Streszczenia (Abstract) do numeru 6/2012 r.

Nr 6/2012 do ściągnięcia (.zip) 

JADWIGA TWOREK

Nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

 

Przedstawiono nowe zasady wspólnego europejskiego systemu wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE wynikające z rozporządzenia nr 305/2011, które wejdzie w życie 1 lipca 2013 r. zastępując dyrektywę 89/106/EWG. Rozporządzenie nakłada na producentów nowe obowiązki w zakresie identyfikacji wyrobu i jego cech wprowadzając odmienne zasady deklarowania właściwości użytkowych wyrobów na podstawie oceny i weryfikacji ich stałości. Liczne zmiany wymagają dobrego przygotowania wszystkich uczestników rynku budowlanego, nie tylko producentów lecz także projektantów, stosujących i użytkowników wyrobów budowlanych.
Słowa kluczowe: rozporządzenie 305/2011, wyroby budowlane, oznakowanie CE, deklaracja właściwości użytkowych, zharmonizowane normy europejskie, Europejskie Oceny Techniczne.

 

New rules of marketing of construction products.

 

New rules of the common European system of marketing of the construction products with CE marking are described, according to the EU Regulation No 305/2011, which enters into force on 1 July 2013, replacing Directive 89/106/EEC. It imposes new obligations on manufacturers to identify the products and their characteristics by introducing different rules for declaring performances of the products based on the assessment and verification of constancy. Numerous changes require good preparation of the all construction market operators not only manufacturers but also designers, together with professional and final users of the construction products.
Keywords: regulation 305/2011, construction products, CE marking, declaration of performances, harmonized European Standards, European Technical Assessments.

 

MARIUSZ JACZEWSKI, JÓZEF JUDYCKI

 

Zastosowanie w warunkach polskich francuskiej metody projektowania nawierzchni asfaltowych o podbudowach związanych spoiwami hydraulicznymi.

 

Przedstawiono francuską metodę projektowania konstrukcji nawierzchni o podbudowach związanych spoiwami hydraulicznymi oraz próbę zastosowania jej do polskich warunków. Opisano francuską klasyfikację konstrukcji z warstwami podbudowy związanymi spoiwem hydraulicznym oraz sposób wykorzystania praw zmęczeniowych dla różnych typów takich nawierzchni. Podano przykład obliczeniowy dla konstrukcji kompozytowej według metody francuskiej oraz porównawczo według stosowanych w Polsce kryteriów Dempsey'a oraz Instytutu Asfaltowego.
Słowa kluczowe: projektowanie nawierzchni, kryteria zmęczeniowe, nawierzchnie półsztywne.

 

Application of French method of design of asphalt pavements with hydraulically bound bases in Polish conditions.

 

This paper presents the French design method of asphalt pavements with hydraulically bound bases and an attempt of using this method in Polish conditions. French classification of pavements with hydraulically bound bases and the way of application of fatigue laws for different types of such pavements were presented. Examples of calculations for composite pavement according to the French method, and for comparison, according to the Dempsey's and Asphalt Institute criteria which are used in Poland, were presented.
Keywords: pavement design, fatigue criterion, semi-rigid pavements.

 

ROBERT JURCZAK

 

Zainteresowanie gumą rośnie?

 

Przedstawiono wyniki badań mieszanek BBTM przeznaczonych do warstw ścieralnych nawierzchni obciążonych ruchem KR3-4. Mieszanki zawierały dodatek granulatu gumowego pochodzący ze zużytych opon samochodowych. Granulat gumowy dodawano bezpośrednio do mieszanki mineralnej, zastępując część kruszywa drobnego. Uzyskane wyniki badań potwierdziły możliwość uzyskania mieszanek BBTM z dodatkiem granulatu gumowego, które spełniają wymagania stawiane mieszankom BBTM bez granulatu gumowego.
Słowa kluczowe: nawierzchnie drogowe, mieszanka BBTM, granulat gumowy, metoda na sucho.

 

Growing interest in rubber?

 

The results of tests of BBTM mixture designed for wearing courses under traffic load of KR3-4 categories were described in the paper. The mixtures had a rubber granulate additive made of used tires. The rubber granulate was added directly into the mineral mixture as a replacement for some quantity of the fine crushed stone. The obtained results confirmed that it is possible to obtain BBTM mixtures with rubber granulate which meet the requirements specified for BBTM mixtures without rubber granulate.
Keywords: road pavement, BBTM mixture, rubber granulate, dry process.

 

JACEK SUDYKA, TOMASZ MECHOWSKI

 

Pilotażowe badania porównawcze ugięciomierzy TSD i FWD.

 

Informacja o stanie nawierzchni jest podstawą skutecznego zarządzania nimi. Pomocne w zbieraniu danych są wysoce wydajne nieinwazyjne metody badawcze (ang. NDT). Jednym z takich urządzeń jest ugięciomierz laserowy o wysokiej prędkości (ang. TSD), który jest wykorzystywany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów od 2011 r. W artykule przedstawiono zasadę wykorzystania ugięciomierza laserowego TSD, a także omówiono wyniki pilotażowych pomiarów porównawczych ugięciomierza laserowego TSD i dynamicznego FWD.
Słowa kluczowe: nawierzchnie drogowe, mierzenie ugięć, ugięciomierz laserowy, ugięciomierz dynamiczny.

 

Preliminary comparison tests of the TSD and FWD deflectometers.

 

Information on the pavement in the base of effective pavement management. Non-destructive test methods (NDT), highly efficient, are very useful in data collection. One of such tools is traffic speed deflectometer (TDS) based on the laser technology which is used by Road and bridge Research Institute since 2011. In the paper, the results of TST deflectometer in comparison with the results of falling weight deflectometer (FWD) are presented.
Keywords: road pavement, deflection measurement, traffic speed deflectometer, falling weight deflectometer.

 

MAREK MISTEWICZ

 

Most przez Nogat w Malborku na XVII-wiecznych ilustracjach.

 

Most przez Nogat przy zamku w Malborku omówiono w oparciu o XVII-wieczne rysunki i miedzioryty. Zagadnienia ustroju niosącego mostu, rozpiętości przęseł i długości mostu zostały przedstawione na podstawie oryginalnego rysunku w tuszu, wykonanego przez słynnego polskiego inżyniera Fryderyka Getkanta.
Słowa kluczowe: mosty historyczne, Nogat, XVII wiek.

 

Bridge over Nogat at Malbork on the 17th century illustrations.

 

Bridge over Nogat at Malbork Castle is described on the basis of the 17th century drawings and cooper-plate engravings. The questions concerning superstructure, span length and bridge length are presented on the basis of an original ink drawing elaborated by the famous Polish engineer Fryderyk Getkant.
Keywords: historical bridges, Nogat, 17th century.

 

AGATA JAŹDZIK-OSMÓLSKA

 

Problematyka wypadków drogowych z uwzględnieniem cech nawierzchni drogi.

 

Badania dotyczące przyczyn wypadków drogowych i próby ich przewidywania są jednymi z głównych elementów polityki na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawą rozwoju prac badawczych jest niewątpliwie dostępność do baz danych o okolicznościach zdarzeń drogowych, w tym m.in. na temat stanu technicznego drogi. W artykule zaprezentowano zastosowanie modeli predykcji wypadków drogowych, w skrócie politykę UE w zakresie ich modelowania oraz możliwości badawcze, jakie daje dostępność w Polsce sprzętu diagnostycznego do badania m.in. cech nawierzchni.
Słowa kluczowe: wypadki drogowe, cechy stanu nawierzchni, geometria drogi, modele predykcji.

 

Road accidents in aspects of road pavement characteristics.

 

One of the main element of european policy to improve road safety is research into the causes of road accidents and construction of accident pediction models. The basis for the development of safety research is access to road accidents database including circumstances of road accidents, for example: road pavement properties. The article presents the used prediction models, in short, the EU's road accident modeling and availibility in Poland modern diagnostic equipment to examine road pavement properties for research accident prediction models.
Keywords: road accidents, characteristics of pavement, geometry of road, accident prediction model.

 

ANDRZEJ POŻARYCKI, PAWEŁ RYDZEWSKI

 

Przekształcenia obrazów cyfrowych w drogownictwie.

 

W artykule przedstawiono oryginalną koncepcję analizy morfologicznej obrazów cyfrowych w połączeniu z metodami segmentacji. Pod uwagę wzięto zarówno ortogonalne obrazy wykonane w warunkach laboratoryjnych, jak i typowe w drogownictwie obrazy perspektywiczne, uzyskane przy wykorzystaniu standardowych, cyfrowych aparatów fotograficznych. Zakres przekształceń obrazów opisanych w artykule prezentuje metody tworzenia procedur analizy obrazów w systemowym utrzymaniu dróg.
Słowa kluczowe: obrazy cyfrowe w drogownictwie, analiza obrazu, morfologia, segmentacja obrazu.

 

Transformations of digital images in road engineering.

 

The morphological concept of digital image processing with segmentation methods are presented in the paper. Both, orthogonal images made under laboratory conditions and typical perspective images of highway engineering, taken by using standard digital cameras were considered. The paper presents, a range of image processing tools useful in pavement maintenance systems.
Keywords: highway engineering, digital images, image analysis, morphology, image segmentation.