Spis treści do nr 6/2000 r.

 

Tadeusz Suwara
Narodowa strategia dla sektora transportu w kontekście funduszy Unii Europejskiej
Uzyskanie środków finansowych ISPA wiąże się z określeniem kierunków rozwoju infrastruktury dostosowanej do wymogów Unii Europejskiej.

Józef Judycki, Bohdan Dołżycki
Wpływ zawartości piasków naturalnych i łamanych na odporność betonu asfaltowego na koleinowanie
W artykule przedstawiono badania naukowe dotyczące wpływu zawartości piasków naturalnych i łamanych na odporność betonu asfaltowego na koleinowanie.

Stefan Rolla
Beton na asfalt - Whitetopping
Najnowsze badania przeprowadzone w USA, Francji, Szwecji i Austrii potwierdzają celowość układania cienkich płyt z betonu cementowego na skoleinowanych nawierzchniach bitumicznych.

Stanisław Szpinek
(Nie)równość miarą (zu)życia nawierzchni jezdni drogi
W artykule omówiono degradacji użytkową nawierzchni wynikająca z narastania nierówności poprzecznych i podłużnych.

Marek Bereżecki, Barbara Świgoń, Zbigniew Konewka
Klasyfikacja dróg krajowych na terenie GDDP Oddziału Zachodniego
Autorzy przedstawiają wyniki studium sieci dróg krajowych w aspekcie Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Witold Paleczek
Korozja naprężeniowa ściskanych prętów zbrojeniowych wykonanych ze stali St3
Przedstawiono wyniki badań umożliwiające porównanie odporności korozyjnej prętów zbrojeniowych ze stali St3 poddanych ściskaniu i prętów nieobciążonych

Czesław R. Krzywosz
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w projektowaniu dróg, mostów i organizacji ruchu drogowego
W dniach 24-26 maja b.r. pod patronatem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej odbyła się w Pułtusku konferencja naukowo-techniczna, na której dyskutowano wszystkie aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oddział SITK w Krakowie
Transport w rozwoju regionów
Staraniem Oddziału SITK w Krakowie dniach 18-20 maja b.r. odbyła się w Zakopanem konferencja naukowo-techniczna poświęcona wpływowi transportu na rozwój regionów