 2013, s. 319–4 str. okładki

W części 2. artykułu omówiono przyczyny wad i usterek, które wystąpiły w trakcie wykonywania nawierzchni z betonu cementowego z odsłoniętym kruszywem na autostradzie A2, a następnie scharakteryzowano przyjętą technologię usuwania tych wad szybko utwardzającymi się zaprawami naprawczymi, a uzyskane efekty zilustrowano zdjęciami. Zastosowana na autostradzie A2 technologia wykonywania nawierzchni z betonu cementowego jest jedną z najnowocześniejszych, ale bardzo trudną do zachowania reżimów technologicznych, o czym świadczą liczne wady i usterki stwierdzone bezpośrednio po wykonaniu nawierzchni. Naprawa wad i usterek szybko utwardzającymi się zaprawami naprawczymi też nie jest łatwa i nie zawsze gwarantuje osiągnięcie założonego celu, o czym świadczy niejednorodny wygląd nawierzchni.

Słowa kluczowe: autostrada A2, nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu cementowego o odsłoniętym kruszywie, usterki wykonania.