Spis treści i streszczenia do numeru 6/2013r.

Nr 6/2013 do ściągnięcia (.zip)

Spis treści

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku. Część 1. Ogólny stan techniczny nawierzchni, elementów systemu odwodnienia, poboczy nieutwardzonych  oraz odcinków zarządzanych przez koncesjonariuszy autostrad ........ .... 167

KAMIL OTKAŁŁO, KAROL J. KOWALSKI, JERZY PIŁAT: Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO”                   174

MARCIN GAJEWSKI, DARIUSZ SYBILSKI, WOJCIECH BAŃKOWSKI, RENATA HORODECKA, ANDRZEJ WRÓBEL, KRZYSZTOF MIRSKI: Ocena odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie zaproponowanego parametru funkcjonalnego lepiszcza. Część 2. Badania mieszanek mineralno-asfaltowych......................................................................................... .... 177

Krzysztof Konecki: Skutki braku wytycznych projektowania i wykonania bramownic oraz wysięgników drogowych             182

WOJCIECH SZPAKOWSKI: Wyznaczenie rzeczywistej zdolności przepustowej przepustu drogowego                     189

Andrzej Stańczyk: Mosty przez Berezynę ........................................................ .... 193

Jubileusz Profesora Wojciecha Suchorzewskiego (oprac. Tadeusz Suwara) ............................ .... 194

INFORMACJE PRASOWE:

S19 – ekspresowa „ściany wschodniej” (oprac. Edward Ludera) .................................... 2 s. okł.

Wizja i wyobraźnia (oprac. Andrzej Jarominiak)...................................................... 4 s. okł.

 

Streszczenia

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku. Część 1. Ogólny stan techniczny nawierzchni, elementów systemu odwodnienia, poboczy nieutwardzonych  oraz odcinków zarządzanych przez koncesjonariuszy autostrad. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 6, 2013, s. 167–174

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany na podstawie pomiarów następujących cech technicznych nawierzchni: spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni i właściwości przeciwpoślizgowych. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (klasy C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (klasa D). Struktura stanu nawierzchni dróg krajowych, według pomiarów wykonanych w większości w 2012 roku jest następująca: klasa A i B – 62,7%, klasa C –23,8%, klasa D –13,5%. W artykule zaprezentowano również wyniki oceny stanu poboczy oraz elementów systemu odwodnienia dróg, których stan w istotny sposób wpływa na postęp degradacji nawierzchni jezdni.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, system odwodnienia, ocena.

 

KAMIL OTKAŁŁO, KAROL J. KOWALSKI, JERZY PIŁAT: Wykonanie odcinka prototypowego projektu „CiDRO”. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 6, 2013, s. 174–176

W artykule przedstawiono opis budowy odcinka prototypowego zrealizowanego w ramach projektu „CiDRO – Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu”. Zaprezentowano sposoby realizacji poszczególnych warstw składających się na konstrukcję drogi – przy uwzględnieniu specjalnych wymagań związanych ze specyfiką nawierzchni drenażowych: wykonaniem warstwy uszczelniającej, właściwym układaniem oraz zagęszczeniem „cichych” mieszanek.

Słowa kluczowe: nawierzchnie drenażowe, nawierzchnie porowate, ciche nawierzchnie.

 

MARCIN GAJEWSKI, DARIUSZ SYBILSKI, WOJCIECH BAŃKOWSKI, RENATA HORODECKA, ANDRZEJ WRÓBEL, KRZYSZTOF MIRSKI: Ocena odporności na deformacje trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie zaproponowanego parametru funkcjonalnego lepiszcza. Część 2. Badania mieszanek mineralno-asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 6, 2013, s. 177–181

W części 1 autorzy zdefiniowali parametr funkcjonalny lepiszcza, jako iloraz odkształcenia w powtarzalnym pełzaniu i  długotrwałej relaksacji. Obecnie wykonano badania koleinowania w małym i dużym aparacie w temperaturze 10°C i 30°C. Badania wykazały, że istnieje korelacja między tym parametrem a głębokością koleiny mieszanki mineralno-asfaltowej. Korelacja okazała się wyższa w temp. 10°C.

Słowa kluczowe: drogi, mieszanki mineralno-asfaltowe, odporność na deformacje, badania.

 

Krzysztof Konecki: Skutki braku wytycznych projektowania i wykonania bramownic oraz wysięgników drogowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 6, 2013, s. 182–188

W artykule opisano skutki braku wytycznych projektowania i wykonania bramownic oraz wysięgników drogowych. Przedstawiono praktyczne wskazówki pomocne dla projektantów, wykonawców oraz podmiotów odpowiedzialnych za nadzór i odbiór robót. W zwięzły sposób zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące zarówno stalowej konstrukcji nośnej, jak i posadowienia w oparciu o Eurokody.

Słowa kluczowe: bramownice, portale, wysięgniki, znaki drogowe.

 

WOJCIECH SZPAKOWSKI: Wyznaczenie rzeczywistej zdolności przepustowej przepustu drogowego . „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 6, 2013, s. 189–192

W pracy przedstawiono sposób oszacowania zdolności przepustowej przepustu drogowego zainstalowanego na potoku Strzyża w Gdańsku. W obliczeniach przepustowości przepustu wykorzystano obowiązujące w Polsce przepisy prawne, jak również inne formuły prezentowane literaturze. Analizowany przepust cechuje się dużym spadkiem podłużnym (około 3%), a w jego przewodzie panują warunki ruchu rwącego. W takich warunkach, przy braku spiętrzenia wody na wylocie, przepustowość przepustu zależy wyłącznie od warunków hydraulicznych panujących na wlocie.

Słowa kluczowe: hydraulika przepustów, przepustowość przepustu.

 

Andrzej Stańczyk: Mosty przez Berezynę. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 6, 2013, s. 193–195

Mosty wielokrotnie były tłem ważnych wydarzeń w historii świata. Także w historii Polski. W artykule wspomniano ostatni pomyślny epizod kampanii Napoleońskiej 1812 roku, związany z budową mostów przez Berezynę.

Słowa kluczowe: mosty w historii. 

powrót