Spis treści i streszczenia do numeru 4/2013r.

Nr 4/2013 do ściągnięcia (.zip) 

Spis treści

PRZEMYSŁAW OSTROWSKI, JACEK BORATYŃSKI, JOANNA GOROL: Znaczenie rozpoznania warunków klimatycznych w projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ............................................................ ..... 99

JAROSŁAW KUŹNIEWSKI: Badania modułu sztywności mieszanek mce w aparacie NAT                      105

MAREK IWAŃSKI, JUSTYNA MRUGAŁA: Beton asfaltowy w technologii na półciepło z asfaltem spienionym                     110

WACŁAW JASTRZĘBSKI: Wskaźnik istotności dróg .................................... ... 116

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty Drammen.................................................. ... 121

MARCELI BOCHENEK: Postawa drogowców godna naśladowania .................... ... 126

Z ŻAŁOBNEJ KARTY: Dr inż. arch. Edward Szmajdowicz (1923–2013)  ............ ... 128

AGATA PRZYBYSZEWSKA: Rok z życia Koła Naukowego Drogowiec............. 3 s. okł.

 

Streszczenia

PRZEMYSŁAW OSTROWSKI, JACEK BORATYŃSKI, JOANNA GOROL: Znaczenie rozpoznania warunków klimatycznych w projektowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 4, 2013, s. 99–104

Artykuł zawiera analizę zależności między lokalnymi warunkami klimatycznymi a projektowaniem konstrukcji nawierzchni dróg w Polsce. Przedstawia różnorodność klimatyczną Polski według krajowych i zagranicznych materiałów źródłowych. Na podstawie wyników badań rozkładu temperatury w nawierzchni i rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów, autorzy formułują wnioski dotyczące projektowania i warunków badania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Słowa kluczowe: nawierzchnia, klimat, Superpave, asfalt, lepiszcze, koleinowanie.

 

JAROSŁAW KUŹNIEWSKI: Badania modułu sztywności mieszanek mce w aparacie NAT. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 4, 2013, s. 105–109

W artykule przedstawiono metodę określania modułu sprężystości w aparacie Nottingham Asphalt Tester (NAT). Sprawdzone zostały właściwości mieszanki mce oraz warunki w jakich traci ona sztywność i przy jakim obciążeniu. Wykazano, że na zmianę właściwości mieszanek ma wpływ temperatura oraz zawartość cementu i asfaltu. Zmiana wartości modułów, przy zmianie warunków zewnętrznych, jest podobna we wszystkich mieszankach. Potwierdzono możliwość stosowania destruktu asfaltowego w mieszankach mce, przeznaczonych do wykonania warstwy podbudowy konstrukcji nawierzchni. Wyniki uzyskane tą metodą są porównywalne z wynikami uzyskanymi przy badaniu metodą belki prostopadłościennej czteropunktowo zginanej.

Słowa kluczowe: mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna, moduł sztywności w NAT, destrukt asfaltowy.

 

MAREK IWAŃSKI, JUSTYNA MRUGAŁA: Beton asfaltowy w technologii na półciepło z asfaltem spienionym. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 4, 2013, s. 110–115

W artykule zaprezentowano wyniki wpływu wosku syntetycznego F-T pochodzącego z syntezy Fischera-Tropscha w ilości od 1,0% (m/m) do 2,5% (m/m), z krokiem co 0,5% (m/m), na podstawowe właściwości asfaltu 35/50 oraz charakterystyki spieniania asfaltu modyfikowanego tym woskiem. Przedstawiono wyniki badań betonu asfaltowego, przeznaczonego na warstwę wiążącą obciążoną ruchem KR4, wykonanego w technologii „na półciepło” z asfaltem spienionym z optymalną zawartością wosku F-T oraz tradycyjnego betonu asfaltowego. Stwierdzono, że stosując asfalt spieniony można uzyskać beton asfaltowy o porównywanych właściwościach jak w przypadku wykorzystania gorącego lepiszcza.

Słowa kluczowe: mieszanki mineralno-asfaltowe na półciepło, beton asfaltowy, asfalt spieniony, odporność na koleinowanie, wosk syntetyczny F-T.

 

WACŁAW JASTRZĘBSKI: Wskaźnik istotności dróg. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 3, 2013, s. 116–120

Artykuł pokazuje szybką metodę oceny istotności drogi z punktu widzenia natężenia ruchu. Miarą istotności jest iloraz średniego ważonego ruchu dobowego na drodze i średniego ważonego ruchu dobowego na analizowanej sieci drogowej. Wskaźnik ten może być pomocny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wskaźnik istotności w odniesieniu do ruchu ciężkiego może także stanowić wskazówkę, które drogi należy objąć systemem elektronicznego poboru opłat.

Słowa kluczowe: drogi, ruch, istotność drogi, ocena.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty Drammen. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 4, 2013, s. 121–125

Norwegia – długi i wąski pas skalistego wybrzeża Skandynawii jest pocięty głębokimi fiordami nad którymi niełatwo przerzucić mosty. Dlatego do niedawna najpowszechniejszym rodzajem komunikacji była tu żegluga kabotażowa i śródlądowa. W ostatnim półwieczu, po odkryciu złóż ropy i gazu u wybrzeży i wzroście zamożności kraju, zmieniło się to zupełnie. Zbudowano wiele doskonałych dróg, tuneli i imponujących mostów. Ale nie tylko te gigantyczne budowle mostowe są warte zachwytu, o czym łatwo przekonać się oglądając mosty w Drammen.

Słowa kluczowe: historia i współczesność mostownictwa, Norwegia.

 

powrót