nr 7-8/2013 r.

Nr 7-8/2013 do ściągnięcia (.zip)

SPIS TREŚCI 7-8 2013

WOJCIECH RADOMSKI, RADOSŁAW OLESZEK, PRZEMYSŁAW MOSSAKOWSKI: O projektowaniu mostowych konstrukcji kablobetonowych w świetle PN-91/S-10042 i PN-EN 1992-1-1.......199

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku. Część 2. Zmiany stanu technicznego sieci dróg krajowych w latach 2006-2012, wynikające z nich potrzeby finansowe, działania GDDKiA ...................................................................................210

STEFAN REWIŃSKI: Nawierzchnia z betonu cementowego z odsłoniętym kruszywem – doświadczenia krajowe. Część 1 ................................................................................................217

Piotr Zieliński: Badania wpływu wybranych czynników na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych.........................................................................................................224

TOMASZ PAWLIK: Wpływ cech petrograficznych na wybrane parametry fizyczno-mechaniczne kruszyw granitoidowych z Dolnego Śląska wykorzystywanych w budownictwie drogowym .......230

MAGDALENA KUCIŃSKA: Zagęszczanie próbek mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem prasy żyratorowej ......................................................................................236

Andrzej Gruchot, Paweł Sieczka: Wpływ zbrojenia rozproszonego na właściwości geotechniczne popiołu lotnego .................................................................241

Jarosław Michałek: Bezpieczeństwo bierne słupów oświetleniowych ..............249

Doroczne spotkanie Zarządu Krajowego i Rady Prezesów z Członkami Honorowymi oraz gala wręczenia ERNESTÓW za rok 2012 (oprac. Agnieszka Suchorolska)....................................256

Z DZIAŁALNOŚCI SITK: Konkurs na budowę roku Podkarpacie 2012 (oprac. Tadeusz Suwara).....2 s. okł.

 

STRESZCZENIA 7-8 2013

 

WOJCIECH RADOMSKI, RADOSŁAW OLESZEK, PRZEMYSŁAW MOSSAKOWSKI: O projektowaniu mostowych konstrukcji kablobetonowych w świetle PN-91/S-10042 i PN-EN 1992-1-1. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 7-8, 2013, s. 199–209

Przedstawiono możliwości projektowania kablobetonowych konstrukcji mostowych na podstawie dotychczas stosowanych norm polskich (PN) oraz przepisów opartych na Eurokodach. Wykazano podobieństwa i różnice obu zestawów norm. Porównano zależności dotyczące obliczania strat siły sprężającej, metodologii wymiarowania przekrojów w stanach granicznych oraz projektowania stref zakotwień cięgien. Skrótowo scharakteryzowano oddziaływania kabli sprężających na konstrukcję. Opisano zakres niezbędnych analiz wykonywanych przy projektowaniu tego rodzaju konstrukcji.

Słowa kluczowe: mosty z betonu sprężonego, straty siły sprężającej, analiza konstrukcji sprężonej, stan graniczny, zarysowanie, intensywność sprężenia.

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku. Część 2. Zmiany stanu technicznego sieci dróg krajowych w latach 2006-2012, wynikające z nich potrzeby finansowe, działania GDDKiA. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 7-8, 2013, s. 210–216

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m. in. na podstawie pomiarów następujących cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowych. W artykule zaprezentowano wyniki oceny stanu nawierzchni, poboczy oraz elementów systemu odwodnienia dróg, których stan w istotny sposób wpływa na postęp degradacji nawierzchni jezdni. W zamieszczonych analizach przedstawiono zmiany stanu technicznego elementów sieci dróg krajowych w latach 2006–2012, wynikające z nich potrzeby finansowe oraz opisano aktualne działania GDDKiA służące poprawie stanu technicznego dróg.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, system odwodnienia, ocena.

 

STEFAN REWIŃSKI: Nawierzchnia z betonu cementowego z odsłoniętym kruszywem – doświadczenia krajowe. Część 1. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 7-8, 2013, s. 217–223

Autor artykułu, który pełnił funkcję inspektora nadzoru, przedstawił największe w Polsce przedsięwzięcie drogowe wykonane w latach 2008–2011 w ciągu autostrady A-2 odcinek Nowy Tomyśl-Świecko (106 km, w ramach którego wykonano największy w Polsce odcinek nawierzchni z betonu cementowego z odsłoniętym kruszywem (o teksturze płukanego betonu). Omówiono proces technologiczny wykonania nawierzchni z otwartą teksturą powierzchni i przedstawiono praktyczne wskazówki uzyskiwania właściwej jakości nawierzchni.

Słowa kluczowe: autostrada A2, nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu cementowego o odsłoniętym kruszywie, usterki wykonania.

 

Piotr Zieliński: Badania wpływu wybranych czynników na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 7-8, 2013, s. 224–229

Artykuł prezentuje wyniki laboratoryjnych badań koleinowania próbek różnych mma, gdzie określono m.in. wpływ rodzaju i ilości asfaltu a także rodzaju mączki wapiennej i krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej na parametry koleinowania. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić korzystny wpływ asfaltu modyfikowanego, zwłaszcza dla parametru przyrostu koleiny (WTS). Ponadto stwierdzono, że zastosowanie asfaltu o wyższej temperaturze mięknienia oraz wyższym poziomie nawrotu sprężystego poprawiło wyniki koleinowania.

Słowa kluczowe: mieszanka mineralno-asfaltowa (mma), odporność mma na koleinowanie, proporcjonalna głębokość koleiny (PRD), prędkość przyrostu koleiny (WTS).

 

TOMASZ PAWLIK: Wpływ cech petrograficznych na wybrane parametry fizyczno-mechaniczne kruszyw granitoidowych z Dolnego Śląska wykorzystywanych w budownictwie drogowym. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 7-8, 2013, s. 230–235

W artykule podjęto próbę ustalenia związku pomiędzy cechami petrograficznymi niektórych granitoidów dolnośląskich a wybranymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi kruszyw wytworzonych z tych skał (nasiąkliwość, mrozoodporność, odporność na rozdrabnianie i ścieranie). Korzystny wpływ na analizowane parametry mają: struktura drobnokrystaliczna, niska zawartość łyszczyków i skaleni potasowych. Negatywne znaczenie mają przede wszystkim zmiany wietrzeniowe oraz wyraźna struktura porfirowata.

Słowa kluczowe: właściwości technologiczne kruszyw, granit, granodioryt, charakterystyka petrograficzna kruszyw.

 

MAGDALENA KUCIŃSKA: Zagęszczanie próbek mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem prasy żyratorowej. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 7-8, 2013, s. 236–240

Podczas zagęszczania laboratoryjnego bardzo często dochodzi do sytuacji, w której zagęszczone próbki mieszanki mineralno-asfaltowej uzyskują różne właściwości mechaniczne przy jednakowej gęstości objętościowej zagęszczonej mieszanki. Jest to najprawdopodobniej w dużym stopniu wpływ metody zagęszczania oraz wpływ maszyny zagęszczającej. W niniejszym artykule przedstawiono laboratoryjne zagęszczanie mma, kładąc głównie nacisk na charakterystykę prasy żyratorowej, używanej do zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych i spróbowano pokazać dodatkowe korzyści płynące ze stosowania jej przy późniejszej analizie właściwości mechanicznych mieszanek.

Słowa kluczowe: prasa żyratorowa, zagęszczalność, mieszanka mineralno-asfaltowa.

 

Andrzej Gruchot, Sieczka Paweł: Wpływ zbrojenia rozproszonego na właściwości geotechniczne popiołu lotnego. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 7-8, 2013, s. 241–246

W artykule przedstawiono wyniki badań zagęszczalności, wytrzymałości na ścinanie i nośności popiołu lotnego pochodzącego ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni „Skawina” z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. Do badań użyto uszlachetnionych włókien (ang. Fibrofor High Grade) w ilości od 0,1 do 1,0%(m/m). Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że popiół lotny cechuje się korzystnymi parametrami zagęszczalności, wytrzymałości na ścinanie oraz nośności przy wilgotności zbliżonej do optymalnej, jednak po nasączeniu wodą praktycznie utracił nośność. Zastosowanie zbrojenia rozproszonego spowodowało dość wyraźne zwiększenie wskaźnika nośności i parametrów wytrzymałości na ścinanie oraz ograniczenie pęcznienia (zwłaszcza przy dużym obciążeniu), nie wpłynęło to jednak w sposób istotny na polepszenie jego właściwości geotechnicznych.

Słowa kluczowe: popiół lotny, zbrojenie rozproszone, zagęszczalność, wytrzymałość na ścinanie, nośność.

 

Jarosław Michałek: Bezpieczeństwo bierne słupów oświetleniowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 7-8, 2013, s. 249–255

Obiekty i urządzenia (m. in. oświetlenie, sygnalizacja, znaki drogowe) zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu drogi uwzględniając ich funkcję, są potrzebne do poprawy jakości podróżowania i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Z drugiej jednak strony, z racji bliskiego ich usytuowania w stosunku do jezdni, mogą stanowić potencjalne zagrożenie podczas uderzenia w nie przez pojazd, który niezamierzenie zjechał z jezdni. W konsekwencji istotne jest, aby skutki takiego zdarzenia minimalizować. Efektem tych działań jest norma PN-EN 12676 [7], która określa wymagania, a także metody badań dla konstrukcji wsporczych urządzeń drogowych, mając na uwadze tzw. bierne bezpieczeństwo.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo bierne konstrukcji wsporczych, słupy oświetleniowe.