Streszczenia (Abstract) do numeru 7,8/2012r.

Nr 7-8/2012 do ściągnięcia (.zip) 

MACIEJ RADZIKOWSKI

Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2011 roku.
Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany na podstawie pomiarów pięciu cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowych. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów z 2011 roku jest następująca: klasa A i B – 58,8%, klasa C – 23,6%, klasa D – 17,6%. W artykule zaprezentowano również wyniki oceny stanu poboczy oraz elementów systemu odwodnienia dróg, których stan w istotny sposób wpływa na postęp degradacji nawierzchni jezdni.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, system odwodnienia, ocena.

 

Pavement condition of national roads at the end of 2011.
Pavement condition of national roads in Poland is evaluated on the basis of measurement of five technical features: cracking, longitudinal evenness, rutting, surface description and skid resistance. Pavement condition is qualified into four classes: A good, B satisfactory, C unsatisfactory and D bad. Total intervention needs (class C and D) and immediate intervention needs (class D) are estimated. Percentage of pavement condition of national roads, according to measurements in 2011, is the following: class A and B 58.8%, class C 23,6% and class D 17.6%. The article presents the results of evaluation the shoulders and road drainage system components for which the condition makes an important contribution on the progress of degradation of road surface.
Keywords: roads, pavement, drainage system, evaluation

 

MARIAN TRACZ, ANDRZEJ KOLLBEK

 

Ocena konsultacji społecznych w realizacji inwestycji drogowych na przykładzie doświadczeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
Konsultacje społeczne są obecnie stałym elementem procedur Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w procesie przygotowania inwestycji drogowych, w jego poszczególnych fazach. Ocena konsultacji społecznych przy projektowaniu obwodnic wykazała, że przyciągają coraz więcej obywateli i organizacji społecznych, oraz że ujawniają coraz więcej konfliktów. Bardzo istotne są profesjonalizm i bezstronność organizatorów konsultacji.
Słowa kluczowe: drogi, konsultacje społeczne, doświadczenia, ocena.

 

Evaluation of public consultation in implementation of road investments according to experience of General Directorate for National Roads and Motorways.
Presently, public consultation is permanent element in procedures of General Directorate for National Roads and Motorways within preparatory activities of road investment process, in its particular phases. Public consultation evaluation in by-passes design showed that they attract more and more citizens and public organisations and they disclose more and more conflicts. Professionalism and impartiality of public consultation moderators are very significant.
Keywords: roads, public consultation, experience, evaluation.

 

MARCIN GAJEWSKI, KRZYSZTOF MIRSKI, WOJCIECH BAŃKOWSKI

 

Badania wpływu naprężeń normalnych na zachowanie połączenia międzywarstwowego przy ścinaniu próbek asfaltowych zbrojonych siatkami.
Artykuł przedstawia wyniki badania ścinania próbek warstwowych zbrojonych siatkami w prototypowym aparacie, pozwalającym na realizację dodatkowego obciążenia prostopadłego do płaszczyzny połączenia warstw. Zaprezentowane wyniki mogą stanowić przesłanki do oceny wpływu zbrojenia nawierzchni siatkami na pracę interfejsu międzywarstwowego.
Słowa kluczowe: nawierzchnia drogowa, ścinanie międzywarstwowe, interfejs, zbrojenie siatką.

 

Influence of normal strains on pavement inter-layer behavior during shear tests of asphalt specimens reinforced with road grid.
This paper presents the results of shear tests of layered specimens reinforced with road grids in the prototype device, which allows for the application of additional normal loads perpendicular to the plane of connecting layers. The presented results may be used to assess the influence of reinforcing grids on pavement inter-layer interface behavior.
Keywords: road pavement, interlayer shear, interface, reinforcing grids.

 

MACIEJ KOWAL

 

Historia sączka, o którym wcześniej nikt nie pomyślał.
Artykuł opisuje historię prac wykonanych przy usunięciu problematycznego, ze względów użytkowych i przede wszystkim estetycznych, czynnego wycieku wody spod kanału odwodnienia liniowego na jednym z wiaduktów w Lublinie. Opisano objawy, zakładane przyczyny oraz wykonane prace naprawcze.
Słowa kluczowe: problemy gwarancyjne, obiekty inżynierskie, problemy wykonawcze.

 

Story about forgotten drain.
The article describes construction works at eliminating of problematic serviceableness and from aesthetics point of view, active water efflux from linear channel at one of road bridge in Lublin. Syndromes, suspected reasons and applied repair works were described.
Keywords: warranty problems, bridge construction, realization problems

 

KAROL AUGUSTOWSKI

 

Możliwości zapobiegania powstawaniu wysadzin mrozowych.
Procesy mrozowe wpływają nie tylko na roślinność, lecz także na przekształcenia rzeźby terenu oraz na liczne elementy infrastruktury technicznej.
W artykule przedstawiono przykłady możliwości przeciwdziałania powstawaniu wysadzin mrozowych. W tym celu wykorzystuje się szereg metod zależnych od kilku czynników: uziarnienia gruntu, jego uwilgotnienia oraz klimatu. Do najczęściej stosowanych zabiegów ograniczenia skutków działania procesów mrozowych zalicza się: zastępowanie materiału (w tym dynamiczną wymianę gruntu), izolację cieplną, przechwycenia wody, metodę chemiczną, zamrażanie gruntu, czasowe przeciążenia i odciążenia, zastrzyki oraz zmianę niwelety drogi.
Słowa kluczowe: procesy mrozowe, podnoszenie mrozowe, wysadziny mrozowe, metody przeciwdziałania procesom mrozowym.

 

Possibilities of preventing soil movement with conjunction of frost action.
Frost actions have influence not only on relief transformation, but also on vegetation, and above all, on infrastructure elements. In this paper methods to counteract results of frost action are presented. Mostly they depend on the following factors: grain size, soil humidity and climate. Most popular methods to counteract frost action processes are: material replacement method, insolation, water interception, chemical methods, ground freezing, dynamic exchange, temporary overload and relief, injection and changing road level.
Keywords: frost action, frost heave, counteract methods of frost action.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK

 

Londyński Millennium Bridge po latach.
Nieprzewidziane zachowanie tej kładki dla pieszych spowodowało konieczność badania jej odpowiedzi dynamicznej pod obciążeniami cyklicznie zmiennymi. Porównano i przeanalizowano falowanie słynnego mostu Tacoma i Millenijnego. Dodane pręty wzmacniające oraz tłumiki pozwoliły opanować nieprzyjemną reakcję konstrukcji kładki.
Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, odpowiedź dynamiczna pomostu mostowego, wzmacnianie mostów.

 

London Millennium Bridge after years in operation.
Unforseen behaviour of this footbridge gave impulse to study its dynamic horizontal response under cyclic loadings. Swinging behaviour of famous Tacoma Bridge and Millennium Bridge were compared and analysed. New added reinforcement bars and dampers allowed to overcome the unpleasant reaction of footbridge structure.
Keywords: footbridge, bridge deck dynamic response, bridge reinforcement.

 

ANDRZEJ NIEMIERKO

 

Otwarcie części drogowej mostu Marii Skłodowskiej-Curie (d. Północnego).
Przedstawiono ceremonię otwarcia 10 mostu warszawskiego przez Wisłę na północy miasta. Opisano także w skrócie historię budowy mostu oraz szczegóły konstrukcji. Artykuł zawiera również tablicę z podstawowymi danymi wszystkich mostów Warszawy przez Wisłę.
Słowa kluczowe: budowa mostu stalowego, historia mostów warszawskich, ceremonia otwarcia mostu.

 

Opening of road part of Maria Skłodowska-Curie bridge.
Opening ceremony of 10th Warsaw bridge crossing Vistula River on north of the city was presented. History of bridge erection as well as some details of the structure were described. Paper contains the table listing principal data of all Warsaw bridges over Vistula River.
Keywords: steel bridge construction, history of Warsaw bridges, bridge opening ceremony.