Spis treści do nr 12/2000 r.

 

Czesław R. Krzywość
Szanowni Czytelnicy
Syntetyczne określenie XX wieku i problematyki drogownictwa w tym wieku;

Tadeusz Suwara
Zarządzanie drogami w Polsce w XX wieku
Rozwój zarządzania drogownictwem w XX wieku na obszarze Polski nie był systematyczny ani jednorodny. Zmiany następowały dość często i nie zawsze szły w dobrym kierunku.

Marek Rolla
Sieć drogowa w XX wieku
Sieć drogowa na obszarze Polski była rozwijana nierównomiernie (wynik zaborów). Wyrównanie gęstości i jakości sieci drogowej nastąpiło w drugiej połowie XX wieku. Jednak jej stan techniczny znacznie odbiega in minus od stanu sieci drogowej w państwach zachodniej Europy.

Antony Szydło
Porównanie ugięć nawierzchni mierzonych belką Benkelmana i ugięciomierzem FWD
W artykule przedstawiono porównanie wyników pomiarów ugięć nawierzchni bitumicznych z różnymi rodzajami podbudów oznaczanych belką Benkelmana i ugięciomierzem FWD.

Tadeusz Suwara
Nowe numery dróg krajowych
Zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 roku wprowadzono nową numerację dróg w Polsce.

Janusz Rymsza
Mity czy prawda?
Autor polemizuje ze stanowiskiem prof. Mieczysława Rybaka zawartym w jego artykule "Mity i prawda o normowych obciążeniach ruchomych dróg i mostów" opublikowanym w nr 9/2000 "Drogownictwa"

Henryk Zobel, Dariusz Sobala
Obciążenie termiczne obiektów mostowych według PN-85/S-10030 i EUROCODE 1991 - Część 2.5
Autorzy uważają za konieczne opracowanie arkusza krajowego wprowadzonej normy (Eurocode 1. Część 2.5. ENV-1991) oraz map temperatury ekstremalnej dla obszaru Polski

Uchwała XLIII Technicznych Dni Drogowych
Uchwała została podjęta przez uczestników konferencji "XLIII Techniczne Dni Drogowe", która odbyła się w dniach 16-18 października 2000 roku w Mrągowie.

Witold Paleczek
Tereny aktywne sejsmicznie w Polsce
Aktywność sejsmiczna na niektórych obszarach Polski jest znaczna

Z żałobnej karty
Mgr inż. Maciej Kazimierz Czapelski (oprac. w ABiEA - G.M.)
Wspomnienie pośmiertne o utalentowanym i zasłużonym Inżynierze budownictwa mostowego.