Relacja z III Konferencji Letnie Utrzymanie Dróg Publicznych

W dniach od 24 do 26 czerwca 2013 roku odbyła się III Konferencja Letnie Utrzymanie Dróg Publicznych (LUDP). Po raz trzeci konferencja zorganizowana została w Ośrodku Wypoczynkowym „Perła Borów” w Tleniu. Ośrodek położony jest na terenie Parku Krajobrazowego nieopodal rzeki Wdy i jeziora Mukrz, w Borach Tucholskich.

Konferencja została zorganizowana przez Krajową Sekcję Drogową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i objęta Honorowym Patronatem przez Lecha Witeckiego – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Patronat Medialny: Miesięcznik „Drogownictwo” – wydawnictwo branżowe SITK RP.

Obrady otworzyła Agata Pomykała – Sekretarz Generalny SITK RP. Życząc owocnych obrad wyraziła nadzieję, iż kolejne spotkanie środowiska drogowców wpłynie na wypracowanie standardów użytkowania dróg wynikających z ustawy „Prawo budowlane”, które unormują i ułatwią pracę administracji drogowej na wszystkich szczeblach zarządzania.

Trzydniowe obrady toczyły się w ramach ośmiu sesji, na których przedstawiono 22 referaty i prezentacje. Każdej z nich przypisane były wystąpienia tematycznie związane z tytułem sesji. I tak: sesja I – poświęcona była zasadom utrzymania dróg publicznych (autostrady i drogi ekspresowe); sesja II – dotyczyła tego samego zagadnienia w odniesieniu do dróg samorządowych i kolejowych; sesja III – zajmowała się wpływem wyposażenia dróg na ich utrzymanie; sesja IV – toczyła się pod hasłem „Technologii w służbie dróg”; sesja V – obejmowała sprawy związane z ochroną pasa drogowego; sesja VI (kończąca drugi dzień obrad) – ukazująca nowoczesny sprzęt do letniego utrzymania, cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno drogowców, jak i samorządowców, szczególnie prezentacja sprzętu do letniego utrzymania Firmy Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.; sesja VII – zajmowała się coraz częściej występującym w naszym kraju problemem, jakim są powodzie na drogach; sesja VIII (zamykająca sympozjum) – przebiegała pod hasłem „Wspomaganie zarządzania utrzymaniem”. Podsumowaniem każdej z sesji były panele dyskusyjne z udziałem autorów referatów i wystąpień.

Trzecie Letnie Utrzymanie Dróg Publicznych zostało zainaugurowane wykładem Norberta Wyrwicha – Dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami; kierującego Departamentem Zarządzania Ruchem GDDKiA „Zasady utrzymania dróg krajowych”.
W swojej prezentacji mówca podkreślił istotne znaczenie elementów wpływających na bieżące – zarówno letnie, jak i zimowe – utrzymanie dróg. Należą do nich: jeden wykonawca – kompleksowe utrzymanie; jednolity standard utrzymania i wskaźniki efektywności; stabilność potrzeb finansowych na utrzymanie; optymalny okres zlecenia – 6 lat; jasne zasady rozliczania wykonawców; kontrola wykonawców i współpraca; gospodarność – oszczędność średnio 30%. W dalszej części wystąpienia podkreślił znaczenie ochrony dróg krajowych. Ogólną bolączką w tym zakresie są:

•zły sposób dystrybucji środków,

•brak nadzoru nad wydatkowaniem środków,

•brak powiązania diagnostyki sieci drogowej z realizowanymi zadaniami,

•brak jednolitych standardów utrzymania w ramach całej sieci,

•brak spójnego modelu zarządzania utrzymaniem,

•brak ogólnopolskiego programu działania w zakresie utrzymania, remontów i przebudów,

•brak sposobu na ochronę sieci dróg przed czynnikami szkodzącymi – przeciążone pojazdy.

Dyrektor Norbert Wyrwich zaprezentował listę podjętych działań, mających na celu zwiększenie ochrony dróg krajowych:

•wypracowanie modelu zarządzania utrzymaniem,

•wypracowanie jednolitych standardów utrzymania,

•wprowadzenie kontraktów na utrzymanie rutynowe w oparciu o rozliczenia wskaźnikowe – PBC,

•opracowanie i realizacja wieloletniego programu działań na sieci istniejącej w oparciu
o dane i algorytmy,

•zmiana systemu diagnostyki drogowej w powiązaniu z planem i programem działań na sieci istniejącej,

•Program Wagi Ważna Sprawa – sukcesywne obejmowanie dróg krajowych ochroną.

Konkludując wskazał na równowagę skuteczności i efektywności działań, jako głównego warunku sukcesu zasad utrzymania dróg.

Nie sposób opisać wszystkich wystąpień, cieszących się zainteresowaniem gości konferencji. Organizatorzy zadbali, by na trwałe w pamięci uczestników została wiedza, prezentowana w czasie bogatych w różnorodne tematy obrad. Wszyscy otrzymali zapis elektroniczny prezentowanych wystąpień.

Program III Konferencji LUDP

Sesja I – Zasady utrzymania dróg publicznych – część I autostrady i drogi ekspresowe

1.         Zasady utrzymania dróg krajowych – Norbert Wyrwich

2.      Zasady utrzymania na autostradach płatnych na przykładzie autostrady A4, odc. Katowice – Kraków  – Grzegorz Gola

Sesja II – Zasady utrzymania dróg publicznych – część II drogi samorządowe i kolejowe

3.         Zasady utrzymania dróg wojewódzkich na przykładzie woj. świętokrzyskiego
– Dariusz Wróbel

4.         Letnie utrzymanie czystości na przykładzie m. st. Warszawy – Robert Szymański

5.         Przegląd konstrukcji nawierzchni drogowych na przejazdach – Romuald Jakubowski

6.         Zasady utrzymania ulic w Toruniu – Tomasz Tupalski

Sesja III – Wyposażenie dróg – wpływ na utrzymanie

7.         Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska w drogownictwie – Bolesław Balcerek

8.         Standardy techniczne znaków o zmiennej treści w aspekcie utrzymania dróg – Piotr Świątalski, Artur Ryguła

9.         Utrzymanie urządzeń BRD – Grzegorz Bagiński, Hanna Klimas

Sesja IV – Technologia w służbie dróg

10.       Naprawa spękań nawierzchni bitumicznych – Wiesław Dąbrowski

11.       Wpływ odwodnienia korpusu drogowego na nawierzchnie drogowe – Tadeusz Suwara

12.       Zabezpieczenia przeciwerozyjne i pratotechnika skarp budowli ziemnych drogowych – Marian Głażewski, Konrad Piechowicz, Krzysztof Łuszczyk

Sesja V – Ochrona pasa drogowego

13.       Ochrona pasa drogowego przed niewłaściwym zagospodarowaniem – Grażyna Lendzion

14.       Reklamy w pasie drogowym – Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Artur Ryś

Sesja VI – Nowoczesny sprzęt do letniego utrzymania

15.       Warunki jakim powinien odpowiadać sprzęt do letniego utrzymania dróg – Tadeusz Dzienis

16.       Prezentacja sprzętu do letniego utrzymania Firmy Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.

Sesja VII – Powodzie na drogach

17.       Meteorologia w służbie ochrony dróg przed skutkami powodzi – Andrzej Mazur, Grzegorz Duniec

18.       Wyniki działań przy usuwaniu skutków powodzi na drogach krajowych woj. małopolskiego – Agnieszka Wachowska

19.       Realizacja odbudowy dróg wojewódzkich na przykładzie woj. małopolskiego
– Dariusz Biel

Sesja VIII – Wspomaganie zarządzania utrzymaniem

20.       Telematyka w letnim utrzymaniu dróg – Marek Pałys, Marek Antosz

21.       Diagnostyka stanu nawierzchni (DSN) – Przemysław Hamera

22.       Nowoczesny sprzęt do diagnostyki nawierzchni – Tomasz Mechowski

O celowości i powodzeniu przedsięwzięcia świadczą wysoka frekwencja na poszczególnych sesjach oraz integracja środowiska samorządowców z drogowym, przejawiająca się w długich rozmowach uczestników konferencji. Warunki jakie stwarza „Perła Borów” zostały przez uczestników i organizatorów wykorzystane w stu procentach. Otaczające miejsce spotkania Bory Tucholskie sprzyjały budowaniu miłej, koleżeńskiej atmosfery. Długo wspominać będziemy wieczorną biesiadę kończącą pierwszy dzień obrad
i delektować się smakiem „perłowej kuchni”.

Do zobaczenia na następnych konferencjach organizowanych przez SITK RP w większym gronie.

Opracowała: Krystyna Chudoń-Kroczek